1998 Kararları


  • Ağustos 20, 2010
  • 6005

02.12.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Geçtiğimiz haftanın değerlendirmesi.
* Asistan Gözüyle Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sempozyumu 29 Kasım günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumunda yapıldı 13 Eğitim kurumundan 93 hekim katıldı.
* Ayaktan Tedavi Kurumlarında anestezi uygulamasına iIişkin genelge hakkında iptal davası açıldı.
* SSK Göztepe Hastanesi Hemodiyaliz Merkezi ve yeni yapılan bölümlerin açılış körenine Başkan Dr. Arıoğul ve Dr. Yıldız katıldı. Bakan Prof.Dr. Nami Çağan ve SSK Genel Müdürü ile yapılan görüşmede SSK'nın savunulması, kadro açığının karşılanması politikamız Dr. Arıoğul tarafından ayrıntılı olarak anlatıldı. Bakan Çağan Odamızın denetim rolüne önem verdiğini belirtti.
* Aidat kampanyasında 2400 üye 24 milyar TL dolayında ödeme yaptı.
* Aralık ayı Temsilciler Kurulu toplantısına 130 üye katıldı. Cumhuriyet Gazetesi Yazarı İlhan Selçuk�un "1923'ten günümüze Cumhuriyet" başlıklı söyleşisinin ardından yapılan toplantı sırasında Star TV'de AIDS hastalarının isimlerinin yayınlanması karşısında Başkan Dr. Arıoğul ve Dr. Baripoğlu�nun içinde bulunduğu geniş bir heyet TV Merkezi'ne giderek Odamızın tepkilerini anlattı. Yayının durdurulması uyarısında bulundu.
* Basında Tabip Odası: Asistan Sempozyumu Sabah�ta geniş ve fotoğraflı, 6 ayrı gazetede de haber olarak yer aldı.

2. 1999 Sağlık Bütçesi ile ilgili etkinlikler. Hafta Sonu Ankara'da yapılacak toplantı ve yürüyüşe katılınması, Anıtkabir ziyareti, imza kampanyasının sürdürülmesi, mitingin hedefleri dışına saptırılması yönünde girişimlerden duyulan kaygının TTB Merkez Konseyi'ne iletilmesi,

3. Asistan Gözüyle Uzmanlık Eğitimi Sempozyumu sonuçlarının eğitim hastaneleri, dekanlıklar ve uzmanlık derneklerine iletilmesi, asistanlar arasında yapılan anketin kamuoyuna duyurulması,

4. Aidat Kampanyası ile ilgili olarak;
a. Gönderilen mektup karşısında üyelikten ayrılma taleplerinin aidat borçIarını ödemeleri koşuluyla kabul edilmesi,
b. Aşırı ilgiye yanıt vermek amacıyla 31 Aralık tarihine kadar yapılacak ödemelerin kabul edilmesi, yılbaşından sonra icra uygulaması yapılması;

5. Asgari Ücret Katsayısı. Özel hekimlik temsilcileri, Özel Sağlık Kurumları Derneği ve özel hastane başhekimlerinden gelen görüşler dikkate alınarak asgari ücret katsayısının 1999 yılı ilk yarısı için laboratuvar dallar için 345.000 diğer dallar için 390.000 olarak belirlenmesi ve katsayının 15 Aralık tarihine kadar açıklanmasının TTB Merkez Konseyi�ne önerilmesi,

6. Temsilciler Kurulu kararlarının basın ve yetkililere duyurulması,

7. Cumhuriyet'in 75. Yılında "Sağlık" konulu karikatür yarışmasında hekimlerin ayrı kategoride değerlendirilmesinin önerilmesi ve yarışmayı daha çekici hale getirmek için firmalarin ödül koymaları önerisinin benimsenmesi,

8. Avrupa Biyoetik Sözleşmesi hakkında 28-29 Ocak 1999 günlerinde Oda�da bir topianti dflzenienmesi,

9. Birinci katı kullanacak uzmanlık dernekleriyle mai ve idari koşulları belirten bir sözleşme yapılması,

10.Soruşturmalar:
· Bilimsel makaleden ismi çıkarılan hekimin başvurusu nedeniyle daha önce yerel etik kurul kararı ve sunulan belgeler değerlendirilerek ilgili hekim hakkında soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi,
· HBB TV�da yayınlanan programların Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ve 1219 sayılı yasa aykırı uygulamaları nedeniyle soruşturma yapmak üzere yayın bantlarının istenmesi,
· Aynı isimli bir kamu hastanesi varken bu ismi kullanarak bir bir klinik açan ve basında reklam yapan hekimden açıklama istenmesi,
· Reklamla ilgili uyarı üzerine ilan broşürlerini dağıtmayı durdurduğunu beyan eden özel hastane hakkında hakkında soruşturmaya gerek olmadığı, dosyasına kaldırılarak saklanması,
· 990.Soruşturma açılması,
· 258.Sağlık kurumunun amacı dışında kullanımı konusunda uyarılarak soruşturmanın sonlandırılması,
· 399.Soruşturmaya gerek olmadığı,
· 466.Soruşturmaya gerek olmadığı,
· 472.Dosyanın arşive kaldırılması,
· 854.Reçetelerinde ünvanına ilişkin kullandığı ibarelerin düzeltilmesi yönünde uyarılması,
· 892.Üye olmadığı halde özel hekimlik yaptığı ve reklam yaptığı için soruşturma açılarak savunma istenmesi,
· 930. Hemodiyaliz merkezinde anti HCV + hastaların izolasyonunun yapılmadığı için yapılan şikayet nedeniyle alınan uzmanlık derneği görüşü doğrultusunda soruşturmaya gerek olmadığı, bu bilginin hemodiyaliz ünitelerine duyurulması,
oybirliğiyle kararlaştırıldı.

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Eraksoy, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


09.12.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Tempo Dergisi'nin yayınladığı "1000 Türk Doktor" başlıklı ek broşürün hekimler arasında haksız rekabete yol açtığı ve ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle yargı yoluna başvurulması,
a. Adı geçmeyen hekimler adına dava açılması
b. Adı geçen hekimlere bilgileri dışında isimlerinin kullanıldığını belirterek tekzip gönderme çağrısı yapılması

2. İstanbul Tabip Odası'nın birinci katının uzmanlık dernekleri tarafından kullanımı için bir sözleşme örneği hazırlanması konusunda Av. Meryem Turan'ın görevlendirilmesi,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Jinekoloji, Pediatrik Hematoloji, Pediatrik Ortopedi, Plastik Cerrahi, Radyoloji, Toraks ve Travmatoloji Derneklerinin yanında Pratisyen Hekimler Derneği'nin de bir uzmanlık derneği olarak ortak düzenlemede yer alması, ortak kullanım alanlarının düzenlenmesinin Oda yönetimince yapılması,

3. Asgari ücret katsayısının bütün tıp alanlarında 350.000 olarak önerilmesi,

4. 10 Aralık İnsan Hakları Günü ile ilgili olarak bir basın açıklaması yapılması,

5. İtalya ile Türkiye arasındaki gerginlik konusunda Roma Tabip Odası'na gönderilmek üzere Oda Başkanı tarafından hazırlanan bir metnin ingilizce ve tercihen italyancaya tercüme edilerek gönderilmesi,

6. Hükümet kuruluş çalışmaları nedeniyle sağlık hakkı, sosyal devlet ilkeleri, gelir dağılımındaki adaletsizliklerle mücadele, organize suç örgütlerinin üzerine gidilmesi, Cumhuriyet'in temel değerlerinin korunması çerçevesinde DSP ve CHP'nin yakınlaşması için sürdürülen girişimlere destek verilmesi,

7. Dr. Mithat Kıyak'ın düzenlemesinde yer aldığı "Eğitim Metodolojisi" kursuna maddi destek sağlanması,

8. TTB tarafından başlatılan Hekim Profili anketinin tıp öğrencilerinin katkısıyla gerçekleşmesi için Dr. Mithat Kıyak'ın içinde yer aldığı bir düzenleme yapılması, böyle bir anketör grup oluşturulması,

9. Tıp öğrencilerine burs verilmesi için üç fakülteden birer kişinin katılımıyla, Dr. Arıoğul başkanlığında bir komite oluşturulması, burs fonuna katkıda bulunacak kurum ve kişiler için katkılarının sürekliliğini güvenceye alacak bir sözleşmenin Av. Meryem Turan tarafından hazırlanması,

10. İstanbul Tabip Odası'nın 70. Yıl kutlamaları için bir komite oluşturmak üzere Dr. Yıldız'a yetki verilmesi,

11. "Hekim Dostluk ve Yardımlaşma Derneği'nin Tarihçesi" başlıklı çalışmanın İstanbul Tabip Odası yayınları arasında basılmasına kaarr verilmiştir.

Katılan Üyeler: Arıoğul, Baripoğlu, Eraksoy, Kıyak, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


16.12.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Geçtiğimiz haftanın değerlendirilmesi.
a. SSK Okmeydanı Hastanesi Acil Ünitesinin hizmete giriş töreninde Oda Başkanı Dr. Arıoğul bir konuşma yaptı.
b. SSK eğitim hastanelerinde görev yapacak eğitimcilere tamsüre çalışmaları halinde 2000 dolar düzeyinde bir ücret verilmesi için SSK Genel Müdürlüğü ile görüşmelerde anlaşma zemini yakalanıyor.
c. Sivil Toplum Kuruluşları Birliği temsilcileri ile birlikte DSP ve CHP il merkezleri ziyaret edilerek sosyal devlet anlayışı, irtica ve organize suç örgütleriyle ilişkili siyasi güçleri dışarıda bırakacak bir hükümet kurulması için ortak hareket edilmesi önerilid.
d. Oda Başkanı hemen tüm özel sağlık kuruluşlarının yöneticileriyle bire bir görüşerek "Genç Tıbbiyeliye Destek Bursları" fonuna katkıda bulunmalarını istedi. Sözlü kabullenmelerin yanında üç hastane ve bir uzmanlık derneğinden yazılı tahahhüt alındı.
e. Hekimlik uygulamalarında son altı yıldaki sonuçlandırımamış dosyalar elden geçirildi. Gerekli işlemler yapılarak sonlandırıldıktan sonra 200 dosya ile ilgili çalışmaların sürdürülmesi gerektiği görüldü. Bu amaçla oluşturulan Hekimlik Uygulamaları Bürosu ilk toplantısını yaptı.

2. 1999 yılında uygulanacak aidatlar, TTB 41. Genel Kurulu kararları uyarınca yalnızca kamuda çalışanlar için "Ocak ayında belirlenen en düşük muayene ücreti kadar", özel hekimlik yapanlar veya her iki alanda çalışanlar için bunun üç misli olarak belirlendiğinden;
TTB Merkez Konseyi'ne önerilen 350.000 asgari ücret katsayısının kabulü halinde
a. Yalnızca kamuda çalışanlar için 6.000.000 TL
b. Serbest hekimler veya her iki alanda çalışanlar için 18.000.000 TL
c. Kimlik ücretleri: 2.000.000 TL
d. Oto armaları: 1.000.000 TL olmasına ve
e. Hekimlerin üye olmalarını özendirmek amacıyla yeni kayıtlardan alınan 1.000.000 TL'nın arttırılmamasına karar verildi.

3. Özel hekimlik yapan üyelerin ve özel sağlık kuruluşlarının gelecek yılki uygulamalarını planlayabilmeleri, Oda'nın yılbaşında karşılaşacağı yoğun bilgi talebini rahatlatması açısından asgari ücretlerin bildirildiği gibi Aralık ayının son günlerine bırakılmamasının TTB Merkez Konseyi'nden talep edilmesi kararlaştırıldı.

