Aile Hekimlerinde risk değerlendirilmesi


  • Kasım 07, 2018
  • 4367

Değerli meslektaşlarımız

İstanbul Sağlık Müdürlüğünün, aile sağlığı merkezlerinde çalışanlara yönelik işçi sağlığı ve güvenliği yönünden risk analizinin 12  Kasım 2018 tarihine kadar yapılmasını isteyen 18/09/2018 tarih ve 64222187 sayılı yazısı üzerine, Tabip Odamız Aile Hekimleri Komisyonu bu konuda meslektaşlarımızı  bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki yazıyı hazırlamıştır.

Bilindiği gibi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30.06.2012 tarihinde yayınlanıp 6 ay sonra yürürlüğe girmişti. Kanun’un 10. Maddesine göre:

MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.

b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.

c) İşyerinin tertip ve düzeni.

ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.”

 29.12.2012 tarihinde bu yasaya ilişkin “İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” adıyla bir yönetmelik yayınlanmıştı.

 Bu Yönetmeliğe göre, Aile Sağlığı Merkezleri(ASM) dâhil tüm işyerleri için risk değerlendirmesinin yapılması bir zorunlu hale getirilmişti. Buna göre işverenin bir ekip kurup, işyerine veya işe özgü riskleri analiz edip, önlemleri planlaması ve belirtilen aralıklarla bu işlemleri yenilemesi istenmektedir. ASM çalışanlarının işçi sağlığı iş güvenliği risk analizinin kim ya da kimler tarafından yapılacağı sorularına yanıt bulmaya yardımcı olmak amacıyla yönetmeliğin ilgili maddesine bakacak olursak:

MADDE 15 – (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde:

a) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.

b) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır.

c) Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder.

(2) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.”

Sonuç olarak:

  Çalışma Bakanlığı tarafından 26.12.2012 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre , yataklı sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşları çok tehlikeli; bunlar dışında kalan muayenehane, poliklinik, tıp merkezi, aile hekimliği, okul hekimliği, işyeri hekimliği, diyaliz merkezi gibi hekimlik faaliyetleri tehlikeli sınıfta kabul edilmiştir. Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde risk değerlendirmesinin en geç 4 yılda bir yapılması gereklidir

1- Mevcut yasal düzenleme göre, ASM’ de çalıştırılan personel yok ise, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanların risk analizinin aile hekimlerini ve aile sağlığı çalışanlarını sözleşmeyle istihdam eden İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptırılması gerektiği;

2- Şirketlerin, kendi elemanlarının risk analizlerini yaptırabilecekleri , 

3- ASM’de hemşire, tıbbi sekreter, hizmetli gibi çalıştırılan personel varsa, işçi sağlığı ve güvenliği risk analizi aile hekimleri tarafından bizzat yapılabileceği gibi bu alanın uzmanlarından da hizmet satın alınabilecektir. 

 Saygılarımızla.

http://www.ttb.org.tr/haberarsiv_goster.php?Guid=6732cc5a-9232-11e7-b66d-1540034f819c

http://www.ttb.org.tr/risk/  

İSTANBUL TABİP ODASI

AİLE HEKİMLERİ KOMİSYONU

 


Bu HABERİ Paylaş!