Sabit Döner Sermaye İçin Kesilen SGK Primleri İade Edilmelidir!


  • Şubat 21, 2019
  • 8979

30.01.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ve kısaca Tam Gün Kanunu olarak adlandırdığımız 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na aşağıdaki “Ek Madde 3” eklenmişti.

Bu maddede özetle;

Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan tabip, uzman tabip ve diş tabiplerine ödenen sabit döner sermayeden (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla sınırlı olacak şekilde) sigorta priminin işveren payı dahil tamamını kendileri ödemek kaydıyla, ilave olarak sigorta primine tabi tutulacakları, 

Bu şekilde ilave prim ödemesinde bulunanlardan malullük, yaşlılık, vazife malullüğü veya emeklilik aylığı ya da sürekli tam iş göremezlik geliri bağlanmasına hak kazananlara; … ilave prim ödedikleri gün sayısının her 360 günü için %2'si oranında bulunacak tutarda ilave aylık ödeneceği,

yer alıyordu.

Bu düzenleme, sabit döner sermaye ödemesinin emekliliğe yansıtılacağı, emeklilik sırasında ilave bir ödemeye dönüşeceği şeklinde duyurulmuştu. Ancak 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 7146 sayılı Torba Kanun’un 12. maddesi ile bu madde kaldırıldı. Böylece 01.01.2019 tarihinden itibaren döner sermaye sabit ödemelerinden sigorta primi kesilmesi uygulaması sona ermiş oldu.

Ne var ki yürürlükten kaldırılan bu madde uyarınca 8 yıl boyunca yapılan prim kesintilerinin iadesi konusunda bir düzenleme yapılmadı. Bunun yerine 7146 sayılı Kanun’la 5510 sayılı Kanun’a Geçici 77. Madde eklendi. Bu maddede; yürürlükten kaldırılan Ek Madde 3 hükümlerine göre ödenen ilave sigorta primleri hakkında yine Ek Madde 3’ün uygulanacağı düzenlendi. Dolayısıyla ilgili madde yürürlükten kaldırılmış olsa da 8 yıllık süreçte kesilen primlerin emeklilik sırasında emekli aylıklarına yansıtılacağı belirtilmiş oldu.

Oysa 8 yıl boyunca kesilen primlerin iadesi konusunda tercihin bu primleri ödeyen hekimlere bırakılması gerekir. Hak sahipleri, emekli aylıklarına yansıtılmasını talep edebilecekleri gibi, enflasyon ve benzeri sebeplerle toptan ödemenin şimdi yapılmasını da tercih edebilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, ilgili maddenin yürürlükten kalktığını ve işveren payı da dahil olmak üzere şu ana dek tüm prim ödemelerinin çalışanlar tarafından yapıldığını gözeterek talep edenlere prim kesintilerini şimdi iade etmelidir.

Bu yönde talepte bulunacak hekimlerin, ekte örneğini sunduğumuz, Hukuk Büromuz tarafından hazırlanan dilekçeyle ve iadeli taahhütlü posta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na başvurmalarını önermekteyiz. Başvuruların olumsuz sonuçlanması halinde İstanbul Tabip Odası olarak örnek dava açarak konuyu yargıya taşıyacağımızı bütün meslektaşlarımıza duyururuz.

İSTANBUL TABİP ODASI

Dilekçe örneği için tıklayınız.

 


Bu Haberi Paylaş!