Aile Hekimleri Karadeniz Bölge Buluşması Gerçekleştirildi


  • Mart 30, 2016
  • 1541

TTB Aile Hekimliği Kolu’nca (AHK) düzenlenen Aile Hekimleri Buluşması Bölge Toplantılarının dördüncüsü 26 Mart 2016 günü Trabzon’da yapıldı. Toplantıya 8 ilden, TTB, Trabzon Tabip Odası, Trabzon Aile Hekimliği Derneği, SES, TSS, Türk Hemşireler Derneği, TTB Pratisyen Hekimlik Kolu temsilcileri ve çoğunluğu Trabzon’da ASM’lerde çalışan aile hekimleri olmak üzere toplam 40 sağlık çalışanı katıldı.

Toplantının kolaylaştırıcı heyetinde TTB AHK Sekreteri Dr. Yaşar Ulutaş, Trabzon Tabip Odasından Dr. Mustafa Arslan ve İstanbul Tabip Odasından Dr. Hatıra Topaklı yer aldı. Toplantı, Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Ahmet Rıza Güner in açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara söz alarak, TTB’nin aile hekimleri için yürüttüğü mücadeleyi ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeyi aktardı. Toplantıya, TTB AHK Başkanı Dr. Fethi Bozcalı’nın “Aile hekimliğinde gelinen aşamayı, sorunları, kazanımları ve bu süreçte TTB’nin yürüttüğü mücadeleyi” özetleyen sunumuyla devam edildi.

Toplantı notları için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu HABERİ Paylaş!