Emekli Hekimlerin Özel Sağlık Kuruluşlarında Kadro Şartı Ve Yaş Kısıtlaması Olmaksızın Çalışması Mümkün Mü?


  • Ekim 08, 2020
  • 7812

Meslek kuruluşumuza yapılan çok sayıda başvuru ile emekli hekimlerin 60 yaş şartına bağlı olmaksızın özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici çalışma hakkı olup-olmadığı sorulmaktadır. Belirtelim ki;

1- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Ek 1. maddesinin 4. fıkrasında 2015 yılında yapılan değişiklikte; kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabiplerin özel sağlık kuruluşlarında kadro gerekmeksizin çalışabileceği düzenlenmişti.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından açılan davada, Yönetmeliğin Ek 1. maddesinin 4. fıkrasındaki bu düzenlemenin iptali talep edilmişti.

Ancak TTB’nin bu talebi, Danıştay 15. Dairesi tarafından reddedilerek; 60 yaş sınırı hukuka uygun bulunmuştu.

2- TTB tarafından ret kararının temyiz edilmesi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK) 27.11.2019 tarihinde;

“bazı emekliler için öngörülen kadro dışı geçici çalışma hakkının, 1219 sayılı Kanun’un 12. Maddesine uygun olmak kaydıyla her tabip için geçerli olduğu, bu nedenle iptali istenen madde metninde yer alan sınırlamanın hukuka aykırı olduğu, maddede belirtilen durumda olmayan emekli tabiplerin kadro dışı çalışma hakkını engellediği”

gerekçesiyle bozma kararı vermiş olup; böylelikle emekli hekimler arasında yaratılan yaşa bağlı ayrımcılığın hukuka aykırı olduğu saptanmıştır.

3- Bu önemli kazanımın ardından, 60 yaşını doldurmamış emekli meslektaşlarımız da kadro dışı çalışabilmek için başvurular yapmıştır.

Ancak bozma kararında hukuka aykırılık saptanmış olmakla birlikte, DİDDK “bozulan kısım yönünden yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Danıştay Onuncu Dairesine gönderilmesine” de karar vermiştir.

Dolayısıyla DİDDK tarafından hukuka aykırı olduğu saptanan yaşa bağlı ayrımcılık içeren madde halen yürürlüktedir.

Gelinen aşamada, Danıştay 10. Dairesi’nin DİDDK kararına uygun olarak iptal kararını vermesi ve Sağlık Bakanlığı’nın Yönetmelik’te yeniden düzenleme yapması beklenmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!