Hekimlik Uygulamaları Bürosu

Başvuru için bilgilendirme

İstanbul Tabip Odası, 6023 sayılı yasa ile kurulmuş; T.C. Anayasası'nın 135. Maddesinde tarif edildiği üzere, kamu tüzelkişisi niteliğinde bir meslek odasıdır. Odamız mesleki disiplin işlevini, 6023 sayılı yasanın 29. ve 30. maddeleri başta olmak üzere ilgili maddelerinde tarif edildiği biçim ve içerik ile yürütmektedir.

Mesleki Disiplin Uygulamaları, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği başta olmak üzere ulusal ve uluslararası anlaşma ve sözleşmelere göre; onlara uygun içerik ve sınırlamalar dâhilinde yerine getirilmektedir.

Disiplin uygulamaları, hekimlik uygulamaları ile sınırlıdır. Hekimlik uygulaması dışında kalan konular ile ilgili tabip odalarının yetki ve görevi dışında kalması nedeniyle bir işlem yapılmamaktadır.

Şikayetçi veya vekili tarafından yapılan başvuru titizlikle incelenmekte ve karar verilmektedir.
Başvuruların dikkate alınması,  yanıtlanabilmesi ve kararın çıkabilmesi için şu konulara dikkat edilmelidir:

1- Başvuranın adı soyadı, konu kendisi ile ilgili değilse şikayetçiye olan yakınlık derecesi,
2-  Şikâyet edilen hekimin/ hekimlerin ismi,
3- Tarih ve yer belirtilerek kısa ve net ifadelerle yaşanan olay ve zarar,
4- Tıbbi durum ile ilgili belge, bilgi, tahlil, film ve benzeri tüm kanıtların, var ise tanıkların isimlerinin bildirilmesi gereklidir.

Belge ve bilgiler yok ise olmaması nedeni ve nereden alınabileceği,
İnceleme dosyasının taraflara açık yürütülmesi nedeniyle var ise gizlilik talebi, ifade edilmelidir.

Başvuru dilekçeleri bizzat Odamıza gelerek, posta veya kargo yoluyla  (Türkocağı Cad. No:9 Cağaloğlu/ İstanbul) ya da imzalı dilekçe ve eklerinin tarayıcıdan geçirilerek hub3@istabip.org.tr adresine mail yoluyla, iletilebilmektedir.

Odamıza iletilen şikayet başvuruları üzerine oluşturulan inceleme/soruşturma dosyaları ile ilgili bilgilendirmeler, iş yoğunluğu ve daha sağlıklı bir bilgi akışının sağlanabilmesi açısından telefon ile yapılmamaktadır.

Başvurunuz üzerine oluşturulan dosyalar ile ilgili bilgi talebinizi hub3@istabip.org.tr adresine iletmeniz durumunda, başvurunuzun aşaması konusunda tarafınıza bilgi verilebilecektir.

İnceleme/soruşturma sonuçlandığında karar, taraflara iadeli-taahhütlü posta ile iletilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.


Büro Hakkında

Hekimlik Uygulamaları Bürosu, hekimlik uygulamaları konusunda, İstanbul Tabip Odası'nda hekimlik mesleğine yakışır kurumsal, sistematik ve disiplinli bir uygulama başlatılması amacıyla, 16.12.1998 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Tıbbi deontoloji, hekim hakları ve hasta hakları açısından yansız, titiz ve hassas bir çalışmayı gerektiren bir alanda görev yapmaktadır.

Büronun amacı, hekimlik uygulamaları sonucu ortaya çıkacak her türlü iddiayı araştırmak, toplanan her türlü bilgi ve belgeyi Yönetim Kurulu'na sunmak, oluşturulan dosya sonuçlanıncaya kadar takip etmek; tüm meslektaşlarımıza sağlık mevzuatı ile ilgili danışmanlık yapmaktır. Mevzuatla ilgili yenileme çalışmaları için ilgili kuruluşlarla temas etmek ve eğitim çalışmalarına katkı sunmak da yürüttüğümüz faaliyetlerdendir.

Hekimlere yönelik şiddet başvurularının kabul edilerek gerekli yönlendirmelerin yapıldığı Büro danışman olarak görev yapan bir hekim ve sekretarya görevini yerine getiren üç personelden oluşmaktadır.

Amacımız İyi Hekimlik Değerlerini ve Meslek Onurunu Korumaktır.