Sempozyum Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri - Sınırlar

Değerli Meslektaşımız,

Ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hız kazanan sağlığın piyasalaşması süreci sağlık hizmet sunumunu giderek daha yaygın biçimde ticari faaliyetlerin öznesi haline getirmektedir. Buna koşut olarak, sağlık kuruluşlarının ve hekimlerin verdikleri hizmetlerin tanıtımlarında, zaman zaman meslek etiğimize aykırı tutumlar aldıkları görülmektedir. Teknolojide ve iletişimdeki gelişmeler etik dışı reklam, tanıtım ve bilgilendirme etkinliklerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırmaktadır. 

Bu durum, hekimlerin hastalarıyla arasındaki gizliliğe dayalı güven duygusunu zedelemekte, mesleğimizin toplum nezdindeki saygınlığına zarar vermektedir. 

Başlıca sorumluluklarından biri meslek etiğini korumak olan Türk Tabipleri Birliği, bu uygulamalara ilişkin temel ilkeleri, 2016 yılındaki 67. Büyük Kongre’sinde kabul edilen bir kararla yayınladığı “Hekimler ile Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz”da ortaya koymuştur. 

Öte yandan, Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu ve İstanbul Tabip Odası tarafından “Sağlık Alanında Reklam Yasağı ve Tanıtım Kuralları” konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

Halkın sağlık bilgisine erişim hakkını da gözeterek sağlık alanındaki tanıtım ve bilgilendirmelerin meslek etiğine uygun biçimde yapılabilmesi için ortak tutumların belirlenmesi, etik değerlerimize ve tıbbi deontolojiye uygun olmayan tanıtımların engellenmesi için ulusal düzeyde sistemli çalışan mekanizmalar oluşturulması, hastaların yanıltılmasına ve hekimler arasında haksız rekabete olanak sağlayacak koşulların ortadan kaldırılması konularını mümkün olduğunca geniş bir katılımla tartışabilmek amacıyla “SAĞLIK HİZMETİNDE TANITIM İHLALLERİ - SINIRLAR SEMPOZYUMU” yapılması planlanmıştır.

Ekte programını bulacağınız sempozyuma katkı ve katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

İSTANBUL TABİP ODASI

Program İçin TıklayınızAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası