TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Notları ve Kararları


  • Ocak 27, 2014
  • 2795

Torba yasanın TBMM de kabuledilmesi, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik değişikliğinin kısa süre içinde yayınlanacağı ve 3 Ocak 2014 tarihinde Tıpta Uzmanlık Kurulu(TUK) nun Sözleşmeli çalışan Aile Hekimlerine Uzmanlık Eğitimi ile ilgili aldığı kararların açıklaması üzerine kol yürütmemiz 12 Ocak 2014 tarihinde Tabip Odalarının Aile Hekimleri Komisyonu temsilcilerini Ankara da olağanüstü toplantıya çağırmış,toplantı 15 oda temsilcisinin katılımıyla 12 Ocak  2014 Pazar günü TTB de gerçekleştirilmiştir.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TTB MK Başkanı Prof.Dr.Özdemir Aktan,Torba yasa nın TBMM de kabul edilmesi sonrası TTB heyeti olarak Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmede, Aile Hekimlerine acil nöbet uygulamaları başta olmak üzere torba yasada yer alan diğer maddelere karşı olma gerekçelerini anlatmaya gayret ettiklerini,özellikle Aile Hekimlerinin acil nöbet sorununun kamuoyunda olduğu gibi, Cumhurbaşkanının da gündeminde olduğunu,gündemde yer alabilmenin zorluğu düşünüldüğünde,Aile Hekimlerinin bunu yaptıkları eylemlerle başardıklarını,bu durumun kendilerini ayrıcasevindirdiğini belirtti.Daha sonra ana gündeme geçildi.

Toplantı,Kol Sekreterimiz Dr.Yaşar Ulutaş ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Fethi Bozçalı’nın kolaylaştırıcılığıyla yürütüldü.

Katılan Tabip Odaları: İstanbul,Ankara,İzmir,Adana,Bursa,Eskişehir,Konya,Batman,Eskişehir,Kocaeli,Aydın,Manisa,Gaziantep,Kayseri,Uşak

Gündem:

1.Torba yasanın TBMM kabul edilmesi sonrasının değerlendirilmesi

2.Tıpta Uzmanlık Kurulu(TUK) kararlarının değerlendirilmesi

3.Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik Değişikliğinin görüşülmesi

4.Sağlık Bakanının Pratisyen hekimlere ve TTB ye yönelik açıklamalarının değerlendirilmesi

5.Aile Hekimlerinin Oda üyeliklerinin değerlendirilmesi

Görüşmeler:

TTB MK Üyesi Dr.Filiz Ünal İncekaraAcil nöbet dayatmalarına karşı TTB nin en son Cumhurbaşkanıyla yapılan görüşmeler dahil yürüttüğü süreci aktardı.

Kol sekreterimiz Dr.Yaşar Ulutaş,torba yasa da yer alan son değişiklikleri,önceki yasal mevzuatla kıyaslayarak özetledi.

Torba yasada acil nöbet dışında birinci basamağı ilgilendiren maddeler değerlendirildi:

Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili torba yasa da yer alan madde 47 ek madde 12 de yer alan yeni düzenlemenin sadece yaralamaya kasteden fiiller de tutuklamaların kolaylaştırdığı,kamu hizmetinin devam etmesinde sakınca görülmediği, yasanın bu haliyle,TTB’nin hekime şiddette karşı önerdiği yasal düzenlemeyi dikkate alınmadığı aktarıldı.

Madde 6 da sağlık personelinin mesai saatleri haricinde göreve çağırma gerekçeleri tanımlanmadan tamamen keyfiyetle yapabilme yetkisi getirildiği,idare tarafından istismar edilmeye açık olduğu anlatıldı.

Acil Nöbet Gündemi:

Oda temsilcileri; Aile Hekimlerinin Acil nöbet dayatmalarına karşı bölgelerinde başta 4 Aralık iş bırakma eylemlilik sürecinde yaşadıklarını, yasanın TBMM de kabulü sonrası yapılacakları değerlendirdi:

İstanbul da İSTAHED öncülüğünde, İstanbul Tabip Odasının desteği, diğer dernek ve sendikaların katılımıyla 4 Aralık ta yapılan iş bırakma vemitinge dönüşen kitlesel basın açıklamalarının oldukça başarılı olduğu,tüm ülkeye yayıldığı anlatıldı.

Eylemin Gaziantep te bir ASM dışında tüm ASM lerde,Batman da birkaç Aile Hekimi dışında tüm hekimlerin katılımıyla,Uşak ta,Adana da İzmir de,,Kayseri de ve bir çok ilde etkili olduğu aktarıldı.

Aile Hekimlerinin etkin mücadelesine rağmen TBMM de hükümetin vurdumduymaz tavrıyla kabul edilen torba yasaya karşı iş bırakma başta olmak üzere daha etkili eylemlerin yapılma koşullarının olduğu, bunun için hazırlıkların başlatılması ortak görüş olarak benimsendi.

