Aile Hekimleri Acil Nöbet Dayatmalarına Karşı Kararlı


  • Ocak 22, 2014
  • 3158

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, Torba Yasa’nın Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra acil nöbet uygulamaları karşısında yürütülecek süreci, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nda alınan kararları, önümüzdeki günlerde yayınlanacak Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik değişikliğinin çalışma koşullarında yaratacağı etkiyi görüşmek amacıyla, 21 Ocak 2014 tarihinde Odamız Cağaloğlu binasında aylık toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar:

1.    Odamızın, Torba Yasa’nın Resmi Gazete’de yayınlanması öncesinde, yasanın çıkmaması için yürüttüğü mücadelenin özveriyle yapıldığı, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı önünde yapılan basın açıklamaları, tüm ülkede oldukça etkili olan 4 Aralık iş bırakma eylemi, yürüyüş ve mitingin, 8 Aralık’ta Taksim’de tüm baskılara rağmen yapılan basın açıklamasının, yasanın mecliste görüşüldüğü saatlerde İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki çadır eyleminin, yasanın mecliste kabulü sonrası TTB heyetinin Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin, en son TTB Aile Hekimliği Kolu’nun 16 Ocak 2014 tarihinde, tüm ülkede eş zamanlı olarak yapılan basın açıklamalarının etkin bir şekilde yapıldığı hatırlatıldı. Bundan sonraki süreçte ASM çalışanlarına acillerde nöbet tutmayı dayatan uygulamaların yaşama geçirilmesi halinde uzun ve etkili iş bırakma dahil her türlü eylem ve etkinliklerin örgütleneceği, bu sürece hazırlık amacıyla ilçe düzeyinde ASM’lerde toplantılar düzenlenmesi, sürecin sahaya aktarılması, toplantılardaki geri bildirimlerin değerlendirilerek eylem ve etkinliklere yön verilmesinin sağlanması ortak görüş olarak belirlendi.

2.    Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik değişikliğinin yayınlanması  durumunda, çalışma koşulları ve temel haklarımız açısından değerlendirilerek olası hak kayıpları karşısında tepkimizi anında ve etkili bir şekilde gösterme kararı alındı.

3.    Tıpta Uzmanlık Kurulu kararları tartışıldı. TTB Aile Hekimliği Kolu’nun bu konuda yaptığı açıklamanın önemli olduğuna, hekimlerin bu konuda beklentilerinin ortaklaştırılmasının önemine, TTB Aile Hekimliği Kolu’nun geçiş dönemi uzmanlık eğitimi için ilgili derneklerle bir araya gelerek ortak duruş sergilemeleri gerekliliğine, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda aldığı tek taraflı kararların gözden geçirilmesine, meslek birliğimizin görüşlerinin yaşam bulmasının sağlanması için ayrıca çaba sarf edilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı.

4.    TTB Aile Hekimliği Kolu toplantısında alınan kararlar görüşüldü. Kol’un Aile Hekimlerinin sorunlarının tartışılması, görüş oluşturulması, çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla yapacağı çalıştayın gerçekleşeceği tarih ve konu önerileri değerlendirildi.

5.    ASM’lerin kamu binalarında hizmet vermesi için başlatılan çalışmanın sürdürülmesi kararlaştırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!