4. Kayıtlı üyelerin adres bilgileri konusunda giderek yoğunlaşan taleplerin karşılanıp karşılanmaması konusunda; üyelerin olurunu almadan bilgi vermenin sakıncaları üzerinde hemfikir olunarak, Hekim Forumu ve internet sayfamızda üyelere bir duyuru yapılarak adres bilgilerinin açıklanmasını istemeyenlerin Oda'ya başvurmalarının istenmesi, bu üyelerin dışında kalanların aderslerinin ücret karşılığında verilmesi kararlaştırıldı.

5. Show Televizyonununda yayınlanan özel sağlık kuruluşlarıyla ilgili denetim haberleri nedeniyle bu TV kanalından yayın kayıtlarının istenerek incelenmesi, İl Sağlık Müdürlüğü'nden denetimlerde TV muhabirlerinin bulunmasının neden gerekli olduğu ve neden bazı kanalların seçildiği konusunda bilgi istenmesi kararlaştırıldı.

6. Soruşturmalar:
a. Geçtiğimiz yıllarda açılan ancak takip edilemeyen özel sağlık kuruluşlarının yaptığı reklamlar ve asgari ücretleirn altındaki uygulamalarla ilgili dosyalar değerlendirildi; uyarı yapılarak özel sağlık kuruluşlarıyla ilgili olarak açılan sicil dosyalarında saklanması,
b. Mezoterapi uygulamasının kimler tarafından, hangi endikasyonlarla uygulanabileceğinin incelenmesi,
c. Laboratuvar ve radyoloji tetkik istem formlarında uyulması gerekli kurallar konularının ayrıca ele alınması gerekirse Etik Kurul'da değerlendirilmesi,
d. Gazete ilanı ile duyurulan bir "liposuction kursu" hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'nden bilgi alınması kararlaştırıldı.
e. Ayrıca değerlendirilen hekimlik uygulamalarıyla ilgili 32 dosya hakkında çeşitli kararlar verildi.

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Eraksoy, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


23.12.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Reklam yaparak Deontoloji Tüzüğü'nü ihlal eden hekimlerle ilgili olarak düzenli bir takip ve yaptırım uygulamak için TTB Merkez Konseyi ile birlikte Reklam Kurulu yöneticileriyle görüşme yapılması,

2. Tespitli olduğu sırada başka bir hasta tarafından öldürülmesi karşısında yapılan araştırmada Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin görüşlerinin alınarak tespitli hastalar hakkında alınacak önlemler konusunda psikiyatri kiliniklerine yazı yazılması.

3. Pendik Belediyesi'nde çalışan üç hekimle ilgili idari tasarrufların bu hekimleri hedef alan özel bir baskı haline dönüşmüş olması nedeniyle İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'na yazı yazılması,

4. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Sualtı ve Hiperbarik Tıp Bölümü'nde Temmuz ayında meydana gelen kaza ile ilgili daha ayrıltılı bilgi almak üzere araştırmaya devam edilmesi,

5-6. Dr... ve Dr. ... hakkında Tıbbbi Deontoloji Tüzüğü'ne aykırı ilan vermekten dolayı soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi,

7. ...'ın ... Merkezi ve ... Hastanesi'ndeki tedavisi ile ilgili tıbbi ihmal ve konsültasyonun engellenmesi iddiası karşısında açıklamalar değerlendirilerek soruşturmaya gerek olmadığı,

8. Dikiş attığı hastanın talep edilen ücreti ödememesi üzerine dikişleri söken Dr... hakkında açılan soruşturmada yazılı savunması değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevk edilmesi,

9. Tıbbi ihmal iddiası nedeniyle Dr. ... hakkında soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi,

10. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'ne aykırı ilan vermek ve asgari ücret ihlali nedeniyle Özel ... Hastanesi hakkında soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi,

11. Tıbbi hata sonucu ölüme sebebiyet iddiası nedeniyle hakkında araştırma yapılan Dr. ... ile ilgili dosyada Prof. Dr. Ergun Yöney'in bilirkişi atanması,

10. Muvazzalı eczane açmak iddialar nedeniyle Dr. ....'den yazılı bilgi istenmesi,

11. Usülsüz olarak uzmanlık eğitimine girdiği için Dr. ... hakkında yapılan araştırmada İl Sağlık Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ve Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi alınması,

12. Dr. ... ve Dr. ...'ün bildirimsiz olarak özel hekimlik yapmaları nedeniyle açılan dosyalarda gerekli bildirimi yapmış olmaları nedeniyle işlem yapılmasına gerek olmadığı,

13. Katarakt operasyonu sırasındaki tıbbi hata iddiası karşısında Dr. ... ve ekibi hakkında açılan dosyada Türk Oftalmoloji Derneği Genel Merkezi'nden görüş istenmesi.

14. Yüksek prolaktin düzeyini tespit edemeyerek tıbbi ihmalde bulunduğu için Dr. ... ile ilgili olarak 1995 yılında açılan dosyada bilirkişi görüşü de dikkate alınarak soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

15. Usülsüz olarak rapor verdiği iddiası karşısında Dr. ...'nin açıklamaları dikkate alınarak rapor formatlarına uygun hareket etmesi uyarısı yapılarak soruşturmaya gerek olmadığı,

16. Kromozom analizinde hata yapılarak anomalili doğuma neden oldukları iddia edilen hekimlerden istenen bilgilerle ilgili olarak tekit yazısı yazısı yazılması,

17. Dr. ... hakkında bez afişle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'ne aykırı ilan vermesi nedeniyle soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi,

18.... Sağlık Eğitim Merkezi'ndeki hekimlerin, emeklilerin muayene olmalarının engellenmesi ve imzalarının onaylanmaması nedeniyle Dr. ... hakkında açılan dosyada soruşturmaya gerek olmadığı,

19. Kontrol muayenesinden para alındığı için hakkında başvuruda bulunulan Dr. ... ile ilgili soruşturmaya gerek olmadığı, yanıt vermediği için uyarılarak dosyasına konulması,

20. ... isimli hastanın yanlış enjeksiyon nedeniyle oluşan damar tıkanıklığı ile kol amputasyonu ile ilgili açılan soruşturma dosyasında hekim hatası olmadığı anlaşıldığından ileri işleme gerek olmadığı,

21. Ücret ödemediği için radyolojik tetkikle ilgili bilgi vermeyen hekimi şikayet eden hasta yakını ile ilgili dosyada işlem yapılmasına gerek olmadığı,

22. ... Hastanesi'nde hekime davranışları nedeniyle Dr. .... hakkında açılan dosyada geçen sürede işlem yapılmamış olması nedeniyle soruşturma açılmasına gerek olmadığı, dosyasına konularak saklanması,

23. Kontakt lens merkezlerinde hekim çalışması konusunda Türk Oftalmoloji Derneği'nin ve ilgili hekimlerin görüşlerinin alınması kararlaştırıldı.


30.12.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Hekimlerin başkalarına sevk ettikleri, tanı ve tedavi amacıyla gönderdikleri hastalarla ilgili prim veya komisyon almaları konusunda azami ve asgari ücret birimlerinin yeniden ele alınarak üzerine gidilmesi,

2. �Sürücü olur raporu� için asgari ücret biriminin; toplu halde muayene edildiği, giderlerin daha az olduğu, büyük ölçüde tarama amaçlı olduğu için sınırlı bir emek ve tetkik gerektiği için �beş muayene ücreti toplamının %50�si� olarak belirlenmesi, bu konuda Türk Tabipleri birliği Merkez Konseyi�ne öneri götürülmesi,

3. Sivil Toplum Kuruluşları Birliği�nin daveti üzerine �Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti� şeklindeki Cumhuriyet�in temel ilkelerinin gerçek anlamları ile yaşama geçirilmesi; yurdumuzda ve dünyada barışın ve kardeşliğin egemen olması; halkımızın bilime ve çağdaş teknolojiye bağlı, insana, topluma, çevreye saygılı, bilinçli ve barışçı yurttaşlar olarak yetişmesi; Cumhuriyetimizin çağların gelişen ve değişen gereklerine ayak uydurabilir, Cumhuriyet Devrimlerine yönelen açık-gizli saldırılara karşı koyabilir kılınması istemiyle ülkemizde bağımsızlıktan, özgürlükten, insan haklarından yana olan tüm kuruluşların bir araya gelerek güç-söylem-eylem birliği yapmasını gerekli görerek, halkımızın ülke yönetiminde gerçekten söz-girişim-karar sahibi olmasına, sivil toplum kuruluşlarına eğitim, bilgi, yönetim ve iletişim desteği vererek Sivil Toplum Kuruluşları arasında dayanışma ve eşgüdüm sağlanmasına katkıda bulunmak üzere Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Platformu�nda yer alınması oybirliğiyle kararlaştırıldı.

4. Kamuoyu ve hekimlere hekim hakları ve özlük hakları ile hasta haklarını ele alan bir yeni yıl mesajı iletmek üzere basın açıklaması yapılması,

5. Aidat kampanyası, üye kampanyası, aidat borcu olan üyelerle ilgili uygulamaların durumunun gelecek toplantıda ele alınması,

6. Toplantı salonuna ses düzeni kurulması,

7. Büyükçekmece�deki temsilciliğimizin kullanımı için faks-modem olanağı olan bir bilgisayar alınması,

8. Bir hastanın narkoz (anestezi) ücreti olarak bileziğini rehin aldığı iddiasıyla açılan 593 sayılı dosyada; 23.12.1996�da kendisine yazılan yazının eline ulaşmadığı anlaşıldığından, aradan geçen süre dikkate alınarak Dr......hakkında yeni bir işlem yapılmasına gerek olmadığı, iddianın hekimin dosyasında saklanması ve bu konuda kendisine bilgi verilmesi,

9. Muayene için gelen hastalarına ilaç dağıttığı iddiasıyla Eczacı Odası�nın başvurusuyla 25.10.1996 tarihinde açılan 577 sayılı dosyada, 22.11.1996�da yazılan yazımızın eline ulaşmadığı, ilaçları sattığı yönünde açık bir iddia olmadığı anlaşıldığından Dr. ... hakkında yeni bir işlem yapılmasına gerek olmadığı, dosya ve karar örneğinin kişisel dosyasında saklanması,

10. Aşırı ücret iddiasıyla 14.2.1996�da Özel Yaşar Hastanesi hakkında açılan dosyada Odamızın sadece asgari ücretler konusunda yetkili olduğu, hekim ücretleriyle ilgili bir iddianın olmaması nedeniyle işlem yapılmasına gerek olmadığı, ancak ilgili Hastanenin Odamıza bilgi vermediği için uyarılması,

11. Aşırı ücret ve etkisiz tedavi iddiasıyla Dr..... .hakkında açılan 508 sayılı dosyada; bu konuda Odamızın yetkili olmadığı, iddialara açık bir deontoloji ihlali olmadığı görüldüğünden soruşturma açıklamasına gerek olmadığı,

12. Aşırı ücret iddiasıyla açıldığı anlaşılan 894 sayılı dosyanın aynı nedenle tutanakla kapatılması,

13. Türk KBB ve Baş ve Boyun Cerrahisi Vakfı�nın 16.2.1998�de yaptığı başvuru üzerine gerçek dışı beyanlarda bulunduğu ve basında reklam nite-liğinde haber yaptırdığı iddiasıyla Dr.... hakkında açılan dosyada yazılı açıklaması ve belgeler değerlendirilerek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8.maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi,

14. Bir hemşireye görev yaptığı Zeynep Kamil Hastanesi�nde fiili saldırıda bulunduğu iddiasıyla Dr. ... hakkında açılan 589 sayılı dosyada, 24.12.1996 tarihli yazımıza henüz yanıt vermediği anlaşıldığından ilgili doktor hakkında soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi,

15. Gerçeğe aykırı adli rapor düzenlediği iddiasıyla 5.12.1997 tarihinde Odamıza yapılan başvuru nedeniyle Dr. ... hakkında açılan 839 sayılı dosyada; edilerek ilgili hekimle ilgili herhangi bir işlem ve yazışma yapılmadığı anlaşıldığndan daha önce atanmış Dr. ...�nın soruşturmacılık görevinin iptali ve soruşturmanın resen sürdürülerek yazılı savunma istennmesi,

16. Sorumlu olduğu ... Polikliniği ile ilgili olarak Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8.maddesine aykırı reklam yaptığı ve Dr.... isimli bir yabancının hekim olarak çalıştırıldığı iddiasıyla Dr.... hakkında açılan soruşturmada, Av.Nadir Arısoy aracılığıyla verilen savunma değerlendirilerek gerek gazete ilanı, gerekse yabancı hekim olduğu anlaşılan Dr......�in konsültasyon yaptığı ve bunun yayınlanmasıyla ayrıca reklam yapıldığı kanaatine varılarak dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesi, ayrıca yabancı hekim çalıştırmak eylemi için Cumhuriyet Savcılığına 1219 sayılı yasanın ihlali nedeniyle suç duyurusunda bulunulması, oybirliğiyle kararlaştırıldı.

