Sağlık Net 2 Veri Gönderim Sistemi Konulu Toplantı Tabip Odası’nda Yapıldı


  • Aralık 12, 2012
  • 3622

Kişisel Veri Paylaşımı konusunda Sağlık Müdürlüklerince hekimlere yapılan son bildirimlerin değerlendirildiği İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon toplantısı, yaklaşık 100 meslektaşımızın katılımı ile 11 Aralık 2012 akşamı gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili teknik ve hukuksal sunumlarda sistemin güvenlik açısından sorunlar içerdiği, bildirilmesi istenen verilerin oldukça ayrıntılı olduğu ve kişinin özel bilgilerini de kapsadığı belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başlıklar ve kararlar öne çıktı :

•    Her ne kadar 663 Sayılı KHK ile zemini oluşturulmaya çalışılsa da, hastalara ait kişisel verilerin elektronik ortamda Sağlık Bakanlığı'na bildirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin imzalamış olduğu uluslararası anlaşmalara ve temel insan haklarına aykırıdır.

•    Kişiler kendi sağlığıyla ilgili bilgiler bakımından, özel yaşamına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

•    Kadın veya erkek herkesin özel yaşamına saygı gösterilmelidir.

•    Hastanın sağlık durumu, tıbbi durumu, tanısı, prognozu, tedavisi hakkındaki ve kişiye özel diğer tüm bilgiler, ölümden sonra bile gizli olarak korunmalıdır.

•     Hastaya ait bu bilgiler, yalnızca hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir. Hastanın tedavisi ile ilgili diğer sağlık personeline ihtiyaç söz konusu olduğunda, hastanın onayı olduğu varsayılarak davranılır.

•    Hastanın kimliğine dair bilgiler korunmalıdır. Bu bilgilerin korunması usulüne uygun yapılmalıdır. 

•     Hastanın tanı, tedavi ve bakımı için gerekli olmadıkça ve ek olarak hasta izin vermedikçe hastanın özel ve aile hayatına ait bilgiler paylaşılamaz.

•    Bu tür bir paylaşım, hekimin meslek sırrı yükümlülüğüne ve hekimlik mesleğinin etik değerlerine aykırıdır.

•     Veri bildirme ile hasta mahremiyeti göz ardı edilerek hastaya ait özel bilgilerin tüm kamuya ve hatta art niyetli insanlara açık hale gelmektedir.

•     Sağlık Bakanlığı 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 47. maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri henüz düzenlememiştir.

•    Geçmişte ülkemizde ve diğer ülkelerde özellikli bilgilerin tek bir merkezde toplanması ile bilgilerin korunmasının mümkün olmadığı durumlar olabileceği görülmüştür; güvenliğin yüzde yüz sağlanması olası değildir.

•    Bu konu daha önce toplum ve sivil toplum kuruluşları tarafından tartışılmadan SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından keyfi olarak ve hastaların onamı alınmadan kamu kurumlarında ve özel hastanelerde uygulanmaktadır Bu durum da hasta mahremiyetini yok eden bir durumdur.

•    Bu gerekçeler ışığında, Sağlık Net 2 uygulaması kabul edilemez, muayenehanelerde uygulanamaz. Aksi durumda hekimler doğrudan ciddi yasal sorumluluk altına gireceklerdir.

•    Halkı aydınlatıcı ve bilgilendirici çalışmalar yapılmalı, TTB ve diğer tabip odaları ile beraber hukuki süreç yürütülmelidir.

•    Tebligatlar alınmamalı ya da şerh konularak alınmalı; her durumda bilgisayar yazılım programı alınmamalı, kullanılmamalıdır.

•    Hasta haklarını savunan derneklerle ilişki kurularak diş hekimleri odaları ile birlikte hukuki süreç yürütülmelidir.

•    1 Ocak 2013 tarihinden itibaren hastalardan bilgilerinin paylaşılmasını istemediklerini belirten onam formu imzalatılarak alınmalı ve saklanmalıdır.

•    Köşe yazarlarına bu konuda aydınlatıcı bilgiler gönderilmeli, sosyal medyada bilgilendirici bir çalışma yürütülmelidir.

•    Konu Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğü'ne toplu dilekçelerle iletilmeli, basın açıklamaları yapılmalıdır.

Süreç açısından hekimlerle düzenli toplantıların yapılması, konuyla ilgili bilgilendirici paylaşımların üyelere duyurulması kararlaştırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!