Etik Kurul

İstanbul Tabip Odası Etik Kurulu, Türk Tabipler Birliği Etik Kurulu çalışma kuralları ve çağdaş tıp etiği ilkeleri çerçevesinde çalışma düzenini oluşturur.

İstanbul Tabip Odası Etik Kurulu;
I-Etik Kurul'un Amaç ve Etkinlikleri

1-Tıp etiği konusunda bilgilenmeyi artırmak amacıyla;
a)Konferanslar, seminerler ve benzeri etkinlikler düzenlemek
b)Tıp etiği ile felsefe, hukuk, sosyoloji alanları arasında multidisipliner çalışma ortamları oluşturmak
c) Tıp etiği ile ilgili gündemdeki olay ve olgulara dair değerlendirmeler yapmak, bu değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşmak
d) İstanbul’daki sağlık uğraşları arasında etik sorunlar konusunda bir işbirliği ortamı yaratmak.

2-Tıp etiği eğitimine katkı sunmak amacıyla;
a) İstanbul’daki tıp fakülteleri ile işbirliği içinde olmak,
b) Türk Tabipleri Birliği Etik Kurul İç Yönergesi kapsamında benimsenen ilkeler doğrultusunda
TTB tarafından hazırlanan sürekli eğitim programlarını uygulamaya koymak

3- TTB Etik Kurulu ile koordinasyon içinde olarak; Toplumun Tıp Etiği konularında aydınlatılması,
duyarlılık düzeylerinin artırılması için, TTB ve üniversiteler başta olmak üzere ilgili kurum kuruluş
ve kişiler arasında ortak çalışma ortamları oluşturma amaçlarını güder.

II- Etik Kurul’un Oluşumu ve Toplanması

4- a)Etik kurul ilk toplantısında kendisine bir başkan ve bir sekreter seçer.
b)Başkan Etik Kurul'un temsilcisidir; toplantıları yönetir.
c)Sekreter, toplantılarda raportör olarak kurul kararlarını, tartışmaları, görüşleri yazıya geçirir. Kurul adına yazışmalar yapar. Yönetim Kurulu ile koordinasyonu sağlar.

5-Etik Kurul, bir önceki dönem Etik Kurulu tarafından önerilen ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca uygun görülüp onaylanan 13 kişiden oluşur.

6- Etik Kurul üyelerinden biri İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

7- Etik Kurul üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Deneyimlerin aktarılması ve sürekliliğin sağlanması için üyelerin en az üçte biri, bir sonraki dönemde de Etik Kurul üyeliğini sürdürmesi gözetilir.

8- Etik Kurul düzenli olarak ayda bir kez toplanır. Gerektiğinde başkan veya sekreter kurulu toplantıya çağırabilir.


9- Etik Kurul, her dönem başında çalışma programı yapmak üzere toplanır.
10-Üyeler oluştuktan sonraki ilk toplantıda başkan ve sekreter seçilir.
11- Dönem başında program hazırlanır, Yönetim Kurulu’na sunulur. Dönem içerisinde üyelerin ve/veya Yönetim Kurulu’nun ek gündem istekleri programa eklenir.
12- Etik Kurul oy çokluğuyla karar verir. Karşı oy kullanan üye gerekçesini bildirmek zorundadır.
13- Kurula devamlılığın sağlanması için, 3 toplantı üst üste mazeretsiz (kurulun kabul etmediği) katılmayan üyelerin, üyeliği düşer. Eksik olan üye yerine, yeni üye Yönetim Kurulu onayı ile görevlendirilir.
14- Etik Kurul, gerek duyduğunda, alt komisyonları oluşturabilir. Uzmanlık gerektiren konularda, uzmanlık derneklerinden, farklı disiplinlerden ilgili kişi ve kurumlardan görüş almak üzere, danışmanlık isteyebilir.

III) Genel Hükümler
15- Bu iç yönerge İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca kabul edildikten sonra geçerlilik kazanır.

lakat Eğitim teknikleri
Boardlaşmaya hazırlık
Uzmanlık Eğitimi Kurultaylarına devam etmek
----------------------