17. ... isimli hastanın alt ekstremitede şişlik yakınmasıyla başvuduğu Dr. ....�ın daha önce MR tanısında �Hemangiomatöz tümoral kitle� preoperatif tanısıyla girdiği operasyonda patolojik inceleme için örnek almadığı, bu nedenle daha sonra �Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümörü� tanısı alan, nüks ve metastazla tekrar opere edilerek tedavi gören hastasının klinik gidişini olumsuz yönde etkileyen bir tıbbi ihmal ve hata yaptığı iddiasıyla daha önce hakkında soruşturma açılan 810 sayılı dosyasındaki yazılı savunması değerlendirildi, biyopsi almamasını açıklayıcı .bulunmadığından dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesi oybirliğiyle kararlaştırıldı.

18. Asistan hekimleri uzman görünümü vererek çalıştırdığı iddiasıyla Dr. ... hakkında açılan 911 sayılı dosyada 30.4.1998 tarihli yazıya yanıt vermedikleri görülmüş, her iki konuda daha duyarlı olmalarının hatırlatılarak ek bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

19. Meslek çalışmalarının engellenerek ameliyat verilmediğini iddia eden Dr. ... 3.11.l995 tarihin-deki başvurusu üzerine açılmış olan 419 sayılı dosyada bugüne kadar ek bir bilgi edinilemediği görüşmüş, sorunun sürüp sürmediği öğrenilerek gerekirse dosyanın kapatılması kararlaştırılmıştır.

20. İkiz gebeliği olan bir hamile bayanın takip ve tedavisinde ihmali bulunduğu, yanlış ilaç vererek düşük yapmasına ve bebeklerin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Dr. ... hakkında 10.4.1997 tarihindeki başvuru üzerine açılan 646 sayılı dosyada; reçeteler, ilgili hekimin açıklamaları, olayın intikal ettiği Cumhuriyet Savcılığı kararları dikkate alınarak soruşturmaya yer olmadığı,

21. Bahçeşehir Hizmet İşletmeleri için, Dr. Elif Kaya, İmes Sanayi Sitesi için (17 işyeri OSB) Dr. Ali Köse, Hamburger Rest.İşl.(OSB) için Dr. Nadi Bakırcı, The Plaza Hotel için Dr. Zafer Çağlar�a işyeri hekimliği yetkisi verilmesi kararlaştırıldı.


04.11.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Geçtiğimiz haftanın değerlendirmesi.
* 28 Ekim günü çelenk koyma töreninde SSK Göztepe, Yedikule, SSK Okmeydanı, Haseki, Kartal Eğitim ve Araştırma, İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi ve Özel Bahçelievler Ömür Hastaneleri de temsil edildi.
* 29 Ekim günü TÜYAP önünde ki buluşmanın ardından oluşturulan İstanbul Tabip Odası korteji İstiklal Caddesi�nden geçerek Sivil Toplum Kuruluşları Birliği�nin en önünde �Cumhuriyet�I ve Demokrasiyi Seviyoruz� pankartı ve yaka kokartlarıyla Taksim meydanına kadar yürüdü.
* 31 Ekim günü SEKA�nın kapatılması ve özelleştirimesine karşı İzmit�te yapılan mitinge Türk Tabipleri Birliği ve Kocaeli Tabip Odası ile birlikte İstanbul Tabip Odası �SEKA Cumhuriyet�tir Kapatılamaz� pankartı ile katıldı. SEKA Direnişini örgütleyen Selüloz-İş Sendikası�nın da talebi üzerine mitinge katılan bir grup arkadaşımız, bu pankartı fabrikaya giderek direniş nöbetçisi sendikacılarla birlikte fabrika önüne astı.
* 2 Kasım günü hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda bir basın açıklaması yapıldı. Cumhuriyet Gazetesi�nde yer aldı.
* Basın sözcümüz Dr. Rıfat Yücel�in �Sağlık alanında Cumhuriyet dönemi politikaları� konulu yazısı 3 Kasım�da Cumhuriyet Gazetesi�nde geniş yer aldı. Aynı konu 1 Kasım günü Radyo Cumhuriyet�te �Hekim Gözüyle� programında Prof.Dr. Ahmet Saltık ve Prof. Dr. Rahmi Dirican�ın katılımıyla işlendi.
* Türkiye Gazeteciler Cemiyeti�nin �Gazeteciler için hak ve sorumluluklar bildirgesi� başlıklı bir etik kurallar metni hazırlamak için yaptığı toplantıya Oda Başkanı ve Genel Sekreteri katıldı. Dr. Arıoğul�un özellikle basın yoluyla hekim ve sağlık reklamları konusunda yazılı ve sözlü ola-rak sunduğu görüşler beğeniyle karşılandı.
* Doç.Dr. Faik Çelik�in SSK Bölge Sağlık İşleri Müdürlüğü görevinden istifaya zorlanması karşısında, Odamızın SSK değerlerine ve onları savunarak uygulamaya çalışan hekimlere ve Onur Kurulu üyemize destek verdiği mesajı, SSK Genel Müdürlüğü, Çalışma Bakanlığı ve SSK Yönetim Kurulu üyelerine iletildi.
* Temsilciler Kurulu toplantısında yeni dönem çalışmaları düzenleyecek Divan için seçim yapıldı. 130 üyenin oy kullandığı seçimlerde tıp fakültelerinden Dr. Süha Göksel, SSK Hastanelerinden Dr. İrfan Gökçay, Temel Sağlık Hizmetleri alanından Dr. Rıdvan Yılmaz, kamu hastanelerinden Dr. Ejder Yıldırım, özel hekimlik alanından Dr. Turgut Adatepe, tüm alanları temsilen Dr. Süleyman Özyalçın ve Dr. Hikmet Çevik TK Divanına seçildiler. Toplantıya katılan TTB Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu 10-11 Ekim tarihlerinde yapılan TTB Genel Kurulu kararları hakkında bilgi verdi. Toplantıda yapılan tartışmalardan sonra Yönetim Kurulu ve Temsilciler Kurulu Divanı ile bu konuda çalışmak isteyen TK üyelerinin bir çalışma takvimi hazırlaması kabul edildi. Temsilciler Kurulu ayrıca Doç. Dr. Faik Çelik�in istifası nedeniyle kendisine destek mesajı yayınlamayı kararlaştırdı. Ayrıca Sağlık Emekçileri Sendikası�nın 18 kasım günü yapacağı beyaz eylemlere destek verilmesi eğilimi belirtildi.

2. Temsilciler Kurulu kararları. Özlük hakları konusunda TK Divanı ile birlikte bir strateji planlanması, bu sırada yeni propaganda ve hareket yöntemlerinin geliştirilmesine özen gösterilmesi,

3. İnternet aracılığıyla aidat ödenebilmesi için Garanti Bankası�nda hesap açılması

4. Hekimlik ve reklam konusundaki Etik Kurul kararlarının Türk Plastik Cerrahi Derneği�ne iletilmesi,

5. Ayaktan tedavi yapılan merkezlerde anestezi uygulaması konusundaki genel-genin yaratacağı sakıncalar değerlendirile-rek iptali için yargıya başvurulması, Türk Anesteziyoloji Derneği�nin görüşünün alınması, bu konudaki görüşlerin ayrıca İnternet aracılığıyla duyurulması,

6. Azami ücret belirlemesi. Özel tıbbi uygulamalardaki azami ücretlerin belirlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışma yapılması,

7. Dr. Yıldırım Çınar�ın İstanbul�da Eğitim Hastaneleri Eğiticilerinin eşgüdümünü sağlamak amacıyla İstanbul Tabip Odası Eğitim Hastaneleri Eğiticileri Çalışma Grubu kurulması önerisinin ilkesel olarak kabul edilmesi, Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu�nun görüşlerinin alınması ve öneri-len yönergenin Oda�nın diğer organlarıyla ilişkiler bakımından gözden geçirilmesi,

8. Ülkemizde çalışma izni olmadığı halde Dr. ... adıyla tanıtımı yapılan şahısla ilgili olarak muayene ettiği hastaların tanıklığının istenmesi,

9. Sağlık alanındaki şarlatanlar ve deontolojiye aykırı hekimlik yapanlarla ilgili tespitler sırasında Sağlık Grup Başkanlıklarının düzenleyeceği metinler konusunda aydınlatıcı bir metin hazırlanması konusunda Oda Avukatına görev verilmesi,

10. Hekim Forumu�nda ve internetteki sayfamızda bir hukuk köşesi açılması,

11. Geçtiğimiz dönem Oda Genel Sekreteri olarak görev yapan Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında Genel Sekreter olarak yaptığı basın açıklaması nedeniyle görevden alma kararı hakkında iptal davasının Oda lehine sonuçlanması ile ilgili olarak TTB Merkez Konseyi�ne, tabip odalarına, basına bilgi verilmesi, Hekim Forumu�nda yayınlanması,

12. 657 sayılı Devlet Memurları Yasası�nda yapılması planlanan değişikliklerle ilgili olarak getirilen baskıcı kuralların keyfi uygulamalara zemin oluşturacağı gerekçe-siyle karşı çıkılması, bu amaçla Siyasi Parti Grup Başkanlarına yazı yazılması, internette bilgi verilerek hekimlerin görü-şüne açılması,

13. Oda�nın 70. Yıl kutlamalarında 14 Mart etkinlikleri içinde ödül vermek üzere �Cumhuriyet ve Sağlık� konulu ödüllü bir karikatür yarışması düzenlenmesi,

14. Uzun bir dönem yurtdışında eğitim görmesi nedeniyle Dr. Elif Arıoğlu�nun üyeliğinin dondurulması talebinin kabul edilmesi kararlaştırıldı.

15. İşyeri Hekimliği kursları sırasında da kullanılmak üzere bir slayt makinesi, tepegöz, taşınır perde alınması, ayrıca bir tarayıcı (�scanner�), iki bilgisayar, iki yazıcı satın alınması,

16. İşyeri hekimliği kol çalışmaları için Ankara�ya gidecek Dr. Baripoğlu�nun uçakla seyahat etmesi,

17. Oda Başkanı Dr. Arıoğul�un Meclis Başkanı ile görüşme amacıyla davetli olarak Ankara�ya uçakla seyahat etmesi oybirliğiyle kararlaştırıldı.

