Aile Hekimlerine Getirilen Nöbet Uygulaması Çerçevesinde Acil Olarak Doldurulması İstenen Formlar Hakkında Bilgi Notu


  • Nisan 17, 2014
  • 4305

6514 sayılı Torba Yasa’nın (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) 52. maddesi ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi “Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz saat; ihtiyaç halinde ise bu sürenin üzerinde nöbet görevi verilir.” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna "Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir.” hükmü eklenmiştir.

Aile hekimlerine acil nöbeti uygulamasının getirildiği ilk günden bu yana aktardığımız gibi bu düzenleme en özet ifadesiyle aile hekimlerin daha da çok çalıştırılması anlamına gelmektedir. Oysa sağlık hizmetindeki sorunların, aile hekimlerinin daha çok daha çok çalıştırılması ile çözülemeyeceği açıktır.

Uygulamanın yaratacağı sıkıntılar saymakla bitmeyecek kadar çok olmasına rağmen, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yayınlanan 09.04.2014 tarih ve 2014/12 sayılı Genelge’nin ardından, hızla nöbet listeleri oluşturulmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda İstanbul Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından da, Toplum Sağlığı Merkezleri’ne bugün (17.04.2014) itibariyle yazı gönderilerek;

“Tabloda Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11/05/2012 tarih ve 045/6430 sayılı yazısı doğrultusunda nöbet muafiyeti olan personelin muafiyetini zarf içinde göndermesi gerekmektedir.

20 Nisan tarihine kadar başvurarak Mayıs ayı için izni onaylanan personelin dışında kalan diğer personelin 01/31 Mayıs 2014  tarihleri arasında izin talep etmeleri halinde nöbet tarihlerini etkilemeyecek  şekilde onaylanacaktır.”

denilmiştir. Yazının ekinde yer alan formlar aracılığıyla, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının izin ve/veya nöbet muafiyeti durumlarını bildirmeleri istenmektedir. Bu yazıya yönelik olarak;

1- Nöbet muafiyeti olan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının istenen bilgileri vermesi yerinde olacaktır. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 11/05/2012 tarih ve 045/6430 sayılı yazısı gereği nöbet muafiyetinin sınırları şu şekilde çizilmiştir:

•    Kadın memurlara tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin 24. haftasından önce ve her halde hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki 1 yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecektir.

•    Özürlü memurlara istekleri dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecektir.
•    Kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin, bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personel, mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.

•    Hizmette 25 yılını doldurmuş personel, çalışma barışının bozulmaması ve hizmette aksama olmaması kaydıyla, mümkün mertebe nöbetten muaf tutulacaktır. (Bu husus kurum amirlerinin takdirine bırakılmıştır.)

•    Sağlık sorunları nedeniyle, hangi tıbbi gerekçe ile nöbet tutamayacağı açık ve net olarak sağlık kurulu raporu ile düzenlenmiş olan personel, nöbetten muaf tutulacaktır. Ancak bu kişilerin hafta sonu ve resmi tatil günlerinde, gündüz nöbetlerini tutması muafiyet dışında bırakılmıştır.

Durumu bu hallerden birine ya da birkaçına uygun olan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının, kişisel mağduriyetlerinin önüne geçebilmek için, bu bilgileri
paylaşmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

2- İlk nöbet listelerinin oluşturulacağı mayıs ayı içinde yıllık izin kullanacak olan
aile hekimleri de dahil olmak üzere, nöbet ile karşı karşıya bırakılan tüm aile hekimlerine ise ekte yer alan dilekçe örneğini vermelerini öneriyoruz.



17.04.2014
İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu

Dilekçe örneği için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!