1 Ağustos 2010 Tarihli Torba Yasa Ve Tamgün Gündemli İşyeri Hekimliği Toplantısı Yapıldı


  • Ağustos 27, 2010
  • 2431

12 Ağustos 2010 Perşembe günü saat 19.00’da  “işyeri hekimliğinde güncel durum” konulu bir toplantı yapılmıştır. Hukuk Büromuzun katkılarıyla gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak Tam Gün Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi ve ardından Danıştay’ın değerlendirmeleri sonucu işyeri hekimliğinin durumu, aile hekimliği-işyeri hekimliği, zorunlu mesleki sorumluluk sigortası ve mesai saatleri genelgesi konuşuldu.
Kamuda çalışan hekimlerin mesai saatleri dışında işyeri hekimliği yapabileceği, aile hekimlerinin kanundan kaynaklanan nedenlerle işyeri hekimliği yapmasının mümkün olamayacağı aktarıldı. Aile hekimliği yerleştirmelerine katılıp, 1 Kasım’da uygulamaya geçildiğinde görev almamaya karar veren meslektaşlarımızın ağustos ayı sonuna kadar Hukuk Büromuz tarafından hazırlanan örneğe uygun dilekçe vermeleri gerektiği hatırlatıldı.
Mesleki sorumluluk sigortası yaptırırken poliçe kapsamının yer şartı getirmeksizin hekimlik mesleğinin icra edildiği bütün alanları kapsar nitelikte olmasına dikkat edilmesi gereği vurgulandı.
Yataklı tedavi kurumlarında uygulanmak üzere yayınlanan mesai saatleri genelgesinde 12-14 saatleri arasında münavebeli dinlenme uygulaması getirilerek, aslında 40 saat olarak düzenlenmiş mesai saatlerinin fiilen 45 saate çıkarıldığı konuşuldu. Birinci basamak sağlık kurumlarına henüz yeni bir talimat gitmemekle birlikte benzeri sıkıntıların orada da yaşanabileceği belirtildi. Konunun TTB tarafından yargıya taşınacağı ancak hekimlerin de bu konuda birlikte hareket etmesi ihtiyacı vurgulandı.

İkinci gündem olarak 1 Ağustos 2010 tarih ve  27659 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Yasa) tartışıldı. Hukuk büromuz tarafından yapılan sunumda işyeri hekimlerinin eğitimleri, ortak sağlık ve güvenlik birimleri gibi işyeri hekimliği alanının önemli bileşenleri ile ilgili yeni düzenlemeler anlatıldı. Bugüne kadar danıştay kararları ile yürütmesi durdurulan uygulamaların kanun ile yasalaştırıldığı, bundan sonra çıkacak yönetmekliklerin de bu doğrultuda hazırlanacağı belirtildi. Kanunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınması konusunda TTB tarafından hazırlık yapıldığı aktarıldı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında ciddi hak kayıpları getirecek uygulamaların, hekimlerin çalışma biçimleri, özlük hakları ve mesleki bağımsızlıkları açısından hak kayıpları doğuracağı belirtildi. Önümüzdeki süreçte konu ile ilgili gelişmelerin takip edileceği dile getirildi.


Bu HABERİ Paylaş!