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Eraksoy, Kıyak, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


11.11.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

Geçtiğimiz haftanın değerlendirmesi
* 5 Kasım günü Tabip Odası Başkanları-nın katılımıyla Ankara�da Başbakanlığa gidildi, Meclis Başkanı Hikmet Çetin ve ardından Sağlık Bakanı ile görüşme yapıldı. Gündem, hekimlerin özlük hakları ve sağlık alanındaki sorunlardı.
* Bu konuda Dr. Arıoğul�un kaleme aldığı metin 9 Kasım günü Başbakan�a faks ve mektupla iletildi.
* 5 Kasım günü �Cumhuriyet ve Sağlık� konulu panel Tabip Odası�nda yapıldı. Çoğunu halk sağlığı öğretim üyeleri ve öğrencilerin oluşturduğu 70 kişi izledi. Program saat 15.15�te Prof. Dr. Nusret Fişek ve Cumhuriyet döneminde halk sağlığı hizmetlerinde özveriyle çalışmış ve aramızdan ayrılmış hekimler için saygı duruşuyla başladı. Daha sonra Prof.Dr. Rahmi Dirican, Prof.Dr. Yıldız Tümerdem, Prof.Dr. Ahmet Saltık ve Dr. Kürşat Yıldız Nusret Hoca�nın değişik yönlerini dile getirdiler. Verilen arada Nusret Hoca�nın kitaplaşmamış yazılarını içeren kitabın satışı yapıldı, kitaplar bu kitabı yayına hazırlayan Prof. Dirican tarafından imzalandı. Doç.Dr.Mithat Kıyak�ın yönettiği panelde Prof.Dr. Türkan Saylan Mustafa Kemal�in henüz Cumhuriyet ilan edilmeden Birinci Meclis�in 1922 ve 1923�teki açılışlarında yaptığı konuşmalarda sağlıkla ilgili hükümet politikaları ve çalışmalarını belirten sözlerini aktardı. Bugün hekimlerin bireysel sorunlarına kapılarak hekim-lik ideallerinden uzaklaştığını vurgulayarak herkesi göreve çağırdı. Doç.Dr. Mithat Kıyak Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki sağlık örgütlenmesini, Cumhuriyet�in devraldığı sağlık sorunlarını ve bunları çözmek için ilk yıllarda yürütülen çalışma-ları anlattı. Dr. Refik Saydam�ın kişiliği ve çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Dr. Behçet Uz döneminde hazırlanan programdan söz etti. Daha sonra söz alan Prof. Dr. Rahmi Dirican, Dr. Behçet Uz�un şehirleşmenin de yarattığı sorunları çöz-mek için hazırladığı programın CHP ve Demokrat Parti dönemlerinde karşılaştığı engellere dikkat çekti. 1960 ihtilali saye-sinde Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki yasanın çıkarılabildiğini, ancak daha sonra gelen hükümetlerin bu yasayı uygulamamakta direndiğini, bir yandan da yasayı eleştirdiğini anlattı. Prof. Dr. Nusret Fişek�in bu yasayı Milli Birlik Komitesi�nin ve Albay Sami Küçük�ün yardımıyla yürürlüğe koyduğunu hatırlattı. 224 Sayılı yasanın isminden başlayarak iktidarlar tarafından hoş karşılanmadığını, yine de 1969�a kadar sağlık çalışanlarının gayretleriyle uygulandığı yerlerde önemli başarılar sağladığını vurguladı. Prof. Dirican Yasanın 1980�den sonra Askeri Yönetim tarafından bir günde bütün ülkeye yaygınlaştırılmasını da eleştirdi. 224 sayılı yasanın uygulanabilmesi için başlangıçta belirlenen gerekli koşulların hiçbiri yerine getirilmeden sorunları çözmesinin beklen-mesinin yanlışlığını vurguladı. Prof. Rahmi Dirican�ın halk ozanlarının şiirleriyle süslediği konuşması büyük ilgiyle izlendi. Prof. Dr. Ahmet Saltık ise 1980 sonrası gelişmeleri anlattı. 82 Anayasası�nın sağlığa yaklaşımını, buna karşılık Nusret Fişek�in 1981�de kaleme aldığı yazılarda sağlık alanında gerçek Atatürkçülük ve Devrimcilik ilkeleri hakkındaki görüşlerini aktardı. Toplantı, izleyenlerin sorularının yanıtlanmasının ardından 18.30�da sona erdi. Profesyonel bir firma tarafından görüntü ve ses olarak kaydedildi.
* Radyo Cumhuriyet�te TTB�nin son günlerdeki çalışmaları ve geleceğe ilişkin programını Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek telefon bağlantısıyla anlattı. İstanbul�daki su sorunları ve su istasyonlarının kapatılması ile ilgili gelişmeler Doç.Dr. Mithat Kıyak�ın katılımıyla işlendi.

2. 99 Sağlık Bütçesi ve Hekim Hakları eylem planı. TTB Merkez Konseyi ve diğer tabip odalarıyla birlikte kararlaştırılan eylem stratejisinin İstanbul�da yürütülmesi kararlaştırıldı. Temel ilke olarak halkın sağlık talebinin savunulması, hekimlerin iyi hekimlik yapma ve haklarını almaları için kamuoyu oluşturulması, 99 Bütçesi�nde buna uygun düzenlemeler yapılma-sı için çaba gösterilmesi hedeflendi.
Kamuoyu ve yetkililere sunulmak üzere İstanbullu hekimler arasında imza kampanyası açılarak 5000 imzanın hedeflenmesi,
6 Aralık günü Ankara�da tüm illerden hekimlerin katılımıyla yapılacak toplantıya geniş katılım sağlanması, toplu olarak gidilmesi,
Yıl sonuna kadar taşınacak bir yaka kokartı hazırlanması,
İnternet ağının kullanılması,
TTB Merkez Konseyi�nce hazırlanacak afişin yaygın dağıtımı veya İstanbul�da yeni bir afiş hazırlanması,
Kasım ve Aralık ayı boyunca basın açıklamaları, makaleler ve köşe yazarlarına ziyaret ve mektuplarla konunun gündemde tutulması,
Bir araba pulu hazırlanması,
Halktan imza toplanması,
Tıp Dünyası dergisinin dağıtımı kararlaştırıldı.

3. Marmara Bölgesi Tabip Odaları Çanakkale toplantısı. Oda Başkanımız Dr. Arıoğul�un temsilen katıldığı toplantıda sağlık bütçesi ve hekimlerin özlük hakları ile ilgili ortak çalışmalar konusu ele alındı.
Soruşturmalar:
1019. Hasta ve hekimden bilgi istenmesi,
1003. Soruşturma açılarak savunma istenmesi,
1004. Kurul raporları arasında çelişki iddiasıyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü�ne başvurmasının önerilmesi,
1005. Enjeksiyon nöropatisi oluşmasında ihmali olduğu iddiasıyla basında ismi yayınlanan hekimin bu konuda sonucu etkileyecek bir ihmalinin görülmediğinin kendisine ve ilgili yayın organına bildirilmesi,
1013. Bilgi istenerek değerlendirilmesi,
1017. Yetersiz adenoidektomi ile hastanın tıbbi, maddi ve manevi zarara uğratıldığı iddiasıyla ilgili bilirkişi görüşü istenmesi,
Basın yoluyla reklam yaptığı iddiasıyla ilgili Etik Kurul görüşü istenmesi,
Adli Kurul Raporuna itiraz konusunda Türk Nöropsikiyatri Derneği�ne başvurularak bilirkişi görüşü istenmesi,
Bir özel hastanenin Deontoloji Tüzüğü�ne aykırı ilan verdiği için başhekim hakkında soruşturma açılması ve savunma istenmesi,
Elektrokonvülsif tedavi konusunda hasta ve hasta yakınlarının onamlarının alınması ve olası komplikasyon-ların hatırlatılması konusunda şikayette bulunulan hastaneye TTB Etik Kurul görüşünün iletilmesi,

5. SSK Bolu Bölge Müdürlüğü�nün iki sigortalının tedavileri sonrası düzenlenen faturalarla ilgili danışma talebinin karşılanması, tıbbi işlemlerin kategorilendirilmesi ve geçerli asgari hekim ücretleri konusunda bilgi verilmesi amacıyla Özel Hekimlik Komisyonu�na iletilmesi, bundan böyle benzer taleplere yanıt verebilecek sürekli bir alt çalışma grubu kurulmasının önerilmesi,

6. Ankara Tıp Fakültesi�nce düzenlenen Tıp Eğitimi Kongresi�ne katılmak isteyen Tıp Öğrencileri Kolu üyelerinin ulaşım giderlerinin karşılanması,

7. İstanbul�dan ayrıldığı için üyelikten ayrılmak isteyen Dr. Adil Oğuz Eskin�in Onur üyesi olarak üyeliğe devamının önerilmesi,

8. Radyologların birden fazla yerde laboratuvar açamamalarına itiraz eden uzman hekimin görüşünün Özel Hekimlik Komisyonu'nca değerlendirilmesi, yürürlükteki mevzuatın buna izin vermediğinin hekime hatırlatılması, oybirliği ile kararlaştırıldı.

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Kıyak, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


18.11.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Geçtiğimiz haftanın değerlendirmesi.
İşyeri Hekimliği kursları başladı. 221 hekimin katıldığı kurslar üçü Oda merkezinde, biri Harb-İş Sendikası Binasında olmak üzere dört sınıfta gün boyu devam eden dersler şeklinde yapılıyor. 9 gün süren kursların ilk Dr. Baripoğlu ve İşyeri Hekimliği Bürosu tarafından düzenlendi. İnternet Kongresi yapıldı. Düzenleme Komitesi�nde İstanbul Tabip Odası adına Dr. Nihal Dizdar�ın da yer aldığı Kongre�ye 500 kişi katıldı. Kongre sırasında bir Tabip Odası standı açıldı. Sağlıkla ilgil bir günlük özel bir oturum ve yarım günlük uygulamalı programın yer aldığı Kongre internetle ilgili kesimleri biraraya getirdi.
Radyo Cumhuriyet�te bu hafta Dr.Ümit Şahin�in katılımıyla Çevre ve Sağlık sorunları ele alındı. Dr. Mithat Kıyak�ın düzenlediği Temel Sağlık Hizmetleri Komisyonu toplantısı yapıldı.
İl Sağlık Platformu toplantısına Dr. Murat Fırat ve Dr. Mithat Kıyak katıldı. Özel Sağlık kuruluşlarının reklamları gündeme getirildi.
Esenyurt Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan ile sosyal tesisler için görüşme yapıldı. Oda Başkanı Dr. Arıoğul, Dr. Kürşat Yıldız, Dr. Turgut Adatepe ve Dr. Erdinç Ünal�ın katıldığı görüşmede Tabip Odası�nın düzenlemesiyle Boğazköy bölgesinde bir kültür ve spor kompleksi yapılması için alan ayrılması kabul edildi. Arazi bölgesinde inceleme yapıldı. Tıp kongrelerinin düzenlenebileceği, kapalı spor salonu, yüzme havuzu ve yaz okulu yanısıra gelecekte konaklama olanakları yaratılabilecek bu mekan için yaklaşık 10 dönümlük bir arazi ayrılması benimsendi. Kademeli olarak yapılacak bu inşaat için hekimler arasında bir seferberlik açılması planlandı. Bu arada Büyükçekmece�ye 5 km. uzaklıkta E-5 karayoluna yakın bir alanda 4 dönümlük bir arazinin öğrenci yurdu yapımı için daha önce projelendirildiği öğrenildi.

