İşyeri Hekimliğinde Danıştay Kararı


 • Ağustos 18, 2010
 • 3120

DANIŞTAY KARARI

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Dr. Murat Ergöz, Danıştay 8. Dairesinde açtıkları davalarda, Türk Tabipleri Birliğinin 21 Aralık 2002 gün ve 24960 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği�nin iptalini ve yürütülmesinin durdurulmasını istemişlerdir.

Dava dilekçelerinde özetle;

 • Türk Tabipleri Birliğinin iptali istenilen yönetmeliği düzenleme yetkisinin bulunmadığını,
 • Birliğin çalışma onay yetkisinin sadece ikinci görev alacak hekimler yönünden olduğu,
 • Yönetmeliğin 2. maddesinde işyeri hekimi olarak çalışmak isteyen ve çalışan hekimleri kapsar ibaresinin 6023 sayılı Yasanın 5. maddesine aykırı olduğu,
 • Yönetmeliğin 3. maddesinin (d) bendindeki çalışma onayı tanımının bütün işyeri hekimleri yönünden öngörüldüğü bu durumun, 6023 sayılı Yasanın 5. maddesine aykırı olduğu,
 • Türk Tabipleri Birliğinin işyeri hekimleri için hekimlik hizmetleri yönünden asgari ücret belirleme yetkisinin bulunmadığı,
 • Çalışma onayı için istenecek belgeler arasında işyeri hekimliği sözleşmesinin istenmesinin hukuka aykırı olduğu,
 • Çalışma onayı verilebilmesi için gerekli belgeler arasında işyeri hekimliği sertifikasının sayılmasının hukuka aykırı olduğu,
 • Hekimlere verilecek çalışma onayı için üyelik aidatının yatırılması koşulunun aranmasının da hukuka aykırı olduğu,
 • Yönetmeliğin 5. maddesi ile İşyeri hekimleri sıralama listesinin oluşturulmasının da hukuka aykırı olduğu,
 • Çalışma Onayının Yenilenmesi başlığını taşıyan Yönetmeliğin 7. maddesinin de hukuka aykırı olduğu,
 • Davacı Çalışma Onayının İptali başlığını taşıyan 8. maddenin de kazanılmış hak ilkesine aykırı olduğu,
  Davacı Yönetmeliğin 9. maddesi ile tabip odalarının bu yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin işlemlerinin birbiri ile uyum içinde olması için Merkez Konseyine yönerge çıkarma görevinin verilmesinin de hukuka aykırı olduğu iddiaları ileri sürülmüş ve bu yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinin durdurulması istenmiştir.

  Danıştay 8. Dairesinin 19.08.2003. gün 2003/543 ve 725 E. sayılı kararları ile iptali istenilen yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinin durdurulması istemlerinin reddine karar verilmiştir.

  Bilindiği gibi aynı yönetmelik ile ilgili olarak Danıştay 8. Dairesi tarafından Resmi Gazete yayımlanması gereken yönetmeliklerden olduğu ve yayımlanmadığı gerekçesi ile yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Bu karar üzerine Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi tarafından görüşülerek kabul edilen TTB İşyeri Hekimleri Çalışma Onayı Yönetmeliğini 19 Aralık 2002 günü Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Halen yürürlükte olan Yönetmelik doğrultusunda Tabip Odaları uygulamaları devam edecektir.

  (TTB WEB SİTESİNDEN ALINMIŞTIR)

 • Bu HABERİ Paylaş!