TTB Özel Hekimlik Uygulamaları ile İlgili Katsayı ve Veritabanı Toplantısı Yapıldı


 • Mart 19, 2014
 • 884

Türk Tabipleri Birliği tarafından özel hekimlik alanına ilişkin katsayı ve hekimlik uygulamalarına ait birimlerin ele alındığı toplantı 22 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da yapıldı.

Toplantıya uzmanlık dernekleri, özel sağlık kuruluşları ve sigorta şirketlerinin temsilcileri davet edildi.

Davetli kurumlardan Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği, Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği, OHSAD, Tıbbi Genetik Derneği, Tıp Laboratuarları Derneği, Türk  Algoloji (Ağrı) Derneği, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Türk Biyokimya Derneği, Türk El ve Üst Ektremite Cerrahi Derneği, Türk Gastroentroloji Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Klinik Biyokimya Derneği, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Türk Nöroloji Derneği, Türk Nöroşirürji Derneği, Türk Oftalmoloji Derneği, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Pediatrik Üroloji Derneği, Türk Perinatoloji Derneği, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Sigorta Birliği temsilcileri toplantıda hazır bulundular. TTB Özel Hekimlik Kolu temsilcileri de toplantıda yer aldılar.

Toplantı TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan’ın açılış konuşması ile başladı. Dr. İlhan, toplantının düzenlenme gerekçesi, katılımcıların seçimi ve yapılanlar konusunda bilgi verdi.

Toplantı yönetiminde UDEK Genel Sekreteri Dr. Orhan Odabaşı görev aldı.

Gündem Katsayılar, Hekimlik Uygulamaları Veritabanı tanıtımı olarak paylaşıldı, ek gündem önerisi soruldu.

İlk gündem maddesi Katsayılar başlığında Dr. Bayazıt İlhan TTB’de katsayıların belirlenme yöntemi ve son 10 yıl için gerçekleşen katsayı rakamları ve değişimleri konusunda bilgi verdi. 2014 yılı açıklanan katsayılar ile ülke genelinde TÜFE değişimi rakamları arasındaki ilişki üzerinden yapılan çalışmayı sundu. Katsayıların yılda bir kez ve aralık ayı içerisinde açıklandığını, katsayılar belirlenirken tabip odalarından görüşler alındığını, ülke genelinde uyumlaştırma çalışması yapıldıktan sonra TTB Merkez Konseyi tarafından açıklandığını belirtti.

Sunum ardından katsayılar konusunda temel olarak katsayıların belirlenmesi yöntemi, yılda kaç kez açıklanması ve hangi tarihte açıklanmasının uygun olacağı konusunda tartışma başlatıldı.

Bu konuda yaklaşık 1 saatlik süre içerisinde yapılan değerlendirmeler sonunda ortaklaşılan başlıklar aşağıda kararlar bölümündedir.

Toplantının 2. Gündemi Hekimlik Uygulamaları Veritabanı tanıtımı ve yapılanlar bölümünde TTB adına Hekimlik Uygulamaları Danışmanı Dr. Raif Kaya 2008 yılı sonrasında yapılanları aktardı. Yapılan değişiklilerde 2012 yılında tüm uzmanlık derneklerine gönderilen yazıya verilen yanıtların temel alındığını, birçok uzmanlık derneği ile birden fazla kez toplantı yapıldığını dile getirdi. Yapılanları işlem adlarının ortaklaştırılması, yazım hatalarının giderilmesi, farklı uzmanlık alanlarının gerçekleştirdiği aynı işlemlere farklı birim saptanmış olanların belirlenerek ortaklaştırılması, uygulanabilir, adaletli bir listenin oluşturulmaya çalışılması faaliyetlerinin yürütüldüğünü aktardı. Bu çabanın hekim emeğinin korunması kadar daha nitelikli sağlık hizmeti sunmanın da olmazsa olmaz ön koşulu olduğunu belirtti.

Dr. Kaya’nın sunumu ardından TTB Bilişim Danışmanı Uğur Okman, Hekimlik Uygulamaları Veritabanı tanıtımını yaptı. Bu programının kullanımda getirdiği olanakları, kolaylıkları örnekleri ile sundu. Anatomik yapılanma ile yeni bir kod sisteminin getireceği olanaklar dikkatlere sunuldu. Sağlık Uygulama Tebliği ile uyumlaştırma çalışmaları hakkında bilgi verildi. Programın 3 Mart 2014 tarihinde abonelerin erişimine açılabileceği belirtildi.

Programın edinilmesi ve listenin yürürlüğe gireceği tarih konusunda farklı seçenekler değerlendirildi. Olası tarih olarak Haziran 2014’de Programın kullanıcılara aboneliğinin açılabileceği, 1 Temmuz 2014 tarihinde ise yürürlüğe girebileceği konusunda görüşler ifade edildi.