2. Genç Tıbbıyeli Destek Bursları için Oda Başkanı�nın özel hastane yöneticileriyle planlı görüşme yapması,

3. Aidat kampanyası hakkında bilgi verildi. 10 Ekim 1998 - 14 Kasım 1998 arasında faksla 196, kredi kartıyla 182, Oda�ya gelerek 94 kişinin aidat ödedi. Banka yoluyla ödemeler bunun dışındadır. Böylece toplam 472 kişi 5 milyar 202 milyon TL ödemiş bulunmaktadır. Uyarı mektuplarının son büyük grubu 13 Kasım günü postaya verilmiştir.

4. Oda düzenlemesi ve sekreterya ile ilgili düzenleme önerileri.
a. Toplantı salonu kullanımı. YK üyeleri ve komisyonlar yapacakları toplantı tarih, saat ve yerini Sekreter Satı Gülmez�e haber verecek, çakışma halinde toplantıyı düzenleyenler sorunu kendi aralarında önceden çözecektir.
b. Fotokopi cihazının kullanımı. Özellikle mesai saati sonrası yoğun fotokopi çekimi yapıldığı günlerin ertesinde cihazın kullanım dışı olduğu görülmekte, sürekli onarım masrafı çıkarken işler aksamaktadır. Fotokopi cihazı kesinlikle sorumlu kişi (Hatice Turhan veya ilgili sekreter) tarafından kullanılacak, şifre kimseye verilmeyecektir. Bu kuralın istisnası yoktur. Bu cihazın sürekli kontrolünden Hatice Turhan sorumludur. İkinci fotokopi cihazı komisyonlar tarafından kullanılmak üzere çalışır vaziyette tutulacaktır.
c. Üyelik hizmetleri bölümünün mesai saatleri bitiminde kapatılması. Bilgisayarlar, faks vb. cihazlar, telefonlar, bütün evraklar ve üye fişlerinin güvenliği açısından mesai saati bitince üyelik işleri giriş kapısı mesai saati bitiminde kilitlenecektir.
d. YK üyelerinin arayan üye ve diğer kişilere yanıt verebileceği düzenleme. Oda�yı aradıklarında YK üyelerinden biri ile görüşmek isteyenlerin taleplerini karşılamak amacıyla;
Oda Başkanı Pazartesi 16.00-18.00, Dr. Ongan Çarşamba 15.00-16.00, Dr. Yıldız Cuma 16.00-18.00 arasında Oda�da bulunacaktır. Program değişiklikleri Sekreter Satı Gülmez�e bildirilecek, randevulara kesinlikle uyulması sağlanacaktır.
YK toplantıları sırasında arayanlara yanıt vermek için toplantı saat 16.30�da başlayacak, 17.30�da 20 dakika kahve arası verilecektir.

e. YK gündeminin belirlenmesi. Oda�ya gelen bütün evraklar ve YK Gündemine girecek evraklar bir dosyada saklanacak, isteyen YK üyesi bunları inceleyebile-cektir. Duyurular da YK klasöründe yer almaktadır. Gündem önerileri salı günü öğleye kadar Satı Gülmez�e iletilecektir.

f. YK kararlarının yazımı ve imzası. Bundan böyle işyeri hekimliği yetki listesi ve harcamalar toplantının başında Genel Sekreter�e iletilecek, defter toplantı sırasında yazılacak ve sonunda da imzalanacaktır.

g. YK�nun takipteki işlerinin izlenmesi. Takipteki işler dosyalanmakta, başlıklar halinde zaman zaman bilgisayar ortamına işlenmektedir. Genel Sekreter�in her hafta gündemi hazırlarken bunları değerlendirmesi uygun olacaktır. Ayrıca YK üyelerinin de bu dosyayı zaman zaman incelemelerinde yarar vardır.

h. YK kararlarının duyurulması için;
YK üyelerine
İnternet ağı - sayfası sorumlusuna,
Temsilciler Kurulu Divan Başkanlığına,
Tüm sekreterlere duyurulması,
Panoya asılması
ı. YK üyeleri kendilerine iletilmesi gerekli evrak ve belgeleri nasıl alacak? Gelen evraklar, telefonla bilgi verilerek faksla ilgili YK üyesine iletilmektedir. Ancak faksla iletilmesi zor olan belgeler, duyuru ve davetiyeler YK üyelerinin dolaplarına bırakılacaktır.
i. İşyeri hekimliği ile ilgili mahkeme yazılarının zamanında yanıtlanması. Konusunda gerekli uyarı yapılmıştır.
j. Telefonlara sekreterlerce dönüşümlü olarak yanıt verilmesi, böylece diğer günler kendi işini halletmek için daha fazla ve düzenli zaman ayırması kararlaştırıldı.

4. 14 Mart 1999 Sağlık Haftası içinde hekimleri internet konusunda bilgilendirmek amacıyla toplantı düzenlenmesi,

5. İnternet projesi�nin 25 kasım toplantısında görüşülerek karara bağlanması,

6. Dr. Ali Özyurt�un uzmanlık eğitimi ile ilgili konular başta olmak üzere görüş almak amacıyla YK toplantılarına davet edilmesi,

7. Taçspor sosyal tesislerinden üyelerin uygun bedellerle yararlanabilmesi için girişimde bulunulması, Hekim Forumu�nda duyurulması,

8. Özel polikliniklerde anestezi gerektiren tıbbi müdahalelere olanak tanıyan Sağlık Bakanlığı genelgesi aleyhine iptal davası açılması,

9. Soruşturmalar.
*Yoğun bakım gerektiren bir kazayla yaralanma ardından taburcu olduğu sırada kaybolan diş protezlerini talep eden hasta yakınına, Oda�nın soruşturmalarla ilgili genel yaklaşımının ifade edilerek yanıt verilmesi,
*Özel bir hastanede geçirdiği operasyon nedeniyle ilgisizlik iddiası karşısında soruşturmaya yer olmadığı,
*Bir hekimin �Kimyasal peeling� işlemi yaparak hastalarda istenmeyen sonuçlara yol açtığı iddiası karşısında Türk Plastik Cerrahi Derneği�nin önerdiği üç kişi arasından bir soruşturmacı atanması,
*Hekimin tıbbi müdahalede yetersizliği iddiasıyla, ikinci kez operasyona karar alan hastanın özel bir hastanede yapılacak operasyon giderlerinin ilk hekim tarafından karşılanması talebinin Oda�nın yetkisi dışında olduğunun bildirilmesi,
*Bir hastanın yoğun bakımdaki tedavisi sırasında tıbbi hata ve ihmal iddiası karşısında ilgili fakülteden bilgi istenmesi,
* Bir özel hastanedeki tedavide hekim ve hemşire hatası nedeniyle hastanın yetmezliğe girerek öldüğü iddiası karşısında hekimden bilgi istenmesi oybirliği ile kararlaştırıldı.

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Eraksoy, Kıyak, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


25.11.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Geçtiğimiz haftanın değerlendirmesi.
* Endüstriyel Kirlilik ve Sağlık Sorunları Sempozyumu. Çevre İçin Hekimler Derneği ile birlikte düzenlediğimiz toplantı 21 Kasım günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu salonunda yapıldı. Dr. Kıyak da bir tebliğ sundu. Çevre İçin Uluslararası Hekimler derneği Başkanı'nın katıldığı toplantı ilgiyle izlendi. Çevre İçin Hekimler Derneği'ne çok kişi üye oldu. Özellikle yurtdışından gelen katılımcılara 20 Kasım akşamı Tabip Odası'nda bir kokteyl verildi.
* Hasta yakınları tarafından uğradığı saldırıda parmağı kırılan Haydarpaşa Numune Hastanesi Beyin Cerrahisi Asistanı Dr. Mehmet Erşahin'in Üsküdar 2. Asliye Ceza Mah-kemesi'ndeki duruşmasına Oda adına Av. Meryem Turan, Dr. Kürşat Yıldız, Hastane temsilcisi Dr. Neşe Karadağ katıldı. Duruşma, sanığın nüfus kaydının istenmesi ve sanık tanıklarının dinlenmesi için ertelendi.
* Basında Tabip Odası: Radyo Cumhuriyet'te Dr. Ümit Şahin'in katılımıyla çevre ve sağlık konusu işlendi. Ayrıca Radyo Cumhuriyet program yapımcılarından birinin yayın konuğu olduğu, iki hastanın telefonla katıldığı programda "Hasta hakları" konusu ele alındı, Dr. Kürşat Yıldız bu konudaki Oda görüşlerini anlattı.
* 99 Bütçesinden sağlığa daha fazla pay ayrılmasını ve sağlık hakkı talebini gündeme getirmek amacıyla Kadıköy İskelesi önünde düzenlenen basın açıklamasına çevre sağlık kurumlarında çalışan hekim-ler de katıldı. Üç TV kanalı (NTV, Kanal E, Kanal 9) ve çok sayıda gazete muhabiri tarafından izlenen açıklama sırasında "Artık yeter, sağlığımıza, emeğimize, geleceğimize sahip çıkalım" yazılı yaka kokartı taşındı. TTB'nin yayınladığı Tıp Dünyası dergisi'nden 500 adet halka dağıtıldı. Basın açıklaması, TV haber bültenlerinde ve gazetelerde fotoğraflı olarak yer aldı.
* İşyeri hekimliği kursları nedeniyle İstanbul'da işyerlerinin hekim çalıştırmaları gereği ile ilgili açıklamamız çok sayıda gazetede yer aldı.
* İnternet Kongresi sırasında yapılan internet anketine bir köşe yazarı yer verdi.
* Oda Başkanı'nın Sağlık Bütçesi ile ilgili yaklaşımlarımızı ifade eden makalesi Cumhuriyet Gazetesi'nin 2. sayfasında "Olaylar ve Görüşler" köşesinde yayınlandı.
* Genel Sekreter Dr. Yıldız, 26 Kasım günü Özgür Radyo Haber Bülteni'ne katılarak sağlıktaki özelleştirmeler ve hekimlik uygulamaları ile ilgili görüş bildirdi.

2. 99 Sağlık Bütçesi ile ilgili etkinlikler gözden geçirilerek 6 Aralık günü Türk Tabipleri Birliği'nin davetiyle Ankara'da yapılacak yürüyüş ve toplantıya gitmek üzere otobüs kiralanması, mümkün olursa Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Anıt-Kabir ziyaretleri yapılması kararlaştırıldı.

3. Asistan Gözüyle Uzmanlık Eğitimi Sempozyumu hazırlıkları gözden geçirildi.

4. Aidat kampanyasında uyarı mektubunun ardından bir ay içinde 1033 hekimin aidat borçlarını ödediği görüldü. Toplam olarak 10 milyar TL'yı aşan ödemelerin daha da hızlanması bekleniyor. İcra uygulaması ile ilgili kararı vermeden önce Temsilciler Kurulu görüşlerinin alınması kararlaştırıldı.

5. Etik Kurul kararları değerlendirilerek, bir hekimin Hepatit C taşıyıcılığı nedeniyle mesleki çalışmalarına son verilmesini talep eden Emekli Sandığı Sağlık Kurulu Başkanlığı'nın görüşünü paylaşmanın mümkün olmadığı, ancak hastalarını korumak konusunda azami dikkati göstermesi konusunda uyarılması, Oda görüşünün Emekli Sandığı'na da bildirilmesi,

6. Genel Pratisyenlik Enstitüsü hakkında Pratisyen Hekim Komisyonu'ndan bilgi alınması,

7. İşyeri Hekimliği Kursları konusunda Dr. Baripoğlu'nun hazırladığı rapor değerlendirildi. Katılan hekimlerin büyük çoğunluğunun kurstan memnun olduğu, işyeri hekimliği konusunda sekreteryadan memnun kaldıkları, kendilerine gönderilen yazılı dökümanların doyurucu olduğu, çoğunluğunun Hekim Forumu'nu izlediği, %15'inin Oda'ya ilk kez geldikleri, yarısının seçimlere katılmamış olduğu, hemen hepsinin kursların Oda tarafından düzenlenmeye devam edilmesin-den yana olduğu anlaşıldı.

8. İnternet Projesi Dr. Nihal Dizdar ve Dr. Turgut Adatepe tarafından verilen bilgiler ışığında; internet servis sağlayıcı firmalardan çok sayıda abonelik alınarak uygun koşullarda hekimlere verilmesi ve aidatını düzenli olarak ödeyen üyelere bedelsiz abonelik verilebilmesi için bankaların spon-sorluk yapmaları konusunda görüşmeler yapılması, bu proje ile ilgili olarak Dr. Dizdar ve Dr. Adatepe'nin yetkilendirilmesi kararlaştırıldı. Bu projede dağıtıcı olmanın verdiği avantajla hekimlerle sürekli bağlantı içinde olmak, hekimlik ve oda ile ilgili gelişmeleri sürekli olarak iletebilmek için olanak yaratmak hedeflenmektedir.

9. Oda'nın ön ve arka dış cephesinin sıvalarının onarımı ve silikonlu boyalarla boyanması için alınan teklif, havalar iyi gittiği takdirde gerçekleştirilmek üzere onaylandı.

10. SSK'lı Hekimler Komisyonu Başkanı Dr. Ongan'ın sunduğu Çalışma Yönergesi onaylandı.

11. Şeflik sınavlarını kazandıktan sonra SSK Eğitim Hastanelerindeki kadrolara atanmaları için tam süre çalıştıklarını belgelemeleri koşulu getirilen hekimlerin, uygulamanın bu hekimler yanısıra SSK'nın hizmet ve eğitimi de olumsuz yönde etkileyeceği yönündeki ortak başvurusunun bir yazıyla SSK Bölge Müdürlüğü'ne iletilmesi, Oda'nın tam süre uygulamasının yanında olduğu, ancak sadece bir kısım hekimi hedef almasının sonuca götürmeyeceği düşüncesi-nin de eklenmesi oybirliği ile kararlaştırıldı.

12. Primer pulmoner hipertansiyon tedavisindeki gelişmelerle ilgili bilgi yaymak isteyen Kamil Hamidullah isimli kişinin verdiği bilgilerin doğru olduğu anlaşıldığından bu konuda Hekim Forumu ve internet aracılığıyla adresinin duyurulması, HAYAD'la iletişim kurmasının önerilmesi,

13. İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği tarafından bilirkişi görüşlerine dayanarak yapılan değerlendirmelerde herhangi bir hatası olmadığı görülmüş iken, Yüksek Sağlık Şurası tarafından 2/8, Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi tarafından 4/8 oranında ölüme sebebiyet verecek kusuru bulunduğu şeklinde rapor verilen, hastanın ailesi tarafından açılan davada ağır hapis istemiyle yargılanan Dr. Gülnur Tokuç ile ilgili olarak Odamızdaki mevcut bilirkişi raporlarının mahkemeye sunulması, Oda'nın davaya müdahil olması için başvuru yapılması kararlaştırıldı.

14. Son siyasi gelimeler gözden geçirildi. Üyelerden gelen değişik görüşler değerlendirildi. Ayrılıkçı terör örgütü PKK liderinin İtalya'ya sığınmasının ardından Türkiye'de yapılan ırkçı-milliyetçi gösteriler ve oluşan gerginlik karşısında barış ve kardeşlik çağrısı yapılması kararlaştırıldı. Bu amaçla hazırlanacak bildiride organize suç örgütlerinin cezalandırılması, Meclis'te Malvarlığı Araştırma Komisyonu'nun kamu vicdanını zedeleyen aklama kararları, hükümet oluşumu sırasında programda yer alması istenen ilkelere yer verilmesi benimsendi.

15. Temsilciler Kurulu'na geniş katılım nedeniyle sıkışıklık yaşanmaması için dördüncü katta yer alan salonun ortasında yer alan bölmenin kaldırılarak en az 150 kişi alabilecek, gerektiğinde ortadan ikiye bölünebilecek bir salon oluşturulması kararlaştırıldı.

16. Soruşturmalar.
· Operasyon materyalini patolojik inceleme için göndermeyerek ihmal sonucu tıbbi zarar verdiği iddiası nedeniyle ilgili hekim hakkında soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi,
· 882. Değerlendirme için belge istenmesi,
· 975. Reklam iddiası nedeniyle görüş istenmesi,
· 961. Onur Kurulu'na sevk edilmesi,
· 939. Oda'nın talebine rağmen, reklam iddiasıyla ilgili görüş bildirmeyen hekim hakkında soruşturma açılması,
· 946. Tıbbi hata nedeniyle açılan soruşturmada tamamlanan konuyla ilgili dosyanın ayrılması, SSK Genel Müdürlüğü'-nün açıklamasıyla yetinilmeyerek soruş-turmanın sürdürülmesi, ilgili hastaneden istenen bilgi hakkında tekit yazısı yazılması,
· 786. Açıklama istenmesi,
· 809. Onur Kurulu'na sevk edilmesi,
· 404. Soruşturma gereği kalmadığından dosyaların kişisel arşivlere kaldırılması, soruşturmalara yanıt vermeyen hekimlerin uyarılmaları,
· 270. Soruşturmaya gerek olmadığı, bu konuda basına bilgi verilmesi oybirliği ile kararlaştırıldı.

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Eraksoy, Kıyak, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


07.10.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Geçen haftanın değerlendirmesi.
Rektörlük ziyareti: İstanbul Üniversitesi Rektörü�nü Yönetim Kurulu üyeleri ve hekimlerden oluşan bir heyetle ziyaret ederek yeni öğrenim yılı başında başarı dileklerimizi ilettik. Kalabalık bir basın topluluğunun da izlediği ziyaret sırasında Başkan Dr. Arıoğul İstanbul Üniversitesi yönetiminin laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda kararlı bir tutum izleyerek diğer üniversiteler için bir model oluşturduğunu belirtti. Aynı zaman-da üyemiz de olan Rektör Alemdaroğlu�na Tabip Odası olarak her zaman destek olma kararında olduğumuzu vurguladı. Rektör Prof.Dr. Kemal Alemdaroğlu da tıbbıyelilerin tarihimizde her zaman önemli bir rol oynadığını, Abdülhamit�in baskıcı yönetimine karşı ilk gizli örgütün Tıbbı-ye�de kurulduğunu, Çanakkale Savaşı�nda bütün bir sınıfın şehit olması nedeniyle 1923�te tıp fakültesinin mezun vermediğini anlattı. 1967 yılında Üniversite�nin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli�nin gericiliğe karşı mücadele ile ilgili sözlerini hatırlatarak bu mücadelenin İstanbul Üniversitesi�nin geleneğinde var olduğunu, kendisinin de bunu sürdürmeye çalıştığını vurguladı.
Valilik ziyareti: 14 Ekim günü Yönetim Kurulu üyeleri göreve yeni atanan İstanbul Valisi Erol Çakır�ı ziyaret etti. Görüşmede tıp öğrencilerine verilmesi planlanan burslar ve hekşmlere yönelik saldırılara karşı önlemler dile getirildi. Vali Çakır, burslarla ilgili formalitelerin hızla tamamlanması için ilgililere talimat verdi. Saldırılar karşısında önlemlerle ilgili her türlü somut öneriye açık olduklarını belirtti.

2. Onur Kurulu kararlarının basında yayınlanması. Kesinleşmemiş Onur Kurulu kararlarının HAYAD aracılığıyla basına yansıtılmasının yaratacağı sakıncalar nedeniyle bu derneğe yazı yazılması, Tabip Odası ile organik ilişki içinde olduğu izlenim vereceğinden toplantıların Oda dışında yapılmasının önerilmesi,

3. Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı sonuçlarının üyelere bir mektupla duyurulması,

4. TUS Kursları hakkında fakülteleriden görüş istenmesi, tıp eğitimini nasıl etkileyeceği ve etik yönden doğru olup olmadığının sorgulanması,

5. SSK Kartal Hastanesi�nde yaşanan gerginlik ve huzursuzluğun Yönetim tarzından kaynakladığı kanaatine varıldığından SSK Bölge Müdürlüğü, SSK Genel Müdürlüğü ve Çalışma Bakanlığı�na yazı yazılması,

6. Med-Net�in özel sağlık kuruluşlarına verdiği tekliflerde anestezi ve asistans ücretlerinin de korunması için çaba gösterilmesi, aynı zamanda özel hastanelerin hekimlerle sözleşme yapmaya ve ücretlerini ödemeye zorlanmaları,

7. SSK Süreyyapaşa Eğitim Hastanesi ile ilgili bir servisin kapatılarak hastaların mağdur edildiği iddiaları karşısında SSK Bölge Müdürlüğü�nden görüş istenmesi,

8. Polikliniklerin izlenmesi ve denetimi konusunda TTB Genel Kurulu�nu takiben konunun İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte değerlendirilerek gerekirse İl Hıfzısıhha Meclisi�ne götürülmesi,

9. SSK Kartal Hastanesi�nde yapılan basın açıklaması nedeniyle gözaltına alınan Dr. Muhammet Can�ın başvurusuna yazılı yanıt verilmesi,

10. Soruşturmalar.
511. Özenli çalışma uyarısında bulunularak adli raporlarda öyküye ve negatif bulgulara da yer verilmesi gerektiğinin hatırlatılması,
962. Hekim hatası iddiasıyla ilgili bilirkişi atanması,
988. Hekimin hastasına ait sırları saklama zorunluluğuna aykırı davranma iddiasıyla soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi,
929. Soruşturmaya gerek olmadığı,
1397. Görme kusurunun düzeltilmesinde �Eximer lazer� uygulamasıyla ilgili yetersiz bilgilendirme iddiasıyla ilgili bilgi istenmesi ve Türk Oftalmoloji derneği�ne standart bilgilendirme formu hazırlama önerisi götürülmesi,
Hekim hastası ve yetersiz cerrahi girişim iddiası karşısında soruşturmaya gerek olmadığı,
Sağlık sigortası olan hastadan gereksiz ve aşırı ücret alınmasıyla ilgili bilgi istenmesi,
1380. Hekim hatası ve ihmal iddiasıyla ilgili bilgi istenmesi,
Hekim hatası ve tıbbi donanım yetersizliği iddiasıyla ilgili özel hastaneden bilgi istenmesi,
Cezaevine nakledilen hastanın bakımı ile ilgili endişeler konusunda cezaevi hekimine bilgi verilmesi kararlaştırıldı.

