Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu

KURULUŞ

Tarih: 17 Ekim 1996

Sayın Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu Üyesi,

Uzmanlık eğitimi konusunda sürekli bir çaba göstermek amacıyla yapılan toplantıların sonucunda aşağıda isimleri yazılı üyelerin yer aldığı bir Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu (UEÇG) oluşturulmuştur.

Başlıca amaçları ilişikteki yönergede belirtilen UEÇG, TTB-UDKK üyeleri ve dernek temsilcileri yanında, uzmanlık eğitimi ile ilgili olarak aktif rol almak isteyen tüm İstanbul Tabip Odası üyelerinin katılımına açıktır. Çalışma grubunun etkinlikleri TTB-UDKK'ya ayrıca güç katacaktır.

Son olarak 8 Ekim'de yapılan toplantıda bir çalışma planı yapılması için öneriler ele alınmış, ortaya çıkan görüşlerin bir program taslağı şeklinde üyelere sunulması kararlaştırılmıştır. Birçoğu bilimsel kongreler nedeniyle bu toplantıya katılamayan üyelerin çokluğu dolayısıyla, Başkan ve Sekreter seçiminin Kasım toplantısına ertelenmesi benimsenmiştir.

12 Kasım günü saat 18.30'da İstanbul Tabip Odası'nda yapılacak toplantıda çalışma programı oluşturulacak, Başkan ve Sekreter seçimi ile işbölümü yapılacaktır.

Toplantıya katılımınızı diler, saygılar sunarız.

Dr. Kürşat YILDIZ
Çalışma Grubu Geçici Sekreteri

-------------------

EKLERİ:
1- Çalışma programı taslağı
2- Çalışma Grubu yönergesi
3- Üye listesi

ÇALIŞMA PROGRAMI:

1-
Uzmanlık derneklerinin çalışmaları, üye durumu, 1997 programı
Bir anket formu hazırlanması
Katalog hazırlığı (HABİTAT listesinden yararlanılabilir)

2-
Uzmanlık eğitimi veren kurumların durumu
Altyapı Hizmet
İnsangücü Araştırma
Eğitim programları

3-
Asistanlara log-book (çalışma karnesi)
Format hazırlığı İzleme-dağıtım

4-
Uzmanlık eğitimi için model geliştirmek
Sınava giriş, TUS, mülakat Eğitim teknikleri
Boardlaşmaya hazırlık
Uzmanlık Eğitimi Kurultaylarına devam etmek
----------------------

YÖNERGE

GİRİŞ VE GEREKÇE: Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) "Tıpta uzmanlık eğitimi" ile ilgili bir dizi kurultay gerçekleştirmiştir. Uzmanlık eğitiminde niteliğin iyileştirilmesi, uzmanlık eğitiminde eşitliğin sağlanması ve korunması, sağlık hizmeti niteliğinin iyileştirilmesi gibi hedeflerin devamlılığını sağlamak için, İTO çatısı altında "3. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı"nın gerçekleştirilmesinde yürütülmüş olan çalışmaların süreklilik kazanması ve kurumlaşması gerekliliği doğmuştur. Bu amaçla oluşturulan Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu (UEÇG) İTO'nun bir çalışma grubudur.

MADDE 1- AMAÇLAR:

A- İTO'nun tıpta uzmanlık eğitimi politikasını ve modelini geliştirmek.

B- Uzmanlık eğitimine başlayan hekimlere uzmanlık eğitiminde eşitlik sağlamak.
Bu amaçla,
1- Eğitim standartlarını belirlemek,
2- Eğitim standardizasyonu konusunda bölge hastanelerindeki eğitim koşullarını belirlemek,
3- Uzmanlık derneklerinin öngördüğü eğitim sistemlerini gözönünde bulundurarak bu eğitim standartlarının yerleştirilmesi, devamlılığı ve denetlenmesi için çaba göstermek, 4- Eğitim kurumlarının altyapı olanaklarını iyileştirici önerileri geliştirmek.

C- Eğiticilerin eğitici niteliklerini geliştirmek amacıyla meslek içi eğitimin devamlılığını ve denetimini sağlamak, desteklemek ve denetlemek için yapılanmalar oluşturmaya çalışmak.

D- UEÇG'na eğitilenlerin destek ve katılımını sağlamak.

