Hasam Nöbetleri Fazla Çalışmadır, Nöbetlere Gitmeyeceğiz!


  • Nisan 08, 2016
  • 4866

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, birinci basamak sağlık çalışanlarına, bu alanda örgütlü dernek, sendikalara çağrıda bulunarak, Halk Sağlığı Merkezlerini (HASAM/HSM) değerlendirmek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihinde Odamızda bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Odamız Aile Hekimleri Komisyon üyeleri, Pratisyen Hekim Komisyonu üyeleri, TTB Merkez Konseyi Üyemiz, SES, Birlik Dayanışma Sendikası, İSTAHED, TAHUD temsilcileri ve birçok ilçeden Aile Hekimleri katıldı.

Toplantı, Oda Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hakan Hekimoğlu’nun konuşmasıyla başladı.

Aile Hekimleri Komisyonu üyesi Dr. Ayça Gümüş ve TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı toplantının kolaylaştırıcılığını üstlendi.

Odamız Hukuk Bürosu’ndan Av. Oya Öznur, HSM kuruluş genelgesi konusunda bilgi vererek soruları yanıtladı.

Toplantıdan Notlar:

HASAM Genelgesinin Yasal Dayanağı Yok

1. HSM genelgesinin yasal dayanağı olmadığı, Anayasamıza göre genelge içeriğinde tanımlanan hizmetlerin TBMM’den kanun şeklinde çıkarılması gerektiği, genelgenin iptali için dava edileceği İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu avukatı tarafından ifade edildi. 

2. HSM içersinde genelgede belirtilen birçok hizmetin bir arada verilmesi kargaşaya neden olacağı açıktır.

Birinci Basamak Güçlendirmeden Aciller de Hasta Sayısı Azalmaz!

3. HSM’lerin amacı hastane acillerindeki yoğunluğu eritmek ise, niteliği düşük niceliği artmış sağlık hizmetinde ısrar, acile başvuran ‘acil olmayan hasta’ sayısını daha da artıracaktır. (2015 yılında hastane acillerine başvuran hasta sayısı 115 milyona dayanmış) Mevcut genelgeye göre HSM’lerin birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek yerine, birinci basamak sağlık çalışanlarını mesai dışında HSM’lerde çalıştırarak tedirgin etmek, kaçışına neden olmak, huzursuz etmek anlamına gelecektir.

TSM’ler içinde ASM,  Aile Hekimliği Yasasına Aykırı…

4. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin bir çok sorunu çözümsüzlüğe terk edilmişken, TSM’ler içinde Aile Hekimliği Birimleri kurmak hem 5258 sayılı Aile Hekimliği yasasına aykırı olduğundan, hem de iki ayrı hizmetin iç içe verilmesinin yaratacağı kaos bakımından yanlış bir uygulama olacağı belirtildi.

 

5. Sağlık Bakanlığı’nın, hakları için ses çıkaran birinci basamak sağlık çalışanlarına baskı uyguladığı, kaygı ve endişe içinde mesleklerini hakkıyla yapamadıkları, bu durumda Sağlık Bakanlığı hakkında mobing davalarının açılması gerektiği dile getirildi. 

Ceza davaları açılacağı tehditlerine kanmayın…

6. HSM nöbetlerine iştirak etmeyen sağlık çalışanları hakkında hastaları mağdur ettiği gerekçesiyle ceza davaları açılacağı biçiminde tehditlerin yersiz olduğu vurgulandı. 

Hastane acillerinde ve Cumartesi ASM nöbetlerinde olduğu gibi haksız- hukuksuz dayatılan nöbetlere önceden gidilmeyeceğini Halk Sağlığı Müdürlüklerine ilettiklerini, HASAM nöbetleri içinde aynı şekilde davranılacağı, böylece bir Ceza davasını gerektirecek durumun olmayacağı bilgisi verildi.

Nisan ayının ilk HASAM nöbetleri fiyasko

7. Nisan ayının ilk haftasında HASM nöbetlerine ASM çalışanlarının yarısından fazlasının gitmediği bilgisi verildi. Bu hafta sonu HASAM nöbetine giden hekimlerden alınan bilgiye göre, nöbet yerinde bir masa, üstünde bir poliklinik defteri ve bütün gün başvuran bir hasta olmuş…

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanması için hazırız….

8. Birinci basamağın işleyişinde olduğu gibi politikaların belirlenmesinde, planlanmasında, sağlık çalışanları yer almadan; kendilerine danışılmadan yapılacak düzenlemelerin hayata geçirilemeyeceğini Sağlık Bakanlığı’nın anlaması gerektiği hatırlatması yapıldı.

Özlük haklarımız, ücretlerimiz, çalışma mekânlarımız ve haklarımız 

9. Birinci basamak sağlık çalışanlarının özlük haklarının korunması, nüfusun azaltılması durumunda ücretlerde gerilemenin olmaması, ASM fiziki şartlarının düzeltilmesi, sağlık ekibinin sayı ve nitelik olarak güçlendirilmesi gerektiği dile getirildi.

Hastane acil nöbetleri, Cumartesi ASM nöbetleri ve HASAM nöbetleri fazla çalışma dayatmasıdır, angaryadır, haklarımızı korumaya devam edeceğiz, nöbetlere gitmeyeceğiz…

10. Aile Hekimlerinin ve diğer birinci basamak sağlık çalışanlarının fazla, esnek, angarya çalışma dayatmalarına karşı kamu hastane acillerinde, Cumartesileri ASM nöbetlerinde birlikte karşı durularak, kazanılmış haklarını koruması için mücadele verildiği, bunda başarılı olunduğu, HASAM’larda da bu duruşun devam edeceği, STK temsilcileri ve katılımcılar tarafından ortak görüş olarak bildirilirdi.

Fazla çalışmaya, acil nöbetlere karşı aynı kararlılıkla mücadele edileceği, aksi halde özlük hakların, ücretlerin gerilemesine, çalışma koşullarının daha da ağırlaşmasına seyirci kalınamayacağı vurgusu yapıldı: Zira sahayla yapılan görüşmelerde %50 üzerinde olan Cumartesi ASM nöbetlerine gitmeme oranının HSM nöbetleriyle birlikte %80’lere ulaşacağı bilgisi aktarıldı.


Bu HABERİ Paylaş!