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Kıyak, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


14.10.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. 20 Ekim günü uzmanlık dernekleri temsilcileriyle yapılacak toplantıda, 1.katın kullanımı ve hekimlik uygulama standartları konularının gündeme getirilmesi,

2. Hepatit tedavisi konusunda halkı yanıltıcı beyanları nedeniyle hakkında şikayette bulunulan Dr. Kapıcıoğlu�nun dosyasının ilgili Tabip Odası�na iletilmesi,

3. Hekim olmadığı halde kendini bu şekilde tanıtan kişi ile ilgili suç duyurusunda bulunulması,

4. Ultrasonografi kullanımı ile ilgili yönetmelik önerisinde bulunan İzmir Tabip Odası görüşlerinin ilgili uzmanlık derneklerine iletilmesi, görüş alınması,

5. İl Hıfzısıhha Kurulu çalışmaları hakkında Dr. Murat Fırat�ın verdiği bilgiler değerlendirildi, ilimizle ilgili sağlık sorunlarının bu Kurul�da gündeme getirilmesi ve Dr. Fırat ile sürekli iletişim kurulması,

6. Kromozom tayininde tıbbi hata iddiasıyla ilgili olarak görüş istenmesi,

7. Meslekten men cezası aldığı halde bir Sempozyum�da konuşmacı olarak ilan edilen Dr. Nur Birgen�in durumunun TTB Merkez Konseyi tarafından Düzenleme Kurulu�na iletildiği,

8. Oda�yı tanıtmak ve hekimleri çeşitli konularda bilgilendirmek amacıyla bir rehber kitapçık hazırlanması kararlaştırıldı.

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Eraksoy, Kıyak, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


21.10.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Cumhuriyet�in 75. Yılı kutlamaları
Bu yıl için hazırlanan özel bayrağın Oda binası dış cephesine asılması,
26 ve 28 Ekim günleri basın açıklaması yapılması,
29 Ekim günü çıkacak bir gazete ilanı verilmesi,
29 Ekim�de Taksim alanına yapılacak yürüyüşe katılmak üzere saat 15.00�te TÜYAP önünde buluşulması,
Kutlamalara katılacak hekimler için yaka kokartları hazırlanması,
28 Ekim günü Taksim Atatürk anıtına çelenk konulması,
Radyo Cumhuriyet�te kutlamalara katılım çağrısı yapılması,

2. SEKA�nın özelleştirilerek kapatılması konusunda İzmit halkının ve sendikaların Cumhuriyet�in bir kazanımı olarak SEKA�yı savunan çabalarına destek verilmesi, bir basın açıklaması yapılması ve 31 Ekim�de İzmit�te yapılacak mitinge katılınması,

3. ...�in talebine karşı tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kuruluna başvurmasının önerilmesi,

4. Burs kampanyası ile ilgili hesabın Dr. Tartanoğlu ve Dr. Ongan adına tanıtılması veya yeni hesap açılması, burslarla ilgili çalışmaların özel hekimlik komisyonunca yürütülmesi,

5. Soruşturmalar.
* 947. Reklam niteliğinde haber yapılmasına neden olduğu için oy çokluğu ile, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�ne aykırı ilan vermekten dolayı oybirliği ile Onur Kurulu�na sevk edilmesi, bu olayda şikayette bulunan hekimin kullandığı sözlerle Deontoloji Tüzüğü�ne aykırı hareket ettiği için soruşturma açılması ve yazılı savunma istenmesi,
* 607. Onur Kuruluna sevk edilmesine gerek olmadığı, özenli davranması için uyarılması,
* Uzmanlık belgesi olmadığı halde Algoloji uzmanı kartviziti kullanan hekimin bu tutumunu değiştirmesi ve geri bilgi vermesi için uyarılması, kartvizitleri yaptıran hastanenin de uyarılmas?,
* 993. TDT�ne aykırı ilan nedeniyle Onur Kurulu�na sevk edilmesi, aynı zamanda Rekabet Yüksek Kurulu�na bildirilmesi,
* 991. TDT�ne aykırı ilan nedeniyle Onur Kurulu�na sevk edilmesi,
* 972. Olayda ihmali ve hatası bulunduğu gerekçesiyle kadın doğum uzmanı ve iki anestezi uzmanı hakkında soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi, Hastanenin donanım ve hasta takibi yönünden uyarılması, hastanın akıbeti hakkında bilgi istenmesi,
* 988. Etik Kurul�un bu konudaki görüşü de eklenerek Onur Kurulu�na sevk edilmesine oy çokluğu ile karar verildi. Aynı hekimle ilgili benzer bir konuda yapılan yayınlarla ilgili bilgi istenmesi, Plastik Cerrahi Derneği�nin önerdiği isimler arasından soruşturmacı atanması,
* 946. Hekimlerin tıbbi hatası bulunmadığı sonucuna varıldığından Onur Kurulu�na sevk edilmelerine gerek olmadığı, kararın SSK Genel Müdürlüğü ve TTB Merkez Konseyi�ne bildirilmesi,
* 625. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi�nden bir öğretim üyesinin bilirkişi atanarak farklı raporlar ve yaklaşımlarla ilgili görüş alınması oybirliğiyle kararlaştırıldı.

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Eraksoy, Kıyak, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


28.10.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

Cumhuriyet�in 75. Yılı kutlama programı gözden geçirildi.

Soruşturmalar.
876. Özel bir hastanede iki uzman hekimin işten çıkarılmaları konusunda suçlanan hekimin açıklamaları değer-lendirildi. Soruşturmaya gerek olmadı-ğı, yakınmada bulunan hekimlere sözleşmeli çalışmalarının önerilmesi,
810. Akciğer metastazı ile ilgili rapor ve filmlerin istenmesi,
867. Daha özenli davranması konusunda uyarılması,
751. Soruşturma açılması ve Dr. Şevket Sayıcı�nın soruşturmacı olarak atanması oybirliği ile kararlaştırıldı.

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Kıyak, Ongan, Yıldız


02.09.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

Çorlu�da yapılacak olan Marmara Bölgesi tabip Odaları toplantısında işyeri hekimliği konusunda Dr. Baripoğlu, asgari ücretler konusunda Dr. tartanoğlu, Tıbbi Deontoloji tüzüğü konusunda Dr. Arıoğul, 6023 sayılı yasadaki değişiklikler konusunda ise Dr. Ongan�ın hazırlık yapmaları,

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kayıt Şenliği sırasında açılacak Tabip Odası Standında Yönetim kurulu üyelerinin bulunmaları kararlaştırıldı ve görev bölümü yapıldı.

İlaçta patent uygulaması konusunda İstanbul Eczacı Odası tarafından hazırlanan bildiriye seçenek olarak bir metnin Dr. Yıldız tarafından hazırlanması,

Tıp Fakültesi öğrencilerine burs vermek amacıyla bir fon oluşturulması, bu arada mevcut bursların aylık 10 milyon TL�ya çıkarılması,

Aidat toplamak amacıyla birim ziyaretleri yapılması, aidat borcu olan hekimlere uyarı mektubu gönderilmesi,

SSK Kartal Hastanesi�nden gelen hakaret iddiasıyla ilgili yakınma dilekçesi konusunda söz konusu hekim ve tanık kişiden görüş alınması,

Soruşturmalar:
· 932. Soruşturmaya gerek olmadığı,
· 663 Tanık dinlenmesi,
· 982 Soruşturmaya gerek olmadığı,
· 906 Soruşturmaya gerek olmadığı, İstanbul Eczacı Odası�na ilgili eczacılar hakkında bilgi verilmesi
· 598 Soruşturmaya gerek olmadığı,
· 978 Soruşturmaya gerek olmadığı, üye olmasının önerilmesi,
· 973 Soruşturma açılması, yazılı savunma istenmesi,
· 970 Adliyeden bilgi istenmesi, tanıklardan bilgi istenmesi
· 959 Onur Kurulu�na sevk edilmesi, üye olmadan çalıştığı için soruşturma açılması ve yazılı savunma istenmesi

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


09.09.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

Geçtiğimiz haftanın değerlendirilmesi:
* Marmara Bölgesi Tabip Odaları toplantısı yapıldı.
* 8.9.1998 günü Eczacı, Dişhekimleri, Veteriner Hekimler Odaları ile birlikte "İlaçta Patent" konulu ortak basın toplantısı yapıldı.
* 8.9.1998 günü İstanbul Üniversitesi Kayıt Şenliği�nde Tabip Odası standı açıldı. İki ayrı fakülteye kayıt yapılan şenlikte standı ziyaret eden 540 öğrenciye Tabip Odasını tanıtan bir broşür verildi, ajanda veya kalem armağan edildi. Ayrıca öğrencilerin özelliklerini ve fakülteden beklentilerini öğrenmeye yönelik bir anket uygulandı.

Genel Yönetim Kurulu hazırlıkları:
12 Eylül günü yapılacak toplantıya Dr. Baripoğlu ve Dr. Hikmet Çevik�in katılmaları,

Başhekim atamaları:
Dr. Yıldırım Çınar�ın mahkeme yoluna başvurma önerisinin değerlendirilerek konu hakkında hukuki durumun araştırılması, kişisel bir karar olmaktan uzak olarak hukuk yoluna başvurulması, ilgili hekime bu durumu açıklayan bir mektup gönderilmesi ve ilk başhekim toplantısında gerekçelerimizin açıklanması, benzer durumdaki tüm başhekimlerin listesin.in çıkarılması,

Burs Yönetmeliği:
Başarılı öğrencileri ve tıp fakültesine girişi teşvik etmek, Tabip Odası�nın öğrencilere tanıtımını sağlamak amacıyla Tıp öğrencilerine burs verilmesi, bu konuda Dr. Rıfat Yücel�in hazırladığı proje taslağının geliştiril-mesi, Dr. Selim Aksüyek�e yetki ve görev veril-mesi, kişisel ve kurumsal katkılarla oluşacak fon için gerekli hukuki girişimlerin yapılması,

İlaçta patent uygulaması:
Şu ana kadar yapılan çalışmaların sürdürülmesi, üyeleri bilgilendirmek amacıyla Hekim Forumu�nun değerlendirilmesi, geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmesi, Temsilciler Kurulu�na bilgi verilmesi,
Şeflik sınavı için jüri üyelerine sınavla ilgili yönetmelik bilgileri ve Tabip Odasının beklenti-lerini ifade eden birer mektup gönderilmesi,

UDKK İstanbul Tabip Odası temsilcilerinin seçimi:
UEÇG�nin yaptığı seçime uygun olarak Dr. Kürşat yıldız ve Dr. Ali Özyurt�un asil, Dr. Enver Dayıoğlu ve Dr. Cuma Kılıçkap�ın yedek üye olarak görevlendirilmesi,

Yurtdışına çıkan Dr. Ayten Güner�in üyeliğinin dondurulması,

Organ nakli ile ilgili Sağlık Bakanlığı�nın geç gelen toplantı duyurusuna yanıt olarak toplantı sonuçları hakkında bilgi istenmesi,

Hekimlere yönelik saldırılar ile ilgili olarak hazırlanacak bir dosyanın Valiliğe sunulması kararlaştırıldı.

