‘Tam Gün’le İlgili Danıştay Kararının İşyeri Hekimliğine Etkisi


  • Nisan 15, 2011
  • 2326

5947 sayılı Yasa ile hekimlere getirilen çalışma sınırlamasının Anayasa Mahkemesi tarafından yürütmesinin durdurulması ve ardından iptal edilmesi; Sağlık Bakanlığının bu Kararların sadece üniversite hastanelerinde çalışanları kapsadığına ilişkin işlemine karşı açılan davada bu işlemin yürütmesinin durdurulmasıyla Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan hekimlerin mesai saatleri dışındaki çalışmalarını sürdürmeleri mümkün olabilmişti.

Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararına karşı yapılan itiraz üzerine bu kararın kaldırılmasıyla Sağlık Bakanlığı, kamuda çalışan bütün hekimlerin mesai saatleri dışındaki çalışmalarını sonlandırmaları gerektiğini belirtmiş; bu süreçte Danıştay 5. Dairesi tarafından davanın esası hakkında karar verilmiştir. Bu Kararda, “Hekimlerin mesleklerini serbest olarak icra edebildikleri özel muayenehaneler sağlık kurum ve kuruluşu olmadığı için (c) bendi kapsamında sayılamayacağından, ikinci fıkranın iptalinden sonra özel muayenehane açarak serbest çalışma hakkına sahip bir hekimin, maddenin aldığı bu yeni şekle göre, aynı zamanda, yalnızca (a), yalnızca (b) ya da yalnızca (c) bendindeki sağlık kurum ve kuruluşlarının birden fazlasında da mesleğini icra edebilmesinin olanak dahilinde bulunduğunu  kabul etmek gerekmektedir.” gerekçesiyle “üniversite öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan doktorların "muayenehane açmalarının mümkün olmadığı"na ilişkin tespitin hukuka uygun olmadığına” karar verilmiştir.

Söz konusu Kararın, kamuda çalışan doktorların işyeri hekimliği yapmalarının mümkün bulunup bulunmadığı noktasında değerlendirilmesinde; işyeri hekimliğinin özel sağlık kurum veya kuruluşunda çalışma olup olmadığının saptanması gereklidir.

İşyeri hekimi, işyerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işyerinde görev yapan hekim olarak tanımlanabilir.

İşyeri hekimliğinin görev tanımı ve hizmetin yürütüldüğü yerin bir sağlık kurum veya kuruluşu değil genel olarak işyeri olması karşısında Danıştay 5. Dairesi Kararında belirtilen istisnanın işyeri hekimliğini de kapsadığında kuşku bulunmamaktadır. Bir başka anlatımla, Danıştay 5. Dairesi Kararıyla, kamuda çalışan doktorların mesai saatleri dışında işyeri hekimliği yapmalarının önünde herhangi bir engel bulunmadığı; bu kişilerin işyeri hekimliğini bırakmaları ya da kamudaki görevlerinden ayrılmaya zorlanmaları hukuka aykırıdır.

Bu yönde bir zorlama ile karşılaşan meslektaşlarımızın durumun yazılı olarak kendilerine bildirilmesini istemeleri; işyeri hekimliğinin idare tarafından sonlandırılmasına ya da bu sebeple bir disiplin cezası ile cezalandırılmasına ilişkin bir işlemle karşılaşılması durumunda buna karşı idari yargıda iptal ve tam yargı (tazminat) davası açılmasının yanı sıra söz konusu hukuka aykırı işlemi tesis edenler hakkında görevi kötüye kullanmak suçunu işledikleri savıyla suç duyurusunda bulunmaları da mümkündür.

Bu aşamalarda, odalarımız ve Birliğimiz Hukuk Bürosu talep eden meslektaşlarımıza gerekli hukuksal yardımda bulunacaktır.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz.

 


Bu HABERİ Paylaş!