E- İstanbul'da tıpta uzmanlık eğitimi veren kurumlara ait uzmanlık eğitimi ile ilgili verileri içerecek, periyodik olarak yenilenen "Eğitim Klavuz Kitabı" yayınlamak.

F- Uzman hekimlerin sürekli eğitimi için program geliştirmek.

G- Uzmanlık dernekleri ile TTB-UDKK arasında işbirliği ve devamlı ilişki sağlamak.

H- Uzmanlık eğitimi ile ilgili dünyadaki gelişmeleri izlemek.

MADDE 2- YAPILANMA:

A- UEÇG İTO'nun bir çalışma grubu olup, tıpta uzmanlık eğitimi konusunda sürekli faaliyet göstermeyi benimseyen hekimlerden oluşur.

B- UEÇG 8 Ekim 1996 tarihinde aşağıda isimleri soyadı sırasına göre yazılmış olan kurucu üyeler tarafından oluşturulmuştur.

C- UEÇG İTO'nun tıpta uzmanlık eğitimi politikası doğrultusunda İTO Eğitim Komisyonu, TTB Eğitim Kolu, TTB-UDKK, İTO Asistan Komisyonu, Uzmanlık Dernekleri ve İTO Temsilciler Kurulu ile eşgüdüm içinde çalışır.

D- UEÇG toplantılarına tüm hekimler gözlemci olarak katılabilir.

E- UEÇG gerekli gördüğü hekimlerin katkılarından yararlanır.

F- UEÇG altı ay ara ile sabit üyelerin durumunu değerlendirir ve kadrosunu güncelleştirir.

MADDE 3- YÖNETİM VE İŞLEYİŞ:

A- UEÇG her ayın ikinci salı günü toplanır. Gerek görüldüğünde çağrı ile olağanüstü toplantı yapılır.

B- Üyeler her altı ay için üç toplantıya katılmazlarsa çalışma grubunda oylanarak üyelikleri düşürülür.

C- Çalışma grubunda başkan ve sekreter, grup üyeleri tarafından açık oylama ile seçilirler.

D- Kararlar açık oylama ile alınır. İlk oylamada üçte iki, sonraki oylamada salt çoğunluk şartı aranır.

E- Çalışmaların yürütülmesi için gerek görüldüğünde alt komisyonlar kurulur.

F- TTB-UDKK'nın İTO temsilcilerini UEÇG İTO yönetim kuruluna teklif eder.

MADDE4- GÖREV TANIMI

A- UEÇG başkanı,
1- İTO içi ve dışında çalışma grubunu temsil eder,
2- Çalışma grubunda işbölümünü organize eder,
3- Toplantıları yönetir,
4- Alınan kararların yürütülmesini sağlar.

B- UEÇG sekreteri,
1- Toplantıların gündemi ile ilgili önerileri toplar,
2- Toplantı hazırlıklarını yapar,
3- Toplantıların gündem ve kararlarını üyelere ulaştırır,
4- Yazışmaları sağlar.

İSTANBUL TABİP ODASI
UZMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU KURUCU ÜYELERİ


Dr. Arif Acar SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi
Dr. Önder Alpdoğan SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi
Dr. Tahir Altuğ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Dr. Sema Anak İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. Sadrettin Apaydın Şişli Etfal Hastanesi
Dr. Ertuğrul Aydemir İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Dr. Bahadır Ceylan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Dr. Faik Çelik SSK Göztepe Eğitim Hastanesi
Dr. Enver Dayıoğlu İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. Cumhur Demir İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü
Dr. Mehmet Demirhan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. Haluk Eraksoy İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. İsmail Ermiş İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. İrfan Gökçay SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi
Dr. Süha Göksel Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Dr. Taner Gören İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. Yıldırım Gülhan Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Semih Halezeroğlu Heybeliada Göğüs Cer. Merkezi
Dr. Zeki Karagülle İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. Cuma Kılıçkap Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Ünal Kuzgun İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. Nahide Onsun Vakıf Gureba Hastanesi
Dr. Haldun Orhun Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Armağan Öner İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Dr. Ali Özyurt Siyami Ersek Kalp Merkezi
Dr. Hasan Serdaroğlu İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. Aydemir Yalman SSK Göztepe Eğitim Hastanesi
Dr. Kürşat Yıldız Haydarpaşa Numune Hastanesi
Dr. Gülden Yılmaz İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. Veysel Yılmaz Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi