Sağlık Bakanı Muayenehaneleri Neden İstemiyor?


 • Ağustos 27, 2010
 • 2116

“Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” sonucu muayene açma ve denetimine ilişkin değişikliklerle ilgili 10.08.2010 akşamı Tabip Odası’nda yapılan toplantıya yoğun bir ilgi vardı.

Toplantıda tüm katılımcılar bu yönetmelikle Sağlık Bakanlığı’nın bugüne kadar bilim dışı ve hekim karşıtı uygulamalarına bir yenisini daha eklediğini, bu yönetmelikle bundan sonra muayenehane açmanın mümkün olmadığını ve açılmış olanların da en geç bir yıl içerisinde kapanacağını, bu durumun hekimlik mesleği açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Konuşmacılar;

 • Sağlık sisteminde muayenehanelerin diğer sağlık kurumlarından farklı bir içeriğinin olduğu hastanın tercih, randevu ve hekimi seçerek muayene oldukları, gelme zorluğu çeken hastaların ise bulundukları ortamda hekimler tarafından muayene edilebilme olanağının bulunduğu,

 

 • Mevcut 1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un

“Madde 5 - Hususi muayenehane açmak veyahut evinde muayenehane tesis eylemek suretiyle sanatını icra eylemek isteyen her tabip hasta kabulüne başladığından itibaren en çok bir hafta içinde isim ve hüviyetini, diploma tarih ve numarasını ve muayenehane ittihaz eylediği mahal ile mevcut ise ihtısas vesikalarını mahallin en büyük sıhhiye memuruna kaydettirmeye ve muayenehanenin nakli halinde en az yirmi dört saat evvel keyfiyeti nakli ihbara mecburdur.

Madde 6 - Bir mahalde sanatını icra eden mukayyet bir tabip o mahalli terkeylediği veya her hangi bir sebep ile olursa olsun muayenehanesini set ile icrayı sanattan sarfı nazar ettiği takdirde en az yirmi dört saat evvel evvelce kaydedilmiş olduğu sıhhiye dairesine müracaatla kaydına işaret ettirir.”

hükümleri ile yönetmeliğin çeliştiği,

 • Hasta ve hekim arasında kalması gereken bilgilerin bir ay içinde kurulacak olan bilgilendirme sistemi ile ortadan kalkacağı ve mahremiyetin korunamayacağı, bunun etik dışı ve insan hakları sözleşmesi ile uyuşmadığı,

 

 • Özel hastanelerdeki kadro sınırlaması uygulamasının yanı sıra muayene açmada getirilen bu zorluk sonucu hekimlerin çalışma ortamının tamamen daraltıldığı ve bilinçli olarak hekimlerin hastane patronları karşısında güçsüz bırakıldığı,
 • Türkiye’de konut ve işyeri kullanımına ilişkin ruhsatlandırma ve binaların yangından korunması hakkındaki hükümlerde yaşanan toplumsal sıkıntılar göz önüne alınmadan istenen uygunluk belgeleri ile baştan muayenehane açmayı imkansız kıldığı,

 

 • Gerek İstanbul’da gerekse de Anadolu’nun birçok geri kalmış bölgelerinde yönetmelik gereği istenen fiziki koşullara uygun bina bulmanın neredeyse imkansız olduğu ve bunun sonucu olarak da o bölgelere dolaylı olarak muayene açılarak sağlık hizmeti vermenin yasaklanmış olacağı,
 • Aile hekimliğinde var olan yönetmeliğe rağmen olumsuz koşullardaki aile hekimliği muayenehanelerin ve  “sanal aile hekimi muayenesi” üzerinden sağlık hizmeti yürütmeye çalışan Sağlık Bakanlığının muayene hekimliğine getirdiği bu standartların maksatlı olduğu,

 

 • Yönetmelikte asansör kapısının 80 cm olma koşulunun yanısıra, hasta kullanımına ait kapılarda istenen 110 cm ölçütlerinin yönetmeliğin kendi içinde tutarsızlığını açık bir biçimde ortaya koyduğu,
 • Yönetmeliğin yayınlanma öncesinde meslek örgütlerine ve hekimlere uyarı ve bilgilendirmenin yapılmaması, ani olarak yayınlanması birçok muayene kiralama ve dizayn etme süreçlerinde olan hekimlerde önemli mağduriyetlere yol açtığı, Sağlık Bakanlığı’nın bu mağduriyetlerin olacağını bilerek maksatlı davrandığı

 

belirtilmiştir.

Sağlık çalışma alanlarının taşıması gereken özelliklerin belirlenmesi ve buna göre yapılandırılması herkesçe kabul gören bir yaklaşım olmasına rağmen,  Sağlık Bakanlığı diğer uygulamalarında olduğu gibi muayenelerle ilgili yönetmeliğin hazırlanmasında da hekimlerin mesleki temsilcileri olan TTB, tabip odaları ve mesleki uzmanlık kurumlarını dışlamış “kendi bildiği” tarzda yönetmelik oluşturarak hekimlik mesleğine ve hekimlere karşı tutumunu sürdürmüştür.

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye sağlık ortamına, hekimlik mesleğine ve hekimlere yönelik akıl dışı, öfke ve hırs dolu tavrına karşı;

 • Yönetmeliğin hukuksal açıdan acilen iptali için gereken yasal işlemlerin başlatılması,
 • Yönetmelik üzerinden hekimlere ve sağlık ortamına yapılmak istenenlerinin kamuoyu ile paylaşılması,
 • Hekimlerin konu üzerinde aydınlatılarak ortak demokratik etkinlikler düzenlenmesi,
 • Yapılacak olan tüm etkinliklerin TTB ve diğer tabip odaları ile birlikte gerçekleştirilmesi

 

 gerektiği belirtilerek toplantı sonlandırılmıştır.

 

İSTANBUL TABİP ODASI
ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU

 

NOT: Konu ile ilgili görüş ve önerilerinizi istabip@istabip.org.tr adresine gönderebilirsiniz.


Bu HABERİ Paylaş!