Aile Hekimlerine Pandemi Döneminde Kira Cezası


  • Aralık 16, 2020
  • 5399

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimlerinden ‘kendilerine ait olmayan binalardan ve geçmişe yönelik’ kira istiyor!


Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nın 43252159 sayılı ve “Aile Sağlığı Merkezi Kiralama Görüş Talebi” başlıklı yazısı ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün 04.12.2020 tarihli ve “Aile Sağlığı Merkezi Kiralama” başlıklı yazıları aile hekimlerine gönderilmiş bulunuyor. Bu yazılarda, aile hekimlerinin “belediyeler, diğer kamu kurumları ve şahısların yaptığı bedelsiz devirler” için de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile kira sözleşmesi yapmaları gerektiği belirtilmekte ve bu şekilde tahsis edilmiş binalarda görev yapan hekimlere kira sözleşmeleri imzalamaları istenmektedir.

Bilindiği üzere 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 4. maddesi;

“Kamuya ait taşınmazların kullanımı
Madde 4- Hazine, belediye veya il özel idaresine ait taşınmazlardan aile sağlığı merkezi olarak kullanılması uygun görülenler, Maliye Bakanlığı, belediye veya il özel idarelerince bu amaçla kullanılmak üzere doğrudan aile hekimine kiraya verilebilir.”

a) Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı’na ait binalar (sağlık ocaklarından ASM’ye dönüşenler) için Sağlık Müdürlüğü kira sözleşmeleri yapmış ve kira bedelleri tahsil edilmektedir.

b) Şimdi ise yeni olarak “belediyeler, diğer kamu kurumları ve şahısların yaptığı bedelsiz devirler” için İl Sağlık Müdürlüğü ile sözleşme yapılması ve kira ödenmesi gerektiğini belirten bir hukuk görüş hazırlanmıştır. Üstelik bu görüşte, geçmişe dönük kira bedellerinin de alınması gerektiği belirtilmektedir. Gerekçe olarak ise aile hekimlerine kira için cari gider verildiği, kira alınmamasının kamu zararı oluşturacağı söylenmektedir. Görüş yazısının sonunda ise dikkat çekici bir biçimde; “gerek Bakanlığın kullanımına tahsisli olan, gerekse her ne suretle olursa olsun Bakanlığın fiilen kullanımında olan ve aile hekimlerince kullanılan” bütün binaların bu kapsamda olduğu ileri sürülmektedir.

Öncelikle belirtelim ki; şayet belediyeler, diğer kamu kurumları veya şahıslar kendilerine ait binaları Sağlık Bakanlığı’na (İstanbul Valiliği’ne veya İl Özel İdaresi’ne) tahsis etmişler veya protokol imzalamışlar, devir etmişler ise o zaman bu binalarda görev yapan aile hekimlerinin İl Sağlık Müdürlüğü ile sözleşme yapmaları ve kira bedellerini ödemeleri gerekecektir.

Öte yandan 5258 sayılı Kanun’un 4. maddesi hekimlerin doğrudan belediyelerden veya kamu kurumlarından bina kiralayabileceğini de belirtmektedir. Bu hüküm uyarınca aile hekimleri, belediyeler ve diğer kurumlar ile doğrudan kira sözleşmesi imzalayabilecekleri gibi, bedelsiz kullanıma ilişkin tahsis protokolü de yapabilirler. Böylesi bir durumda Sağlık Bakanlığı veya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, bu binanın kendi kullanımlarında olduğunun, kendilerine kira ödenmesi gerektiğinin ileri sürülmesinin dayanağı kalmayacaktır.

Pandemi döneminde aile hekimlerine ceza

Pandemi sürecinde bir gün bile Aile Sağlığı Merkezlerine uğrayıp da aile hekimlerinin ve diğer sağlık çalışanlarının durumunu sormayan, salgına karşı kişisel koruyucu ekipmanları göndermekten imtina eden ya da gönderdiği koruyucu maskelerin yeterli koruyuculukta olup olmadığına aldırış etmeyen yönetim anlayışını kabul etmiyoruz.

Covid-19 hastası ya da temaslısı olan aile hekimlerinin istirahatteyken ücretini kesen, salgın süreci için yapılan ek ödemeyi yetersiz, kısmen ve dengesiz ödeyen sağlık idaresinin, kendi kurumuna ait olmayan binalar için aile hekimlerinden kira istemesi ya da geçmişe dönük kira talep etmesi oldukça üzücüdür.

Gelen yazıya karşılık ne yapalım?

• Aile hekimleri, görev yaptıkları binalar için doğrudan belediye veya mülk sahipleri ile kira sözleşmeleri yapabilirler; bedelsiz tahsis söz konusu ise bunu belgelendiren protokoller de imzalayabilirler. Sağlık Bakanlığı’nın kendisine ait olmayan ya da devredilmeyen binalardan aile hekimlerinin kira sözleşmesi dayatması doğru değildir.
• Eğer bina Sağlık Bakanlığı’na (İstanbul Valiliği’ne veya İl Özel İdaresi’ne) tahsis edilmişse, aile hekimleri İl Sağlık Müdürlüğü ile kira sözleşmesi imzalarken ekine tahsise ilişkin belge konulmasını da talep edebilirler.
• Sağlık Müdürlüğü ile ilk defa yapılacak kira sözleşmesinin altına ‘’Bu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren geçerli olup, geçmiş dönemi kapsamamaktadır. 3. madde hükümlerini kabul etmiyorum.‘’ şerhinin konulması geçmişe dönük kira bedellerinin talebine karşılık, hukuki açıdan önemlidir.


İstanbul Tabip Odası
Aile Hekimleri Komisyonu


Bu HABERİ Paylaş!