Aile Hekimleri: “Bu Daha Başlangıç!”


  • Aralık 05, 2013
  • 3192

Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan Aile hekimi, hemşire, ebe ve sağlık memurlarının 4 Aralık 2013 Çarşamba günü yaptıkları bir günlük iş bırakma eylemi, katılımın, coşkunun ve kararlılığın hakim olduğu bir atmosferde gerçekleşirken tüm sağlık çalışanlarının mücadelesine umut oldu.

ASM çalışanları, TBMM’de halen görüşülen 'Torba Yasa'da yer alan ASM çalışanlarına kamu hastane acillerinde ayda asgari 16 saat nöbet tutmayı zorunlu kılan tasarıya ve çalışma koşullarını ağırlaştıran, ücretleri düşüren, özlük haklarını kısıtlayan yeni yönetmelik değişikliklerine karşı İSTAHED, TTB ve Odamızın çağrısını yaptığı bir günlük iş bırakma çağrısına güçlü bir karşılık verdi.

Eyleme, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr.Özdemir Aktan, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr.Filiz Ünal İncekara, Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri Dr.Fethi Bozçalı, Dr.Emel Atik, İSTAHED, AHEF, Pratisyen Hekimlik Derneği, TAHUD, İZAHED, ANTAHED, SES, Türk Sağlık-Sen, Genel Sağlık-İş yöneticileri katılırken, çeşitli illerden Aile Hekimleri Dernekleri ve Aile Sağlığı Elemanları Derneği gibi bir çok örgütün temsilci ve üyeleri de destek verdi.

İSTAHED’in organize ettiği TTB ve Odamızın aktif destek verip çağrıcısı olduğu eylemin toplanma yeri Zeytinburnu Mevlevihane Caddesi’nin önü oldu. İstanbul Tabip Odası olarak eylemde “ASM çalışanlarına ‘Acil'de Nöbet’ dayatmalarına karşı mücadelemiz sürüyor!” pankartıyla yer aldık. Çeşitli illerden ve İstanbul’un dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin sağlık çalışanı Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün önüne kadar sloganlarla yürüdü. Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde mitinge dönüşen eylemde ilk konuşmayı TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr.Özdemir Aktan yaptı. Dr. Aktan; aile hekimlerinin hastaları, ücretsiz nitelikli sağlık hizmeti ve kendi hakları için eylemde olduğunu, TTB’nin, Türkiye'nin her yerinde yapılan eyleme destek verdiğini, birinci basamakta yaşanan sorunların kızamık, çocuk felci gibi hastalıkların tekrar görülmesine yol açtığını, torba yasada yer alan maddelere karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

İSTAHED Başkanı Dr.Esin Şener ve AHEF Başkanı Dr.Murat Girginer’in konuşmaları sonrasında İstanbul Tabip Odası adına odamız Aile Hekimleri Komisyonu Başkanı Dr.Ahmet Erdal Uğurlu basın açıklamasını okudu. SES adına Aksaray Şube Başkanı Ersoy Adıgüzel’in ve diğer katılımcı örgütlerin temsilcilerinin konuşmaları sonrasında  “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganı ile eylem sona erdi.

Basın açıklaması için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!