Özel Hekimlik Komisyonu

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği’nde Danıştay İDDK kararı: Emekli hekimler için özel sağlık kurumlarında 60 yaş sınırı hukuka aykırı bulundu

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 2015 yılında yapılan düzenleme ile “Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabiplerin” kadrolu tabiple

Özel hastanelerde çalışacak emekli hekimler için yaş şartı sınırı hukuka aykırı bulundu

Ocak 2015 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmış, düzenlemelerin Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından iptali istenmişti. Açılan davada Danıştay 15. Dairesi özel hastanelere,

Pandemi Döneminde Özel Sağlık Sektörü Anketi Sonuçlandı

Değerli meslektaşımız, İstanbul’da özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin pandemi dönemi boyunca gelirleri, özlük hakları ve çalışma koşullarında değişiklik olup olmadığının araştırılması amacıyla

E-Reçete Uygulamaları Hakkında

Muayenehaneler Dahil Tüm Sağlık Kuruluşlarının E-Reçete Uygulamasına Geçmesi Hukuki Zorunluluk Değil, Dayatmadır Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 07.02.2020 tarihl

E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme

Değerli Meslektaşımız, Bilindiği gibi, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Serbest Meslek Makbuzunun (e-SMM) elektronik ortamda oluşturulması, muhatabının talebi doğrultusunda kâğıt v

Özel sektördeki sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duyuldukları bu dönemde ücretsiz izne zorlanması evrensel hukuka, Anayasa’ya ve Sağlık Bakanlığı’nın pandemiyle ilgili düzenlemelerine aykırıdır

Sağlık çalışanlarının kendilerinin ve ailelerinin hastalanması riskini üstlenerek, toplumu salgın hastalık tehlikesinden korumak için canla başla mücadele ettikleri bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemin ya

Özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin sorunları hızla çoğalıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, COVID-19 pandemisi ile mücadele sürecinde hekimlerin hem sağlıklarının hem de özlük haklarının tehdit altında olduğunu belirterek, özel sağlık kuruluşların

Özel Kuruluşlarda ve Muayenehanelerde Çalışan Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının Mağdur Olmaları Önlenmelidir

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, pandemi sürecinde özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerde çalışan hekim ve sağlık çalışanlarının durumuna dikkat çekti. Özel sağlık kuruluşlarında

Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyum Kararlılık Bildirgesi

Değerli Meslektaşlarımız, Türk Tabipleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve İstanbul Tabip Odası tarafından, 17 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen “Sağlık Hizmetinde T

“Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar” konulu Sempozyum İstanbul’da yapıldı

Türk Tabipleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenen  “Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu” 17 Kasım 20

Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimlerin Çalışma Koşulları Ve Mesleksel Sorunlarını Değerlendirme Anketi

Değerli Meslektaşımız, Hepimizin bildiği gibi özel sağlık sektöründe çalışan meslektaşlarımız yaşamlarını ve mesleklerini sürdürürken birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Sorunların tespiti yön

İstanbul Tabip Odası, FEMS Genel Kurul toplantısına katıldı

İstanbul Tabip Odası Delegasyonu, 30 Mayıs - 1 Haziran 2019 tarihlerinde  Napoli’de düzenlenen Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) Genel Kurul toplantısındaydı. İTO’nun uluslararası daimi üyeli

İlan ve Reklam Vergisi konulu İBB yazısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen, Belediyenin yetki/tasarruf alanında bulunan Odamız üyelerinin işyerleri ile ilgili ilan ve reklam vergisi beyanname verme süresi

Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Katsayısı hk

Değerli Meslektaşımız, Kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmet sunumu için çalışmak, hekimlik mesleğinin çıkarlarını her platformda dile getirmek, hekimlerin maddi, manevi haklarını korumak ve özel

Ekonomik Krizde Özel Hekimlik

Değerli Üyemiz, Mayıs 2018 tarihinde ilk belirtilerini gösteren daha sonra da  24 Haziran seçimleri ile birlikte ortaya çıkan ekonomik kriz gittikçe derinleşerek başta çalışan kesimler olmak üzere to

Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri – Sözleşmeler Çalıştayı İstanbul’da gerçekleştirildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen “Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri - Sözleşmeler Çalıştayı” 16 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda (İTO) gerçekl

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayı Listesi belirlendi

Ülke genelinde, 2019 Yılında uygulanacak TTB-HUV Katsayısı Listesi, Birliğimize iletilen tabip odaları önerileri ve 30.10.2018’de Birliğimiz Merkezinde gerçekleştirdiğimiz TTB-HUV Danışma Kurulu Topla

Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin Toplanmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesini bir kez daha durdurdu

Sağlık Bakanlığı, 20.10.2016 tarihinde Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliği Yürürlüğe koymuştu.  Bu yönetmeliğe karşı açılan iptal davasında Danıştay

Özel Akgün Tem Hastanesi Hekimlerin, Sağlık Çalışanlarının Ücretlerini Ve Tazminat Haklarını Gasp Etti!

Değerli Üyemiz, İkitelli – Küçükçekmece’de faaliyet gösteren "Özel Akgün TEM Hastanesi" sahipleri hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını ödemeden, hastane içindeki tüm mal va

Çalıştay: Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri / Sözleşmeler

Değerli Meslektaşımız, Dünyada ve Türkiye’de özel sağlık hizmetinin sektörleşerek bir yatırım alanı haline gelmesi ve uluslararası tekelci sermayenin egemenliğine geçmesi hekim haklarının giderek yok