İstanbul Tabip Odası
0212 514 02 94 Arkadaşına Gönder

İSTANBUL TABİP ODASI TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ BURSU YÖNERGESİ


1- AMAÇ                                                                                                                                                                                       

Bu Yönerge’nin amacı, tıp fakültesi eğitiminin başarıyla tamamlanmasına destek olmak için, ekonomik olarak yardıma ihtiyaç duyan öğrencilere katkı sağlamak üzere İstanbul Tabip Odası tarafından verilecek burs ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

2- KAPSAM

Bu Yönerge, İstanbul’daki devlet üniversitelerinin tıp fakültelerinde kayıtlı öğrencileri kapsar.

3- DAYANAK

Bu Yönerge, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun birinci, dördüncü ve sekizinci maddeleri uyarınca düzenlenmiştir.

4- BURS FONU

4.1. Bu Yönerge uyarınca verilecek burs için İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından burs fonu oluşturulur. Burs fonu, katkıda bulunmak isteyen hekimlerce yapılacak ayni ve maddi katkılar ile oluşur.

4.2. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, 2023 yılı Ağustos ayından başlamak üzere burs fonuyla ilgili bir duyuru yapar. Burs fonuna katkıda bulunmak isteyenler, duyuruda belirtilen süre içerisinde, katkıda bulunacakları tutarı yazılı olarak İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’na bildirirler.

4.3. Burs fonuna yapılacak katkı, bir kerede ödenebileceği gibi, aylara bölünerek de ödenebilir.

4.4. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından burs fonu için ayrı bir banka hesabı açılır; bu hesapta sadece öğrenci bursu için kaynak toplanır. Hesaba ilişkin malî bilgiler, yıllık bilançoda ayrı bir kalem olarak gösterilir.

5- BURS KOMİSYONU

5.1. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından, burs verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Burs Komisyonu oluşturulur.

5.2. Burs Komisyonu en az beş üyeden oluşur. Üyelerden biri, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilir. Diğer üyeler, İstanbul Tabip Odası üyeleri arasından atama yoluyla belirlenir.

5.3. Burs Komisyonu, ayda bir kez toplanır. İlk toplantısında bir Başkan ve bir Sekreter seçer. Kararlarını oyçokluğu ile alır. Alınan kararlar, Komisyon Karar Defteri’ne işlenir. Kararların işlenmesi ve uygulanması, Komisyon Sekreteri tarafından takip edilir.  
5.4. Komisyon üyeliği görevinden çekilme veya üst üste üç toplantıya mazeretsiz katılmama gibi sebeplerle ihtiyaç doğması halinde İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yeni görevlendirme yapılır.

5.5. Burs Komisyonu’nun görev süresi, Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile birlikte sona erer. Seçimli genel kurulun ardından, iki ay içerisinde Burs Komisyonu’nun yeni üyeleri belirlenir. Aynı üyeler yeniden görevlendirilebilir.

5.6. Burs Komisyonu, aşağıda sayılan görevleri yerine getirir:

 1. Burs fonuna katkıda bulunulması için hekimlere yönelik duyuruyu hazırlar; resmi web sayfasında yayınlanmasını ve çeşitli iletişim araçlarıyla hekimlere ulaşmasını sağlar.
 2. Burs fonuna katkıda bulunacağını bildiren hekimlerle iletişim kurar; yazışmaları yürütür.
 3. Öğrencilerin kullanacağı burs başvuru formunu hazırlar.
 4. Her yıl Ağustos ayında, öğrenciler için başvuru koşullarını ve başvuru süresini içerir duyuruyu hazırlar, resmi web sayfasında yayınlanmasını sağlar; öğrencilerin haberdar olması için tıp fakültesi dekanlıklarıyla ve ilgili birimlerle yazışmalar yapar.
 5. Her yıl Eylül ayında, burs fonunda toplanan kaynak çerçevesinde burs verilecek öğrenci sayısını ve bursun miktarını belirler.
 6. Her yıl Ekim ayında, başvurucuların ekonomik ihtiyaç düzeylerini,  başarı durumlarını ve tıp fakültelerine göre dağılımlarını gözeterek burs başvurularını değerlendirir, burs verilecek öğrencileri belirler.
 7. Başvuru sayısının fazla olması durumunda; ekonomik ihtiyaç düzeyini saptamak için başvuruculardan ek bilgi ve belge isteyebilir, ilgili eğitim ve öğretim yılında geçerli olmak üzere ek başarı ölçütü belirleyebilir.
 8. Burs verilecek öğrencilerin listesi ile bursun devamına ve kesilmesine ilişkin teklifleri İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’na sunar.

