Dağ Gene Fare Doğurdu EMEKLİ HEKİMLERİN ÇOĞUNLUĞU İÇİN ZAMLI MAAŞ HAYALDEN İBARET!


  • Temmuz 19, 2018
  • 7895

Meslek örgütü olarak yıllardır emekli hekim maaşlarının yetersizliğine dikkat çekiyor ve yükseltilmesi için mücadele ediyoruz. Başlangıçta bu talepler karşısında sessiz kalmayı tercih eden AKP Hükümetleri ise son yıllarda, özellikle de 14 Mart Haftası vesilesiyle sık sık “Emekli hekim maaşlarına zam geliyor!” haberleri çıkardılar ve fakat bu haberlerin hiçbiri gerçek çıkmadı.

Dün yeni Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca uzman emekli hekim maaşlarına 2.000 TL, pratisyen emekli hekim maaşlarına 1.500 TL zam yapılacağını açıkladı. Konuyla ilgili Torba Kanun Teklifi de dün TBMM’ye sunuldu.

(Teklifte sağlıkla ilgili düzenlemelerin bütününe ilişkin görüşlerimizi ayrıntılı olarak daha sonra meslektaşlarımızla ve kamuoyuyla paylaşacağız.)

Gerçekten de TBMM’ye sunulan Torba Kanun Teklifinin dördüncü maddesi ile Emekli Sandığı Kanunu’na bir madde eklenmekte ve bu maddenin birinci fıkrasında “emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan ve 5510 Sayılı Kanun’un ek 3. maddesi uyarınca ilave aylık alamayan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara 17000 gösterge rakamının, uzman olmayanlara 13000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.” denilmektedir.

Bu fıkraya bakıldığında uzman, pratisyen bütün emekli hekimlerin maaşlarına zam yapıldığı algısı yaratılmaktadır. 

Ancak aynı maddenin altıncı fıkrasında ise şu düzenleme yer almaktadır:

Bu madde kapsamında ilave ödemeden yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir. … Bu fıkra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır.”

Yani; emekli olup da çalışmak zorunda olan hekimlerin maaşlarına zam yok!

Oysa Kanun Teklifinin Madde Gerekçelerinde de belirtildiği gibi emekli hekim aylıkları “aldıkları eğitimlerle ve yürüttükleri hizmetle mütenasip olmaktan çok uzaktır ve muadillerinin çok gerisindedir. Örneğin, öğretim üyesi, hakim, subay gibi meslek mensuplarının emekli aylıklarının yaklaşık yarısı kadar emekli aylığı almaktadırlar.” 

Kanun Teklifini hazırlayanların da kabul ettikleri gibi emekli hekim aylıkları son derece yetersizdir ve bu nedenle emekli hekimlerin çoğunluğu gönüllü olarak değil yaşamlarını sürdürebilmek için zorunlu olarak çalışmaktadırlar ve yapılacak zam sonrasında da aylıkları sayılan meslekler düzeyine bile yükselmeyeceği için çalışmaya devam etmek zorunda kalacaklardır. 

Ve bu yüzden, üstelik de ne gerekçede sayılan öğretim üyesi, hakim, subay gibi meslek mensuplarına ne de başka hiçbir emekli grubuna uygulanmayan negatif bir ayrımcılığa maruz kalmakta ve yapılan zamdan mahrum bırakılarak cezalandırılmak istenmektedirler!

Netice olarak; eğer bu Kanun Teklifi TBMM’den bu şekilde geçerse emekli hekimlerin çoğu için zamlı maaş hayalden ibaret kalacaktır!

Bütün emekli hekimler adına bu fıkranın derhal Kanun Teklifinden çıkarılmasını talep ediyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

 


Bu HABERİ Paylaş!