Kültür Komisyonu

Gerekçe

Kültür, toprağı işlemek anlamındaki “cultura” sözcüğünden gelir. Toprak bir fiziksel varlıktır. Eğretileme anlamındaysa insanın kendisidir. Öyleyse kültür, toprağı işlemenin yanında, insanın kendi kendisini işlemesidir de.

Kültür, birinci doğa dediğimiz fiziksel doğa üzerinde yükselir. İnsan fiziksel doğanın ürünüdür. Ama o hazır bulduğuyla yetinmez. Fiziksel doğadan hareketle kültür dediğimiz ikinci bir doğa yaratır. Fiziksel doğada olmayıp da, insanın meydana getirdiği her şey kültürün bir parçasıdır. Böylece insan kendi biyolojik doğasını aşar.

İnsanın iki ayağı üzerine kalkması (dik duruş) kültürü başlatan andır. İnsan kültürü yaratır. Kültür insanı dönüştürür. Bu diyalektik etkileşim Homo erectus’tan beri sürüyor. Bugünlere milyonlarca yıllık kültür ve binlerce yıllık uygarlık birikiminden geldik.

Peki, biz geçmişten geleceğe bu kültür ırmağında neredeyiz? Neleri, nasıl, ne ölçüde geleceğe taşıyacağız? Bu akışa ne katacağız?

Geçmişin evrensel birikimiyle bugünü anlamak ve geleceği aydınlatmak gerekmektedir. Bu çalışmalarda, kültürün hiçbir alanı dışarıda tutulmayacak, çalışmaların merkezi felsefe olacaktır. Felsefe olmadan ne sağlam bir insan ve dünya görüşü, ne de mutlu bir yaşam olabilir. Çalışmaların amacı, insan toprağını zenginleştirmek olacaktır.

Yönerge

Üyelik:
Komisyon, aşağıda adları yazılı olan hekimler tarafından kurulmuştur. Üyelik tüm İstanbul Tabip Odası üyelerine ve tıp öğrencilerine açıktır. Komisyon’a üye olmak isteyen kişi, komisyonun yönetici sekreteri ile iletişime geçer. Adaylık döneminde, hekimden veya tıp öğrencisinden en az 3 toplantı sürecine emek harcaması ve katılması beklenmektedir. Bu sürecin sonunda aday üyeler, komisyon kararı ile üye yapılır. Bir yıl boyunca komisyon çalışmalarına katkı sunmayan veya çalışmalara katılmayan üyenin üyeliği düşürülür.

Yapılanma:
Oda’nın seçilmiş kurulları ve Oda dışı iletişimi sağlamak amacıyla 1 yıl süreyle bir Yönetici Sekreter seçilir. Panel-seminer programı sırasındaki sekreterya, iletişim ve organizasyon işlerinin yürütülmesi amacıyla her panel-seminer için ayrı bir organizatör olacaktır.

Toplantı düzeni:
Kültür Komisyonu’nun çalışması belirli aralıklarla seminer, konferans, panel, atölye çalışmaları vb. düzenleme şeklinde olacaktır. Panel/seminer/konferans/atölye çalışmasının hemen sonrasında, değerlendirme ve bir sonraki çalışma için görevlendirme toplantısı yapılır. Yalnızca gerekli görüldüğü durumda toplantı tarihi üyelere önceden bildirilmek üzere bir araya gelinecektir. Çalışmalar -Komisyon tarafından karar verildiği takdirde-, Ekim-Haziran ayları arası, düzenli olarak her ayın son Salı günü İstanbul Tabip Odası’nda saat: 19.00-21.00 arası yapılacaktır. Komisyon çalışmaları bütün İstanbul Tabip Odası üyelerine ve tıp öğrencilerine açıktır. Panel ve seminerler ise herkese açık yapılacaktır.

Karar alma süreci:
Karar alma sürecinin, düşünce birliği içinde sonuçlandırılmasına çalışılır. Düşünce birliğine ulaşılamadığı durumda en çok oy alan öneri kabul edilir. Oylamada, yönetici sekreter de dâhil olmak üzere her üyenin bir oyu vardır. Yalnızca komisyon üyelerinin oy hakkı vardır. Aday üyelerin her oturumda bir kez söz hakkı vardır, ama oy hakkı yoktur. Konukların ve gözlemcilerin ne oy ne de söz hakkı vardır.
Komisyon’un kurucu üyeleri

Dr. Selçuk EREZ
Dr. Taner GÖREN
Dr. Özdemir AKTAN
Dr. Gülfidan ARAS
Dr. Figen ALKAN
Dr. Hülya DEMİR
Dr. Adnan ARAS
Dr. Metin GÜNAY
Dr. Hüseyin YAMAN
Dr. Nazmi TÜMERDEM
Dr. Haydar DURAK


Yönetici Sekreter
Dr. Gülcihan DAL e-posta: gulcihandal@hotmail.com