Öğretim Üyelerine Özelde Çalışma Sınırlaması Hukuka Aykırı Bulundu


  • Temmuz 14, 2011
  • 2719

Kamu üniversitesi tıp fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışan doktorların mesai dışında her hangi bir iş yapmalarını engelleyen işlem ile Yönetmelik hükmü İdare Mahkemesi ve Danıştay kararlarıyla hukuka aykırı bulundu.

Kamu üniversitesi tıp fakültesinde öğretim üyeliği görevini yürüten ve aynı zamanda özel sağlık kuruluşunda çalışmakta olan bir hekimin Personel Çalışma Belgesinin iptal edilmesi üzerine Ankara 10.İdare Mahkemesi’nde açtığı davada Mahkeme; öğretim üyesi olan davacının görev yapmakta olduğu yükseköğretim kurumu dışında kısmi zamanlı olarak çalışmasının önünde yasal bir engel bulunmadığına ve çalışma belgesinin iptal edilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Bir başka öğretim üyesi ise personel çalışma belgesinin iptaline ilişkin işlemle birlikte anılan işleme dayanak olarak gösterilen 7.4.2011 tarih ve 27898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesiyle değiştirilen ana Yönetmeliğin geçici 9.maddesinin ikinci fıkrasının ikinci paragrafının ve 7.4.2011 tarih ve 27898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6. maddesiyle ana Yönetmeliğin geçici 14.maddesine eklenen ek fıkranın iptali istemiyle Danıştay’da açtığı davada işlemin ve yönetmelik hükümlerin yürütmesi durduruldu.

Danıştay kararında Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrasında kamu üniversitesi tıp fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışan doktorların kazandıkları farklı ve özel statünün dikkate alınmadığı, böylece Anayasa Mahkemesi kararına aykırı düzenleme yapıldığı belirtilmiştir.

Danıştay kararı için...

İdare Mahkemesi kararı için...


Bu HABERİ Paylaş!