TTB Aile Hekimliği Kolu 1 Ağustos 2015 Genişletilmiş Yürütme Kurulu Toplantı Notları


  • Ağustos 09, 2015
  • 1941

TTB Aile Hekimliği Kolu genişletilmiş yürütme kurulu toplantısı 01.08.2015 tarihinde 09:00-17:00 saatleri arasında Ankara da TTB binasında yapılmıştır. 

Toplantıya, İzmir, Diyarbakır, Çanakkale, Batman, Bursa, Antalya, Ankara, İstanbul Hatay, Gaziantep, Adana ve Mersin illerinden oda temsilcileri ile TTB MK Üyesi Dr.Filiz Ünal İncekara olmak üzere toplam 18 Aile Hekimi  katılmıştır.

Toplantı gündemine geçilmeden bilgilendirmeler yapıldı:

1.Sağlık Bakanlığının, bazı illerden davet ettiği aile hekimleriyle, Bakanlığın görevlendirdiği sosyologlardan oluşan bir ekiple “Aile Hekimleri Memnuniyet Çalışması” adı altında bir toplantı gerçekleştirdiği. Toplantıya katılan 10 hekimin Aile Hekimliği Derneği üyeleri olduğu,(katılımcıların AHEF tarafından tespit edildiği) ,daha öncede bu amaçla bir toplantı yapıldığı, katılımcıların  bu sistemde çalışırken memnuniyetsizlikten öte tükenmişlik noktasına geldiklerini yaşadıkları somut olgularla aktardıkları bilgisi sunuldu.

2.TTB adına THSK  Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan la yapılan toplantıya katılan heyet üyeleri, görüşmenin ayrıntılarını aktardılar:

TTB nin, Sağlık  Bakanlığının Aile Hekimlerini Cumartesi günleri fazla çalıştırmaya yönelik uygulamasından vazgeçmesini, soruşturmaların iptal edilmesini, ödeme sözleşme yönetmeliğinde yer alan ceza puanlarının kabul edilemez olduğu, sorunun acil çözülmesi gerekliliği vurgulanmış.Tek bir arkadaşımızın bile sözleşmesinin feshinin kabul edilemeyeceği, bir sonraki toplantıda, Aile Hekimliğinde yaşanan tüm sorunların konuşulacağı toplantının planlandığı bilgisi aktarıldı.

3.TTB AHK yürütmesi 31 Temmuz 2015 tarihin de TTB MK ile birlikte toplantı gerçekleştirilen toplantıda;

Toplantının ağırlıklı bölümü Aile Hekimlerinin Cumartesi fazla çalışmaya karşı sürdürülen mücadele oldu.

TTB MK üyelerinin, Aile Hekimlerinin, Cumartesi fazla çalışma dayatmalarına karşı sürdürdükleri mücadelenin yanında yer almaya devam edecekleri; hakları için mücadele eden meslektaşlarımıza uğrayacakları her türlü soruşturma, sözleşme fesih durumunda her zaman olduğu gibi her türlü desteği verileceğinin bilgisi aktarıldı.

ANA GÜNDEM, GÖRÜŞÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR:

1.Cumartesi  fazla çalışmaya karşı yürütülen mücadelenin artırılan ceza puanları, Anayasa mahkemesinin verdiği ret kararına, sözleşme feshi tehditlerine rağmen başta Batman, Çanakkale, İstanbul, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep gibi illerde yüksek oranlarda ve diğer birçok ilde sürdürüldüğü.Her ilde Cumartesi günleri ASM lerine gitmeyen çalışanlar hakkında idarenin yürüttüğü soruşturmaların farklı olduğu; kimi illerde valiliklerin cezaları onaylamadığı,bir çok usul hataları yapıldığı, kimi illerde verilen ceza puanlarına dava açıldığı, ancak henüz yargının bu konuda bir karar vermediği bilgisi aktarıldı.

