Emekli Aylıklarına Yönelik “İlave Ödeme”nin Kapsamına Alınmayan Hekimlerin Dikkatine


  • Ocak 17, 2019
  • 12922

Bilindiği gibi, 7146 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na “Ek Madde 84” eklenmiştir. Bu düzenlemede;

“EK MADDE 84- Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (17.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.

Birinci fıkra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68 inci maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir. 

Bu madde kapsamında yapılacak ilave ödeme tutarları, ödemeyi izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.

Bu madde uyarınca verilecek ilave ödeme, 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dâhil edilmez.

Bu madde kapsamında ilave ödemeden yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dâhil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. Bu fıkra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye başlanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaz.”

denilmiştir. 

Görüldüğü gibi düzenlemeye göre, Emekli Sandığı mensubu olarak makam tazminatı almaksızın emekli olan hekimler, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmadıkları sürece ilave ödemeden yararlanabilecektir. SSK ve Bağ-Kur mensubu olarak emekli olan hekimler içinse herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

İlgili madde, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Maddede belirtilen kapsamda yer alanların emekli aylıklarına 1.500-2.000 TL tutarında ilave ödeme yapılmaya başlanmıştır. Ne var ki Hukuk Büromuza yapılan başvurulardan emekli hekimlerin büyük çoğunluğunun ilave ödemenin kapsamı dışında kaldığı anlaşılmaktadır. Oysa 7146 sayılı Kanun’un 4. maddesinin gerekçesinde;

“Tabip ve diş hekimi emeklilerinin emekli aylıkları, aldıkları eğitimlerle ve yürüttükleri hizmetle mütenasip olmaktan çok uzaktır ve muadillerinin çok gerisindedir. Örneğin, öğretim üyesi, hakim, subay gibi meslek mensuplarının emekli aylıklarının yaklaşık yarısı kadar emekli aylığı almaktadırlar. Bu sebeplerle tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılması öngörülmektedir” 

denilmiştir. Yapılan düzenleme ve ortaya çıkan sonuç ise bu amacı gerçekleştirmekten son derece uzaktır. Emekli hekimlerin büyük çoğunluğu, tıpkı gerekçede belirtildiği gibi muadillerine ödenen emekli aylıklarının yarısından daha az aylık almaya devam etmektedir. 

Konuya ilişkin emsal davalar açacağımızı, ilave ödeme alamayanlar yönünden dayanak kanun maddesinin -eksik ve hatalı düzenleme sebebiyle- Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesini talep edeceğimizi duyurmuştuk. Dava hazırlığımız sürmekte olup, Şubat ayı itibariyle açıldığında bilgi verilecektir. Emsal davalar dışında bireysel olarak dava açmak isteyen çok sayıda hekim de Hukuk Büromuza ulaşmaktadır. Davalara ilişkin iki farklı yol izlenmesi uygun olacaktır;

1- Emekli Sandığı mensubu olduğu halde, makam tazminatı ödenmesine hak kazandığı için veya sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalıştığı gerekçesiyle ilave ödeme yapılmayan hekimler, kendilerine maaş yatırıldığı (ilave ödemenin yapılmadığını gördükleri) tarihten itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemelerinde dava açabilirler. 

Davada; ilave ödeme yapılmaması işleminin iptali ile bu işleme dayanak olan Ek Madde 84’ün ilgili ibaresinin/paragrafının Anayasa’ya aykırılığı sebebiyle iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasını talep etmek gerekir. İdare mahkemesi, talebi yerinde bulursa ilgili ibarenin/paragrafın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaktır.

2- SSK ve Bağ-Kur emeklisi hekimler yönünden ise önce ilave ödeme yapılması talepli bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na iadeli taahhütlü posta yoluyla başvurulmasını, başvurunun reddedilmesi üzerine idare mahkemesinde dava açılmasını önermekteyiz. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, başvuru kendisine ulaştıktan itibaren 60 gün içinde cevap verme hakkına sahiptir. Bu sürenin sonunda halen cevap vermemiş olursa, başvuru reddedilmiş kabul edilmektedir. 

Özetle, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 60 günlük cevap süresi içinde başvuruya olumsuz cevap verirse veya 60 günün sonunda hiçbir cevap vermemiş olursa dava açmak mümkün hale gelecektir. Bu durumdaki hekimler yine 60 gün içerisinde idare mahkemelerinde dava açabilecektir. Davada; ilave ödeme yapılmaması işleminin iptali ile Ek Madde 84’ün eksik düzenlendiği ve Anayasa’ya aykırılığı sebebiyle iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasını talep etmek gerekir. İdare mahkemesi, talebi yerinde bulursa Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaktır.

Bu noktada belirtelim ki CİMER ve benzeri merkezlere yapılan başvurular, bu nitelikte idari başvuru değildir. Hukuk Büromuz tarafından başvuru dilekçesi örneği hazırlanmış olup, ekte sunulmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde Hukuk Büromuzdan ayrıca hukuki destek alınabilir. 

 

15.01.2019

İstanbul Tabip Odası

Hukuk Bürosu

 

Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

 


Bu HABERİ Paylaş!