5.7. Bursun verilmesi, devamı ve kesilmesine ilişkin teklifler, Yönetim Kurulu’nun kararı ile uygulamaya konulur.
BURS TÜRLERİ, MİKTARLARI VE SÜRELER

 1. İTO Destek Bursu (İDB): İstanbul Tabip Odası burs komisyonu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde maddi desteğe gereksinimi olan başarılı İstanbul’daki  devlet üniversitelerinin tıp fakültelerine kayıtlı  öğrencilerine, İstanbul Tabip Odası burs fonundan sağlanan burslardır. Miktarı her yıl İstanbul Tabip Odası burs komisyonu tarafından belirlenerek duyurusu yapılır.
 2. İsim Yaşatma Bursu (İYB): Vefat eden tıp mezunu, öğrencisi, isim ve anılarını eğitim ile yaşatmak amacıyla yapılan bağışlarla sağlanan burslardır. Aynı kişi adına birden fazla sayıda öğrenciye burs verilebilir ve miktarı İDB ile aynıdır.
 3. Şartlı Bağış Bursu (ŞBB): İstanbul Tabip Odası burs fonu dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Bağış”lardan, bağış yapan(lar)ın talebi doğrultusunda ve İstanbul Tabip Odası tarafından “durumu uygun bulunan” öğrenci(ler)e verilen burslardır.

6- BURS BAŞVURUSU

6.1. Burs başvurusu, resmi web sayfasında yayınlanan duyuru uyarınca yapılır.

6.2. Başvuran öğrencinin burstan yararlanabilmesi için, aşağıdaki koşulları taşıması gerekir:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan burs verilecek öğrenci sayısına Burs Komisyonu  %5 geçmemek üzere değerlendirebilir.
 2. İstanbul’daki bir devlet üniversitesinin tıp fakültesinde kayıtlı öğrenci olmak.
 3. Başarısızlık sebebiyle dönem veya sınıf kaybetmemiş olmak.
 4. Ekonomik durumu itibariyle bursa ihtiyaç duymak.
 5. Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere vakıf, dernek, sendika, meslek kuruluşu ve benzeri kurum ve kuruluşlardan burs almamak.
 6. Başvuru için yayınlanan duyuruda belirtilmiş diğer koşulları sağlamak.
 7. Süresi içinde başvuru formunu doldurmak ve istenen belgeleri teslim etmek.

 

6.3. Başvuru sırasında Burs Komisyonu tarafından hazırlanan Başvuru Formu’nun doldurulması ve aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekir:

 1. Tam ve eksiksiz doldurulmuş, imzalanmış İstanbul Tabip Odası Başvuru Formu
 2. Vesikalık fotoğraf
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. İkametgah (e-devlet üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hizmetleri arasında bulunan “Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama” çıktısı)
 5. https://www.turkiye.gov.tr/nvi-yerlesim-yeri-ve-diger-adres-belgesi-sorgulama

 6. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden TYT/AYT Sonucu (TYT/TYT ve Yerleştirme Puanları Dahil)
 7. https://ais.osym.gov.tr/Sonuc/Listele (SADECE HAZIRLIK SINIFI YADA 1. SINIFA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLER İÇİNDİR.)

