“Sağlık.Net 2” İle İlgili Duyuru: Program Alınması İçin Hukuki Gereklilik Bulunmamaktadır


  • Mart 19, 2013
  • 2994

Bilindiği gibi bir süre önce Sağlık Bakanlığı tarafından bütün sağlık kuruluşlarının “Sağlık.NET 2” ismi verilen sisteme geçmesi gerektiği ve hastalara ilişkin tüm kişisel kayıtların merkezi olarak kayıt altına alınacağını duyurulmuştu. Muayenehaneler de dahil olmak üzere hekimlere bu yönde tebligatlar yapılmış ve 31 Aralık 2012 tarihine kadar ilgili bilgisayar programının alınması gerektiği bildirilmişti.

Bu tebligatlar Hukuk Büromuz tarafından incelenmiş ve değerlendirme yazıları web sitemizde paylaşılmıştı. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, hasta mahremiyetine ve özel hayatın gizliliğine müdahale niteliğindeki bu uygulamanın hukuka aykırı olduğunu, söz konusu programın 31 Aralık 2012 tarihine kadar alınmasını hukuken zorunlu kılan bir düzenleme olmadığını belirtmiştik. Netice olarak da hukuka ve deontolojik ilkeler ile iyi hekimlik değerlerine uygun düzenleme yapılıncaya kadar tüm meslektaşlarımızı “Sağlık.NET 2” sistemini almamaya çağırmıştık.

Yine bilindiği gibi Türk Tabipleri Birliği tarafından da dava açılmış; hastaların mahremiyet hakkını, meslek sırrı kavramını dikkate almayan, yönetsel bir işlemle hekimlere belirlenen bilgisayar programlarının satın alınması talimatı verilerek mali yükümlülük getiren yazının yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmiştir. Bu sırada Sağlık Bakanlığı tarafından da “Sağlık.Net 2” uygulamasının 3 ay ertelendiği duyurulmuştur.

Gelinen aşamada beklenen olmuş ve Anayasa Mahkemesi “Sağlık.Net 2” uygulamasının hukuki dayanağı olarak nitelendirilen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 47. maddesi ile ilgili kararını vermiştir. Anayasa Mahkemesi 14 Şubat 2013 tarihinde yaptığı görüşme sonucunda; bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisine ilişkin 47. maddede yer alan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların her türlü sağlık verisini toplama, işleme, paylaşma, kamu ve özel ilgili bütün kişilerden bu bilgileri isteme yetkilerine ilişkin ilk üç fıkrayı iptal etmiştir.

Böylece Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlık.Net 2” uygulaması ile özel hayatın gizliliğine aykırı olarak sağlık bilgilerini toplamasının, işlemesinin ve paylaşma girişimlerinin Anayasa’ya aykırılığı saptanmıştır.

Hal böyle olmakla birlikte, İl Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezleri’nin kendilerine henüz başka bir talimat gelmediği gerekçesiyle uygulamada ısrarcı oldukları öğrenilmektedir. Keza bir takım şirketlerin de bilgisayar programı satmak için hekimlere rahatsızlık verdikleri görülmektedir.

Tekrar belirtelim ki Anayasa Mahkemesi kararı ile birlikte “Sağlık.Net 2” uygulaması ile ilgili tartışmanın sona erdiği düşüncesindeyiz. Zira Sağlık Bakanlığı’nın dayanak olarak ileri sürdüğü düzenleme iptal edilmiştir.

Meslektaşlarımızın söz konusu programı almasını gerektirecek herhangi bir hukuki düzenlemenin bulunmadığını bu vesileyle yeniden hatırlatırız.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!