İşyeri Hekimliği: Danıştay'dan Önemli Karar


  • Ağustos 18, 2010
  • 2477

DUYURU
     Danıştay 10. Hukuk Dairesi, 25.12.2003 tarih ve 3-222 sayılı Hekim Yetkisi konulu Genelgenin 1/D maddesinin 3. fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Bu karar, 2004 yılının Şubat ayında İstanbul Tabip Odasındaki işyeri hekimliği kursuna katılarak sertifikasını alan meslektaşlarımız açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır.
     Hatırlanacağı gibi İşyeri Sağlık Birimleri Ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik'in yürürlüğe girmesinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı tarafından, yönetmeliğe paralel düzenlemeler içeren, 3-222 Ek sayılı bir Genelge yayımlanmıştı.
     Mahkeme tarafından yürürlüğü durdurulan 1-D maddesinin 3. fıkrasında,
     "Bu genelgenin yayımı tarihinden önce Türk Tabipleri Birliği tarafından verilmiş olan işyeri hekimliği sertifikaları geçerli olup, bu tarihten itibaren işyeri hekimliği eğitim programı ve sertifikalandırma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacaktır"
     düzenlemesi yer almaktaydı. Danıştay 10. Dairesi, Muğla Tabip Odası'na üye olan bir meslektaşımız tarafından açılan dava sonucunda, "Yönetmeliğin iptali için açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından, Yönetmeliğin 4 maddesindeki işyeri hekimi tanımı ile 18, 19 ve 20. maddeleri yönünden yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden, anılan Yönetmelik maddelerine dayanılarak düzenlenen dava konusu Genelgenin 1-D maddesinin 3 fıkrasının da hukuka uygun olmadığına" karar verdi.
     Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinde sonra TTB tarafından sertifikalandırılan işyeri hekimliği kursları devam etmiş, bu çerçevede 2004 yılının Mart ayında İstanbul'da da A kursu düzenlenmişti. Ancak bu dönemde TTB işyeri hekimliği sertifikası alan ve diğer aşamaları tamamlayıp, 2 güne istirahat ve reçete yetkisi için SSK'ya başvuran hekimlere, gerek İstanbul'da gerekse diğer şehirlerde, Genelgenin 1-D maddesinin 3. fıkrası gerekçe gösterilerek yetki verilmiyordu.
     Danıştay 10. Dairesinin bu kararının sonrasında, SSK'nın yetki vermeme gerekçesinin hukuki dayanağı ortadan kalkmış oldu.


Bu HABERİ Paylaş!