·         Mücadelenin birinci basamakta örgütlü kurumlarla birlikte kararlılıkla sürdürülmesinin gerektiği,

·         Hukuki süreçlerin yakından takip edileceği, hiçbir meslektaşımızın mağdur olmasına izin verilmeyeceği, bunun için kamuoyuna yönelik bir basın açıklamasının yapılması,

·         İlk etap ta Adana ve İzmir de bölge toplantılar yapılması,

·         Birinci basamak örgütlerinin yerel ve merkezi düzeyde ortak mücadele hatlarının güçlendirilmesi için ayrıca çaba içinde olunması ortak toplantılar yapılmasının gerektiği,

·         TBMM de yer alan partilerle görüşüp Cumartesi fazla çalışmayı dayatan uygulamanın ve buna bağlı soruşturmaların durdurulması için görüşmeler yapılmasını, hekim milletvekilleriyle ayrıca yardım istenmesi, il valileriyle görüşmelerin yapılması, Antalya milletvekilleri için bir AH raporu hazırlanması,

·         Sosyal medya olanaklarının daha etkin kullanılması kol adına facebook sayfasının düzenlenmesi,

·         Dava süreçleri ile ilgili hukuksal algoritma hazırlanması, TTB hukuk biriminin ihtiyacı olan odalarımıza destek sunması, küçük illerde kişisel ilişkilerle cezalar iptal olabildiği, bunların büyük illere emsal olarak sunulabileceği,

·         Hastalardan yürütülen soruşturmalar karşısında hekimlerine sahip çıkmaya, destek vermeye yönelik çalışma başlatılması, bu amaca yönelik yazı hazırlanması kararlaştırılmıştır.

Diğer alınan karar,görüş ve öneriler:

1.TTB'AHKnun, alanda bugüne kadar yaptığı çalışmaları anlatan bir metnin Dr. Ali Kanatlı tarafından hazırlanmasına,

2.TTB nin Sağlık Bakanlığından Cumartesi günleri ASM lerde hizmet veren hekim hemşire ve bakılan hasta sayılarını yazılı olarak tekrar istemesine,

3. Birinci Aile Hekimleri Antalya Buluşması raporunun Ağustos sonuna dek tamamlanmasına, 2. buluşmanın Ekim sonu Kasım başı olarak belirlenmesi ve hazırlık için Dr.İbrahim Çelik, Dr.Yasar Ulutaş, Dr.Özgür Nehir arkadaşlarımızın görevlendirilmesine karar verildi.

4.Suriyeli mültecilerin birinci basamak sağlık hizmetlerinden yeterli düzeyde faydalanmasının bir insani hak olduğu, sevk zorunluluğunun ikinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırdığı, dil sorununun çözülemediği, işleyiş konusunda da bir standart olmadığı dile getirilerek sorunların çözümü için çalışma yapılması gerektiği belirtildi.

5. Emekli olduktan sonra Aile Hekimliği yapmaya başlayan meslektaşlarımızdan SGK nın yaptığı haksız kesintiler ile ilgili süren hukuki mücadelenin titizlikle takip edilmesine; Emekliliğe yansıyan ücretin gündeme alınmasına ve gündemde tutulmasına,

6. THSK başkanlığına Aile Hekimlerinin sorunları ile ilgili sunumu hazırlamak üzere Dr. Mehmet Çetin, Dr. Ersan Taşçı görevlendirilmesine,

7. İdarecilerin soruşturma istemleri sırasında çok usul hatası yapmaları nedeniyle ASM çalışanlarının usul hataları konusunda bilgilendirilmesine,

8. Yerellerde her odanın kendi ilindeki valiliklerle iş güvencesi, şiddet, farklı uygulamalar konusunda görüşmeler yaparak sözleşme fesihlerine dikkat çekilmesine,

9. Grevlerle ilgili verilen cezaların ayrıca sendikal hakların gaspı olması nedeniyle sendiklara harekete geçirerek davalar açılması önerildi

10. Cumartesi eylemleri ile ilgili olarak yerellerde ve merkezde tüm örgütlerin ortak tavır geliştirmesine yönelik çalışmalar yapılmasına ve fesihler olursa süresiz iş bırakma, toplu istifa gibi daha etkin mücadele yöntemlerin geliştirileceğine, bu amaçla eylemlere hazırlıklı olunması vurgusu yapıldı.


Bu HABERİ Paylaş!