 8. Güncel tarihli öğrenci belgesi  https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-sorgulama
 9. Son dönem not durumunu belirten belge (transkript) (2023 yılında hazırlık sınıfı ve 1. Sınıfa başlayan öğrenciler hariç tüm başvuran  adaylardan istenmektedir.)
 10. Öğrenciye ait KYK Burs ve Kredi Bilgileri  E-devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri arasında bulunan “Öğrenim / Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama” detay sayfası)  https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-ve-burs-sorgulama
 11. Tüm aile bireylerini (vefat/yaşam durumu, kardeş sayısı, medeni hali vb.) içeren vukuatlı nüfus kayıt örneği  (e-devletten alınabilir. Ebeveynlerin aldığı dökümde tüm aile bireyleri görülmektedir.)
 12. Öğrenci yurtta kalıyorsa kurum imzalı yurt belgesi, kiralık evde kalıyorsa kira kontratı fotokopisi
 13. Anne / Baba vefat etmiş ise; öğrencinin kendisine ait “4A, 4B ve 4C Aylık Bilgisi” (e-devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu -SGK- hizmetleri arasında bulunan “4A, 4B ve 4C Emekli Aylık Bilgisi Sorgulama” sayfa çıktıları) https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi
 14. https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi, https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi

 15. Anne ve babaya ait SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu -SGK- hizmetleri arasında bulunan tescil ve hizmet dökümü sayfasında “Tüm SGK Hizmet Dökümü” işaretlenerek “Barkodlu Belge” oluşturulacaktır.) https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu
 16. Çalışan anne ve babaya ait maaş bordroları (Devlet memurları için e-bordro, diğer çalışanlar için iş yerlerinden alınacak güncel bordro örneği) https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama
 17. Anne ve baba emekli ise SGK “4A, 4B ve 4C Emekli Aylık Bilgisi” (E-devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu -SGK- hizmetleri arasında bulunan “4A, 4B ve 4C Emekli Aylık Bilgisi Sorgulama” sayfası çıktıları) https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi, https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi, https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi       
 18. Anne ve babaya ait e-devlet vergi levhası (E-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı -GİB- hizmetleri arasında bulunan “e-Vergi Levhası Sorgulama” sayfa çıktıları) https://www.turkiye.gov.tr/e-vergi-levhası-sorgulama
 19. Öğrencinin kendisi ile anne ve babasına ait tapu taşınmaz bilgileri (E-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetleri arasında bulunan “Tapu Bilgileri Sorgulama” sayfasından isim, soyadı ve taşınmaz listesinin bulunduğu ilk sayfanın çıktıları)  https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama
 20. Ailenin oturduğu ev kira ise “kira kontratı” fotokopisi
 21. Öğrencinin kendisi ile anne ve babası adına tescilli araç bilgileri (E-devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik hizmetleri arasında bulunan “Adıma Tescilli Araç Sorgulama” sayfasının isim görünecek şekildeki  ekran görüntüsü) https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-adima-tescilli-arac-sorgulama

ÖNEMLİ NOT: Talep edilen bilgilerin mevcut olmadığı hallerde de, durumun belgelendirilmesi amacıyla, “kaydınız yoktur” yazılı e-devlet bilgisi ve isim bulunan ekran görüntülerinin verilmesi ZORUNLUDUR. Tüm belgelerde kişinin adı ve soyadının bulunmasına özellikle dikkat edilmelidir.

7- BURSUN ÖDENMESİ, DEVAMI, KESİLMESİ

7.1. Burs ödemeleri, her yıl Ekim ayında başlar. Ödeme, on ay süreyle, her ayın onbeşinci günü, öğrenci adına açılmış banka hesabına yapılır.

7.2. Burs ödenmesi kararı, bir yıl için geçerlidir. Öğrenci süresi içinde yeniden başvuruda bulunursa, bir önceki eğitim ve öğretim yılını başarıyla tamamlaması ve burs fonunun yeterli olması halinde, bursun devamına karar verilebilir.

7.3. Öğrencinin başvuru sırasında yanıltıcı bilgi verdiğinin anlaşılması halinde bursun kesilmesine karar verilir.

7.4. Öğrencinin tıp fakültesiyle ilişiğinin sona ermesi halinde burs ödemesi kesilir.

7.5. Burs fonunun yetersiz hale gelmesi, bursun devamı için kaynak bulunamaması gibi nedenlerle burs ödemeleri tamamen veya kısmen kesilebilir.

8- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan hallerde İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir.

9- YÜRÜRLÜK

Bu Yönerge, 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminden itibaren yürürlüğe girer.

10- YÜRÜTME

Bu Yönerge hükümlerini, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu yürütür.