Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Kazanılmış Çalışma Haklarından Vazgeçmeyecek!


  • Mayıs 27, 2016
  • 3233

Birinci basamak sağlık çalışanları ve onları temsil eden örgütler, ASM ve TSM’lerde Cumartesi günleri fazla, esnek, angarya çalışma dayatmalarına, baskı ve tehditlere karşı ortak  mücadele etmeye kararlı olduklarını bildiren bir metin hazırladılar. Bu metni aşağıda yayınlarken:

Yeniden Sağlık Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Recep Akdağ’ın birinci basamak sağlık çalışanlarına fazla, esnek, angarya çalışma uygulamalarına ve buna bağlı sözleşme fesihlerine varan baskılara son vereceğini ümit ediyoruz.

İstanbul Tabip Odası 

 

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI KAZANILMIŞ ÇALIŞMA HAKLARINDAN VAZGEÇMEYECEK!

Sağlık Bakanlığı, 01.01.2015 tarihinden beri ASM(Aile Sağlığı Merkezi) ve TSM(Toplum Sağlığı Merkezleri)’de birinci basamak sağlık hizmeti sunan çalışanlara, hafta içi 5 gün,  40 saat hizmet vermelerine ek olarak Cumartesi günleri NÖBET adı altında fazla çalışma dayatmasında bulunmaktadır. 

Birinci basamak sağlık çalışanları, kazanılmış çalışma hakları, yeterli dinlenme hakları, insani çalışma koşulları için Cumartesi günleri fazladan çalışma dayatmalarına karşı, meslek odaları, dernek ve sendikalarının öncülüğünde mücadele etmiş, Cumartesi nöbetlerine gitmemiştir.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından sağlık çalışanlarının, hakları için yürüttüğü direnişini kırmaya yönelik soruşturmalar açılmış, sözleşme feshi uygulamak isteyerek baskı kurmaya çalışılmış ve bu baskılar artarak sürdürülmektedir.

Sağlık çalışanlarının kararlı direnişi tüm baskılara rağmen kırılmayınca, ASM yerine bu kez HSM(Halk Sağlığı Merkezi)’lerde 7 gün 12 saat fazla ve esnek çalışma dayatmaları için hazırlıklar yapılmıştır. Karşı duranlar hakkında denetleme birimleri gönderilerek, amacı dışında denetlemeler yapılmaya, eksiklikler bulunmaya, denetim yetkisi istismar edilerek, baskı aracı olarak kullanılmaya başlanılmıştır.

Bizler ASM ve TSM’lerde çalışan Aile Hekimliği Uzmanları, Aile Hekimleri, Pratisyen Hekimler, Hemşireler, Ebeler, Sağlık Memurları, Sağlık Teknisyenleri olarak hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak dayatılan hafta sonu ve ya hafta içi fazla ve esnek çalışmaya karşı insani çalışma koşullarımızı korumak, yeterli dinlenme, kazanılmış çalışma süresi haklarımız için mücadele etmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.

Bize uygulanan her türlü baskı ve tehdide boyun eğmeyeceğimizi; halkın sağlık hakkını, koruyucu sağlık hizmetlerini öncelikle sürdüreceğimizi aşağıda imzası olan kurumlar olarak tüm kamuoyuna deklare ediyoruz.

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası 

İstanbul Aile Hekimliği Derneği 

İstanbul Tabip Odası

Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi

Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği 

Türk Sağlık Sen İstanbul Şubeleri

 


Bu HABERİ Paylaş!