Tıpta Uzmanlık Kurulu kararlarının değerlendirilmesi:

TUK un sözleşmeli çalışan aile hekimlerinin uzmanlık eğitimlerine ilişkin almış olduğu kararlar ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Birinci basamakta yıllarca çalışmış,bilgi,beceri,deneyim kazanmış, başarılı hizmet sunmuş pratisyen hekimleri,Aile Hekimi Uzmanı olmaya zorlayan,TUS tan 40 puan alma şartı getiren,6 yıl gibi oldukça uzun,niteliği belirsiz bir mesleki eğitim öngören,6 aylık rotasyonlar koyan geçiş dönemi programını belirleyen,tez hazırlama zorunluluğu getiren birçok koşuldayatılmaktadır.Bu gerekleri yerine getirmeyen birinci basamak sağlık hizmet alanında çalışan hekimlerin işsiz kalması,mesleklerini yapamaması gibi bir durumla sonuçlanacağı görüşleri savunuldu.TUK kararlarıyla başta Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimi alan asistanlarının bir mağduriyet yaşayacakları,zorlu süreçlerden sonra Aile Hekimi Uzmanı olan hekimlerinde daha kolay yoldan uzmanlık hakkı kazanacak hekimlere göre haksızlığa uğrayacakları anlatıldı.

TTB’nin  1998’de kurduğu Genel Pratisyenlik Enstitüsü(GPE) ile birinci basamakta çalışan hekimlere yönelik genel pratisyenlik mesleki eğitim programını başlattığını, yaşama geçirmeye gayret ettiğini,ancak Sağlık Bakanlığı bu emeği değerlendirmek yerine halen uygulanan daha çok ikinci basamaktaki kliniklerde geçen Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitim programını tercih ettiğini,sonrasında birinci basamağın özelleştirilme politikaları gereği Aile Hekimliği sistemine geçildiği anlatıldı.

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli olarak ASM lerde çalışan Pratisyen Hekimlere dayattığı Aile Hekimliği Uzmanlık Programının kendi tercihleri olmadığı, mesleklerini hiçbir koşul öne sürülmeden serbestçe yapabilmeyi istedikleri belirtildi.

Mesleki eğitimlerin gönüllülüğe dayandırılmasını, oluşturulacak programda ve uygulama şeklinin belirlenmesinde çalışanların ve meslek örgütleri TTB ninsorumluluk alması gerektiğini,bir çok ülkede birinci basamak hekimlerinin geçiş dönemi mesleki eğitim programlarının farklı özelliklerde gerçekleştirildiği anlatıldı.

Sistemin, ASM de çalışan hekim ve hemşireleri,performansa dayalı olan işlemleri öncelikle yapmaya zorladığı, öncelikli yapılması gereken hizmetlerin yeterli düzeyde yapılmasına olanak tanınmadığı anlatıldı.

Alınan Kararlar:

1.Aile Hekimliği Kolumuzun, Aile Hekimlerinin temel sorunlarının tartışılacağı,çözüm yollarının geliştirileceği bir çalıştay düzenlemesi kararı alındı.

2.Torba   yasa içinde yer alan acil nöbet maddesinin Cumhurbaşkanı tarafından meclise geri gönderilmesini talep eden, TUK kararlarına karşı görüşlerimizi içeren,önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenen ödeme ve sözleşme yönetmeliği değişikliğinin ASM çalışanlarına getireceği hak kayıplarına karşıbasın açıklamasının 16 Ocak 2014 Perşembe öğlen saatlerinde eş zamanlı olarak Tabip Odalarında ya da her il sağlık müdürlükleri önünde yapılması

3.Sağlık Bakanı Dr.Mehmet Müezzinoğlu’nun,yakın tarihte basına yaptığı açıklamada,Pratisyen hekimleri rencide edecek,TTB yihedef alan sözlere karşılık kol adına yazılı basın açıklaması yapılması

4.Önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenen Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik değişikliğiyle olası hak kayıplarını içermesi durumunda ve Aile Hekimlerine acil nöbet tutmayı dayatan yasa maddesinin yaşama geçilmesi durumunda 1 veya 2 günlük etkin iş bırakma,kitlesel yürüyüş,basın açıklamalarının yapılması,bakanlığın bu taleplere duyarsız davranması halinde bu eylemleri dahada etkin bir şekilde devam ettirilmesi kararı verildi.

5.Bursa Tabip Odası nın başlattığı Kartopu adı verilen aile hekimlerinin ASM leri ziyaret ederek sorunları konuşmak,çareler aramak,çözülmesi,yaşama geçirilmesi için ortam yaratma sonra hep beraber başka bir ASM ye gidip buralarda tekrarlama,böylece tüm ASM lere ulaşabilmeyi hedefleyenbir modelin tüm odalara yaygınlaştırılması

6.Aile hekimliği alanında yapılanların sahaya daha etkin yansıtılması için ayrıca bir çaba gösterilmesi

7.TTB heyetinin Sağlık Bakanlığından randevu alarak Aile Hekimlerinin geçiş dönemi Uzmanlık Eğitimi ve diğer sorunlarla ilgili görüşme yapmasının yararlı olacağı

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU


Bu HABERİ Paylaş!