Çocuk Hakları Komisyonu

Yönerge

Amaç :

Çocuk Hakları Komisyonu; temel kriterleri çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım hakkının sağlanması ile çocuk sağlığı konusunda çocuğun öncelikli yararının gözetilmesi, görüşünün alınması, çocuğa karşı ayrımcılığın önlenmesi ilkeleri doğrultusunda çalışmayı kabul eden İstanbul Tabip odasına bağlı bir komisyondur.
uygulama alanı :
İstanbul ilinde yapılacak çocuk merkezli çalışmalarda kamu ve ulusal yada uluslararası sivil toplum kuruluşları ile işbirliği, iletişim ve bilgilendirmeyi sağlamak ve çalışmaların hangi esaslar çerçevesinde yürütüleceğini belirleyen uygulama, teknik ve maddi kriterleri kapsar.

Dayanaklar :

1. Çocuk Hakları sözleşmesi
2. Çocuk Hakları sözleşmesinin yürürlük kanunu
3. Çocukla ilgili ulusal yasalar ve uluslararası sözleşmeler

İlkeler :

İTO Çocuk Hakları Komisyonunun kurulması, programının hazırlanması ve yürütülmesi çalışmalarında;
1- Çocuk Hakları sözleşmesinin temel kriterlerine uygun hareket edilir.
2- Çocuk görüşünün alınması öncelikli amaçtır.
3- Bütün çalışmalarda komisyon üyelerinin görüşlerinin alınmasında demokratik katılım süreçleri uygulanır.
4- Komisyon toplantıları İTO web sitesinde duyurulur. Sivil toplum kuruluşları isterlerse bu toplantılara katılabilir.
5- Her toplantı sonrası gündem ve faaliyet raporu web sitesinde duyurulur.

Çalışma şekli :

1- Komisyon, bir başkan, bir sekreter ve en az 3 üyeden oluşur. Toplantı için salt çoğunluk yeterlidir.
2- Rutin olarak her ayın ilk salısı toplanır, gerekli görülen durumlarda ek toplantı düzenlenir. Temmuz ve ağustos aylarında yapılıp yapılmayacağına ayrıca karar verilir.
3- Her toplantıda bir önceki toplantı sonrası alınan karar, öneri ve faaliyetler değerlendirilir.
4- Her toplantıda gündem tartışılır, komisyon içi bilgilendirmeler yapılır. Bir sonraki toplantının gündemi ve faaliyet alanı belirlenir.

Üyeler:

Komisyon Başkanı: Dr. Müjgan Alikaşifoğlu (kasif@istanbul.edu.tr)
Komisyon Sekreteri: Dr. Süheyla Ekemen (suheylaekemen@gmail.com)
Üye: Dr. Tülay Erkan
Üye: Dr. Işıl Pakiş
Üye: Dr. Nicel Yıldız
Üye: Dr. Aynur Yılmaz