TTB Heyeti Sözleşme Fesihleri İçin Halk Sağlığı Kurumu Başkanı İle Görüştü


  • Şubat 08, 2016
  • 2220

ttbah08.02Türk Tabipleri Birliği, Mersin ilinde sözleşmesi feshedilmek istenen aile hekimlerinin durumunu görüşmek üzere Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) Başkanlığı'ndan acil randevu talep etmiştir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Rıza Özbek, TTB Pratisyen Hekimler Kolu Sekreteri Dr. Zafer Çelik ve Dr. Ali Polat'tan oluşan TTB heyeti, THSK Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan başkanlığında bir heyetle 2.2.2016 tarihinde bir görüşme gerçekleştirdi. Akşam 22.30'a kadar süren toplantıda ilk gündem, Mersin'de Aile Sağlığı Merkezleri'nde (ASM) görev yapan aile hekimlerinin sözleşme fesihleri oldu.

TTB heyeti, ASM çalışanlarının, Cumartesi günleri fazla çalışma uygulamalarına karşı 13 aydır haklı bir direniş sergilediklerini, buna karşılık Sağlık Bakanlığı'nın fazla çalışma uygulamalarından vazgeçmek yerine hakları için yasal tepkilerini ortaya koyan ASM çalışanlarına sözleşme feshi uygulamak istediğini; bu durumun, sağlık çalışanları ve hizmet alan halkı daha da mağdur edeceğini dile getirerek, Cumartesi nöbet uygulamasından vazgeçilmesini, açılan soruşturma ve cezaların iptal edilmesini talep etti.

Aile hekimlerinin bu mücadelesine şu anda eyleme katılarak destek olanların yanında nöbete giden arkadaşlarımızın nöbete gitseler bile fazla çalışmayı kabul etmediklerini, bu sorunu yalnızca nöbete gitmeyenlerin sayısı ile değerlendiremeyeceklerini, şu anda tüm aile hekimi ve hemşirelerinin gözünün kulağının Sağlık Bakanlığı'nda olduğunu aktarıldı.

Tüm verilen cezalara, cezaların yükseltilmesine rağmen hekim ve hemşirelerin bu dayatmayı kabul etmediğini, bu değerlendirme yapılmadan üretilecek bir çözümün saha tarafından kabul edilmeyeceğini aktarıldı. Türk Tabipleri Birliği olarak bu konuda hekim ve hemşire arkadaşlarımızın yanında duracağımız, bu konuyu hassasiyetle takip ettiğimiz anlatıldı.

THSK Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan, sahadaki bu gerilimi gördüklerini, sahanın yatışması için hep birlikte çözüm üretilmesi gerektiğini, kendilerinin bir tek hemşirenin bir tek hekimin bile sistemden çıkmasını istemediklerini, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını, ne çözüm üretilirse üretilsin bu sistemin sahadaki sağlık emekçileri ile uygulanabileceğini; yeni projeleri olduğunu, 6 ay süre içinde bu projeyi hayata geçirmeyi düşündüklerini aktardı.

THSK Başkanı İrfan Şencan'a Diyarbakır Bağlar ASM ve Sur'daki 1 Nolu ASM’nin karakol olması konusunda kaygı da aktarıldı. Sur ilçesindeki çatışmalar nedeniyle orada yaşayan halkın Bağlar ilçesine taşındığı, zaten fakir olan halkın bir de Sur ve Suriye'den göç edenlerin katılımıyla Bağlar ASM'nin daha fazla nüfusa hizmet ettiği, fakir olan halkın ve göç edenlerin başka bir bölgeden sağlık hizmeti almasının özellikle koruyucu sağlık hizmetlerine ulaşmalarının önünde engel olacağı aktarıldı. Sur ilçesindeki ASM'nin de yine diğer ASM'ler kapatıldığı için büyükçe bir nüfusa hizmet etmeye çalıştığı, zaten zor koşullarda hizmet veren arkadaşlarımızın o bölgede yeni bir bina bulmasının imkansız olduğu aktarıldı. Dikkat edilmesi gereken başka bir noktanın tüm Türkiye'de eski sağlık ocaklarının binalarını kullanan aile hekimlerinin aynı taleple karşılaşabileceği, çeşitli  gerekçelerle şehir merkezlerinde kalan bu yerlerin boşaltılmasının isteneceği özellikle İstanbul gibi metropollerde belediyeye ait binaların aynı akıbete uğrayabileceği aktarıldı. Ne olursa olsun sağlık kuruluşlarının karakol veya benzeri gerekçelerle yerinin değiştirilmemesi gerektiği, her koşulda sağlık hizmetinin verilmesi ve öncelenmesi gerektiği aktarıldı.

HSK Başkanı İrfan Şencan, Sur 1 No'lu ASM'nin güvenlik nedeniyle boşaltılacağını, yerine aile hekimleri için kendilerinin bina kiralayacaklarını söyledi.

Görüşmede ayrıca, Silopi'de aile hekimliği yapan ya da çatışmalar nedeniyle maaşını eksik alan arkadaşlarımız olduğu aktarıldı. Şencan, bu sorunu bildiklerini ve çözdüklerini, sorunun devam etmesi halinde tarafına bilgi verilmesini istedi.

Bu konularda işbirliği içinde olmamızın önemi bir kez daha iki heyet tarafından da dile getirildi ve toplantıya son verildi.


Bu HABERİ Paylaş!