TTB Katsayı ve Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Toplantısı’nın önemli bir gereksinimi karşıladığı, bu toplantıların sürdürülmesinin gerekliliği vurgulandı. Alan temsilcilerinin katılımı ile çalışma gruplarının oluşturulması ve işleyişin yapılandırılması için bir yönerge üzerinde çalışılması önerisinin TTB Merkez Konseyi’ne iletilmesine karar verildi.

Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Danışma Toplantısında (HUV-DT) ortaklaşılan başlıklar aşağıdadır:

 1. Katsayılar:

-Yılda bir kez belirlenmesi

- TÜFE, döviz vb dikkate alınarak iller için taslak bir hazırlığın Eylül ayı başında TTB tarafından yapılması,

-Her yılın Eylül ayı içerisinde yapılacak HUV-Danışma Toplantısında ilgili tarafların görüşlerinin alınması,

-HUV danışma toplantısını takiben Tabip Odalarının görüşlerine sunulması

-Yılın son çeyreği içerisinde (en geç Ekim ayı ortalarında) katsayıların açıklanması uygun bulundu.

 1.  Veritabanı:

         -Uzmanlık derneklerine, özel sağlık kuruluşları ile sigorta şirketleri temsilcilerinin programa erişiminin verilecek geçici şifrelerle 3 Mart 2014 tarihinden itibaren sağlanması,

        -Erişimi sağlanan yapıların değerlendirmelerini iletmeleri

C)    Danışma toplantısı: Tarafları içeren Danışma Toplantısı’nın yılda iki kez yapılması konusunda hemfikirlik sağlandı.

TTB Merkez Konseyi 22 Şubat 2014 toplantısı sonrası yaptığı değerlendirmede sürecin aşağıdaki kararlar ışığında yürütülmesini benimsemiştir:

 1. “Katsayılar” başlığında ortaklaşılan görüşler ve takvim yerinde bulunmuştur. Gereği için sekreterya bilgilendirilecektir.
 2. “Veritabanı” gündeminde dile getirilen endişeler değerlendirilmiş, sürecin ortaklaşılarak  götürülmesi yaklaşımımız ışığında

a) Veritabanına erişimin Mart 2014’te sağlanmasına, bu amaçla

-Toplantıya katılan uzmanlık dernek temsilcilerinin adreslerine ileti yollanmasına,

-Toplantıya katılmayan uzmanlık derneklerinin iki üyelerinin iletişim bilgilerini gönderdikleri takdirde erişimlerinin sağlanmasına,

-Toplantıda yer alan özel sağlık kuruluşları ile sigorta şirketi temsilcilerinin adreslerine ileti yollanmasına,

-İletiyi alan kurumların  huv@ttb.org.tr  mail adresine başvuruda bulunarak Hekimlik Uygulamaları Veritabanı’na (HUV) erişim için gerekli geçici şifrelerini almalarının istenmesine,

b) HUV’a erişimi sağlanan bütün temsilcilerin 1 Nisan 2014 tarihine kadar değerlendirmelerini veritabanı üzerinde ilgili işlem sayfasında özel olarak belirlenen formlara işlemesinin istenmesine,

c) Bir ay sonunda gelen geri bildirimler çerçevesinde TTB Merkez Konseyi’nce değerlendirme yapılmasına, abonelik sürecinin başlatılması ve yürürlük takvimine ilişkin sürecin tanımlanmasına, ilgili taraflara iletilmesine,

d) Veritabanının kullanıma açılmasından sonra bildirilen isimlerden elektronik ortamda Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Çalışma Grubu oluşturulması ve aşağıdaki geçici yönerge kapsamında çalışma yürütülmesine karar verilmiştir.

Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Çalışma Grubu Geçici Yönerge

Amaç: TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı’nın güncelliğinin ve işleyişinin gecikmeden sağlanmasıdır.

İşleyiş:

 1. Uzmanlık dernekleri konuyla ilgili iki isim ve iletişim bilgilerini bildirir.
 2. Bildirilen isimler oluşturulan kapalı/iç elektronik ortama (HUV-ÇG)dahil edilir.
 3. Veritabanı ile ilgili gelen her türlü başvuru sekreterya tarafından HUV-ÇG’ye yönlendirilir.
 4. Dernek temsilcileri ortamı izlemekle yükümlüdür. Ortama gönderilen iletiler uzmanlık derneğine yapılmış kabul edilir.
 5. Başvurularla ilgili gerek gördüklerinde görüş belirtirler.
 6. Başvuru ortama atıldığı tarihten başlayarak bir ay içerisinde sonlandırılır. İstisnai durumlarda süre uzatması istenebilir.
 7. Uzmanlık derneklerinin görüş bildirmediği durumlarda TTB Merkez Konseyi işleyişin aksamaması için danışmanları aracılığıyla başvuruyu sonlandırır.
 8. Çalışma Grubu tamamı ya da konuya özel uzmanlık dernekleri ihtiyaç halinde en az bir hafta önceden haber vermek kaydıyla toplantıya çağrılır.
 9. Çalışma Grubunun sekreteryasını TTB HUV sekreterliği yürütür.

Bu HABERİ Paylaş!