Aile hekimleri 10 milyon nüfusun okul aşısını nasıl yapacak?


  • Haziran 15, 2020
  • 2509

Sağlık Bakanlığı yayımladığı yeni aşılama takviminde, okul aşılarının aile hekimliği birimlerince yapılmasına karar verdi.

Bu karara göre, daha önce Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) tarafından okullarda topluca yapılan aşılar, 1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 48.ayına girmiş olan tüm çocuklara KKK ve DaBT-İPA aşıları ve 156.ayı dolduranlara Td aşısı Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) uygulanacak.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini bilen, bağışıklamanın toplumun her kesimine ayrımsız ücretsiz en iyi şekilde yapılması için çaba harcayan aile hekimleri ve diğer birinci basamak sağlık çalışanları olarak Sağlık Bakanlığının okul aşılarıyla ilgili aldığı karara ilişkin görüşlerimizi, kaygılarımızı ve taleplerimizi TTB Aile Hekimliği Kolu olarak dile getirmek istiyoruz.

TOPLUMUN HER KESİMİ AŞILANMALIDIR

Aile Hekimliği ile birlikte birinci basamak sağlık hizmetleri bölge tabanlı hizmet yerine sadece liste tabanlı ve talebe dayalı hizmet vermeye başlamıştır. ASM ve Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) aracılığıyla verilen aşılama hizmeti nüfusun bütününe(Kayıtlı olmayanlar, mevsimlik işçiler, göçmenler, mülteciler vs) ulaşmada yetersiz kalmıştır.

Bilindiği gibi Aile Hekimliği Birimleri (AHB) sadece kendilerine kayıtlı nüfusa hizmet vermektedirler. Okul aşılarının AHB tarafından yapılmasıyla birlikte aile hekimlerine kayıtlı olmayan çocukların aşılarının eksik kalacağından endişe duyuyoruz. Ayrıca AHB kayıtlı olan ancak daha uzak bölgelerde yaşayan çocuklara ulaşmanın zorluğu, uzakta yaşayanların ASM lere gelmesindeki zorlukların mevcut sorunu daha da artıracağını düşünüyoruz.

AŞILAMA YETERLİ İNSAN GÜCÜYLE YAPILABİLİR

Sağlık Bakanlığı resmi verilerine göre 2018 yılı için tüm yurtta toplam 24.082 Aile hekiminden, 3335 'i aile sağlığı çalışanı olmadan tek başına hizmet vermektedir. Yaklaşık 10 milyon nüfusun bebek ve çocuklarının aşısını yapacak ebe ya da hemşire açığı kapatılmadan okul aşılarının yetersiz insan gücüyle hizmet veren aile sağlığı birimlerinde yapılması kararını doğru bulmuyoruz.

Sağlık Bakanlığından aile sağlığı çalışanı açığını kapatmasını, artan iş yükünü azaltmak için Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Madde 22* de yer alan tedbirin hayata geçirmesini istiyoruz.

AŞILAR İÇİN SOĞUTUCULAR YETERLİ VE UYGUN OLMALI

AHB de bulunan soğutucuların mevcut haliyle bile aşıların korunabilmesi için yeterli kapasitede olmadığı, okul aşılarıyla birlikte daha fazla aşının soğutuculara konması durumunda aşı bozulmalarının daha da artacağı ortadadır. Aşıların soğuk zincir sistemi içinde bozulmaması için, Sağlık Bakanlığının aşıların güvenle muhafaza edileceği, aşılar için özel üretilmiş soğutucuları AHB lere dağıtmasının önemini bir kez daha hatırlatıyoruz.

PERFORMANSA DAYALI SÖZLEŞMELİ ÇALIŞMA UYGULAMASINA SON VERİLMELİ

Sağlık çalışanına başta aşı uygulaması olmak üzere performansa dayalı ve sözleşmeli çalışma dayatmalarından vazgeçilmelidir.

AŞI KARARSIZLIĞINI ÖNLEMEK İÇİN YASA ÇIKARILMALI

Bir an önce Sağlık Bakanlığının giderek artan aşı kararsızlığına karşı yasal düzenleme yapması gerekmektedir. Bu konuda Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan yasa değişikliği önerisi hayata geçirilmelidir.

Yaşadığımız salgın süreci, birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, toplumun her kesimine ayrımsız ve ücretsiz kamu eliyle bütünlüklü sunulmasının önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

Birinci basamak sağlık çalışanları okul aşıları dâhil olmak üzere toplumun sağlığı ve yaşam hakkı açısından her türlü koruyucu hizmetlerin verilmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır.

Sağlık Bakanlığının, sağlık çalışanları ve onların örgütlerinin görüş, öneri ve taleplerini önemsemesi ve iş birliği içinde hareket etmesini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Sağlık çalışanlarının hakları ve toplumun sağlık hakkı için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

TÜRK TAPİPLERİ BİRLİĞİ

AİLE HEKİMLİĞİ KOLU

 

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği  Madde 22:

(4) Aile sağlığı merkezinde her üç aile hekimliği birimi için ilave bir sağlık personeli (ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi) müdürlük tarafından görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personelin çalışma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.


Bu HABERİ Paylaş!