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


16.09.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

Geçtiğimiz haftanın değerlendirilmesi:
· Daha önce süresini doldurmadan şef olarak atandığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı�na duyurduğumuz ve işleminh iptali için İdare Mahkemesi�ne başvurduğumuz Dr. Zafer Özsoy�un şeflik sınavları için son olark kurayla belirlenen jüride yer alması üzerine Yeni Yüzyıl Gazetesi�nde yer alan iki ayrı haberden sonra jüriden çıkarılarak yerine yedek üye atandı.
· Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde temsilcilik seçimleri yapıldı. 231 hekimin oy kullandığı seçimlerde Dr. Nurhayat Yıldırım, Dr. Nurten Uzun, Dr. Rıfat Yücel, Dr. Süha Göksel, Dr. Ali Ulvi Önder, Dr. Sabri Ergüney, Dr. Ferhan Öz, İbrahim Bozkurt, Dr. Gökhan Demir, Dr. Tufan Kutlu, Dr. Murat Hancı ve Dr. Önder Aydıngöz temsilci seçildi.
· KTÜ Tıp Fakültesi iç hastalıkları öğretim üyesi Dr. Sait Yazıcıoğlu�nun Hepatit B tedavisinde kesin çözüm iddiasıyla basında geniş olarak yer alan haberler üzerine Karaciğer Araştırmaları Derneği ve İstanbul Tabip Odası�nın düzenlediği basın toplantısında İndometazin�in 1990�dan beri hepatit tedavisinde denendiği, virusun tam negatifleşmesini sağlamadığı ve önemli yan etkileri olduğu vurgulandı. Ayrıca basındaki haberlerin toplumu yanlış bilgilendirdiği konusunda basına bilgi verildi. Bu açıklama yazılı ve görsel basında geniş olarak yer aldı.
· İstanbul Üniversitesi Kayıt Şenliği sırasında Tıp Fakültesi öğrencilerine rektörlük tarafından sağlanan olanakla açılan Tabip Odası standında uygulanan anket sonuçları Dr. Rıfat Yücel tarafından sunuldu. 541 öğrencinin yanıtladığı ankette öğrencilerin % 19�unun ailesinde hekim ya da tıp öğrencisinin bulunduğu, % 49�unun devlet liselerinden mezun olduğu, imam hatip lisesi mezunlarının oranının ise % 1�de kaldığı görüldü. Öğrencilerin % 82�sinin hekimliğe duyduğu ilgi nedeniyle tıp fakültesini tercih etttikleri, % 87�sinin de İstanbul Tabip Odası�ndan burs talep ettikleri ortaya çıktı.
· 12 Eylül günü Ankara�da yapılan TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısında Dr. Hikmet Çevik (İstanbul), Dr. Hamdi Aytekin (Bursa), Dr. İlhan Diken (Diyarbakır), Dr. Nihat Şahbaz (Tekirdağ), Dr. Hakan Şen (Bursa), Dr. Rıdvan (Eskişehir) Merkez Yürütme Kurulu�na seçildi.
Dr. Nur Birgen hakkında
Sağlık Müdürlüğü kanalıyla Adli Tıp Kurumu�ndan gelen yanıtlar değerlendirilerek Onur Kurulu kararlarının uygulanmaması nedeniyle yasayı ihlal gerekçesiyle yargı yoluna gidilmesi,

SSK Elbistan Hastanesi�nin bir vakfa uzun süreli kiralanması nedeniyle kamuoyu oluşturulması için etkinliklerde bulunulması kararlaştırıldı.

Oda�nın seçilmiş kurullarıyla yapılan periyodik toplantının 4 Ekim Pazar günü Sapanca�da günübirlik sosyal etkinlik içinde yapılması,

Özel hastanelerin yabancı tıp merkezleriyle sözleşmeler yaparak yabancı hekim getirmeleri, bunun reklam amacıyla kullanılması konusunda Etik Kurul görüşü alınması, bu hastanelerin temsilcileri ve etikçilerin katıldığı bir panelde tartışılması,

Sağlıkta Serbest Bölgeler konusunda Dr. Orhan Arıoğul tarafından hazırlanan görüşlerin basına açıklanması ve Sağlık Bakanlığı�na gönderilmesi,

Ankara Hastanesi yöneticilerinin ihale mafyasına teki göstererek istifaları konusunda Ankara Tabip Odası�ndan bilgi istenmesi ve istifa edenlere destek mesajı gönderilmesi,

Cumartesi Anneleri olarak bilinen gözaltında veya çeşitli nedenlerle kaybolan yakınlarını arayan yurttaşların etkinlikleri konusunda hekim duyarlılığını ifade etmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması, Sağlık ile İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı�na bu konuda bir mektup iletilmesi

21 Ekim�de yapılacak "Sağlıkta Enformasyon Sistemleri" konulu toplantıda stand açılması kararlaştırıldı.

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Kıyak, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


23.09.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

Geçtiğimiz haftanın değerlendirilmesi:
* Haydarpaşa Numune ve SSK Paşabahçe Hastanesi Temsilcilik Seçimleri yapıldı.
HNH�de Dr. Mert Bilgili, (KBB, Asistan) 128 oy, Dr. Neşe Karadağ (Patoloji, Asistan) 112 oy, Dr. Güray Kılıç 103 oy, Dr. Neşe Aydın (Anestezi, Şef) 95 oy, Dr. Hüseyin Demirdizen (Pratisyen hekim) 92 oy, Dr. Emin Kaya (Dahiliye, Uzman) 90 oy, Dr. Ümit Şahin (Genel Cerrahi, Asistan) 82 oy, Dr. Yusuf Günerhan (Genel Cerrahi, Uzman) 82 oy alarak temsilci seçildiler.
SSK Paşabahçe Hastanesinde 45 hekimin oy kullandığı seçimlerde Dr. Hakan Derin 41 oy, Dr. Altan Kuş 33 oy alarak temsilci seçildi.

· İstanbul Tabip Odası Spor Kulübü 13-14 Kasım günlerinde iki günlük Satranç Turnuvası düzen-liyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi�nde yapılacak turnuvanın sponsör bulunarak 100 milyon TL ödüllü olması planlanıyor. Yabancı bir katılım-cının simültane gösteri yapması da söz konusu.

· Şişli Etfal Temsilciliği�nin düzenlediği "Ayna" konseri, gün boyunca aralıklı yağan yağmura rağmen 2000 kişinin katılımıyla yapıldı. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu dinleyiciler çoşkulu bir gece geçirdiler. Açış konuşmasında Dr. Özlem Süoğlu�na yapılan silahlı saldırı gündeme geldiğinde alkışlarla protesto edildi.

Basında Tabip Odası Haberleri:
* Geçtiğimiz hafta çıkan haberlerin bir kısmı Dr. Özlem Süoğlu�na yapılan saldırı ile ilgili haberlerdir. Diğerleri de Gastroenteroloji derneği ile birlikte yapılan Basın toplantısı haberleridir.
* Radyo Cumhuriyet�te bu hafta Dr. Yılmaz Çakaloğlu ve Gazeteci Sibel Güneş�in katılımıyla Hepatit B ile ilgili yanlış bilgilendirme konusu ve Dr. Gülbin Gökçay�ın katılımıyla grip aşısı endikasyonları işlenmiştir.

Çeşitli duyurular ve bilgilendirme
a.İstanbul Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Dalı�nın ilk yardım kursları ile ilgili görüşleri
b.Tekirdağ, Çanakkale, Bursa ve Ankara Tabip Odası�nın Dr. Özlem Süoğlu�na saldırı ile ilgili mesajları
c.Türk Biyokimya Derneği�nin 14-17 kasım�da İstanbul�da yapacağı "Klinik Laboratuvarlarda Standardizasyon ve Kalite Güvencesi Eğitim ve Uygulama Toplantısı"nda TTB�nin konuyla ilgili görüşlerini açıklamak için konuşma talebi. (Dr. Tartanoğlu�nun katılması kararlaştırıldı.)
d.Göç-Der�in Tarlabaşı ve Kurtuluş�ta oturan iki ailenin çocuklarındaki kaşıntı ile ilgili olarak yerinde tedavi ve gözlem ile ilgili talebi. (Sağlık oacğı�na başvurmaları önerildi.)

Hekimlere saldırılar:
a. Hekimlerin bu tür saldırılara karşı hukuki sorunlar ve hakları konusunda bilgilendirmesi kararlaştırıldı.
b. Yetkililerle görüşmeler (Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Rektörlük)

İstanbul Tabip Odası Genç Tıbbiyeli Burs Yönetmeliği kabul edildi. Valiliğe başvurulması ve ardından bu amaçla özel bir hesap açılması kararlaştırıldı.

Genişletilmiş Yönetim Meclisi hazırlıkları gözden geçirildi. Bir anket düzenlenmesi, çalışma raporu-nun gezinin başında sunulması kararlaştırıldı.

Asistan Hekim Komisyonu önerisi:

Beş asistan doktorun önerisi hedefleri hakkında bir rapor veya proje sunduktan sonra çalışmaya başlamaları, acil servislerde yaşanan sorunlarla ilgili bir çalışma yapmalarının önerilmesi ve 29 Kasım�daki Asistan Hekim Forumu�nun düzenlenmesine katılmalarının önerilmesi kararlaştırıldı.

Tıp Öğrencileri Kolu için başvuru:

İstanbul Tıp Fakültesi�nden on öğrenci, dönem dönem faaliyet gösteren bir Tıp Öğrencileri Kolu ile bağlantı kurma isteğinin, hedef ve program içeren bir proje hazır-ladıkları durumda kabul edilmesi kararlaştırıldı.

Soruşturmalar: (Bilgilendirme ve karar)
· 663 Soruşturma açılarak Dr. Taner Gören�in soruşturmacı olarak atanması.
· 983 Soruşturma açılmasına gerek olmadığı,
· 980 Savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
· 988 TV kasetinin istenerek izlendikten sonra karar verilmesi,
· 985 Özel bir sağlık kuruluşunda sözleşmeye aykırı olarak işten çıkarma nedeniyle konunun Dr. Tartanoğlu ve Av. Meryem Turan tarafından takip edilmesi, dava açılması,
· 970 Onur Kurulu�na sevk edilmesi,
· 607 Soruşturma açılması, yazılı savunma istenmesi,
· 986 .................. isimli hastanın başvurusu nedeniyle yapılan değerlendirmede verilen belgelerde malpraktis iddiası için yeterli kanıt olmadığından soruşturmaya gerek olmadığı,
· 847 ve 889 Basın yoluyla reklam konusunda yazılı savunmaların değerlendirilmesiyle oy çokluğuyla Onur Kurulu�na sevkedilmeleri,
· 832 Basın yoluyla reklam ve meslektaşlarının hastalarını çekmek amacıyla yapılan ihlaller nedeniyle Onur Kurulu�na sevk edilmeleri,
· Hekim olmayan bir kişiyi hekimmiş gibi istihdam ettiği için soruşturma açılması ve yazılı savunma istenmesi kararlaştırıldı.

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Kıyak, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


30.09.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Yusuf Sönmez; hakkında açılan soruşturmada yazılı savunmanın yanısıra sözlü olarak da savunma yapmak istediğinden Yönetim Kurulu toplantısına katılarak ifade verdi.

Geçtiğimiz haftanın değerlendirmesi:
· Şeflik sınavları. Sınavların son aşaması 28 Eylül günü başladı. Bu sınavlarda açılan kadroların hepsine başvuru olmadı. Adayların hepsi kazansa bile 309 kadronun boş kalacağı hesaplandı. Bu konuda bir basın açıklaması yapıldı ve eğitim hastanelerin başhekimliklerine görüş bildirildi.
· Cumartesi anneleri ile ilgili basın açıklaması yapıldı.
· Eczacı Odası Genel Kurulu�nda Tabip Odası�nı temsilen bir konuşma yapıldı. Çelenk gönderildi. Hekim-eczacı ilişkilerinin geliştirilmesi, hekim - eczacı ilişkisinin etik boyutları ve yerli ilaç kullanımı konusunda önemli mesajlar alındı.

Genişletilmiş Yönetim Meclisi toplantısı:
Yönetim Kurulu üyelerine geçen hafta sunulan taslak rapor ve anket formu kabul edildi.

TTB Olağanüstü Genel Kurul hazırlıkları:
Özellikle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, poliklinikler yönergesi ve işyeri hekimliği kursları konusunda yaptığımız hazırlıklarla ilgili değerlendirme yapıldı. Delegasyonla yapılan ortak toplantıda bu görüşlerin yazılı özetler halinde TTB Merkez konseyi�ne gönderilmesi kararlaştırıldı.

SSK Sağlık Hizmetleri hakkında bilgilendirme ve görüş alışverişi. Dr. Hikmet Çevik�in toplantıya katılarak verdiği bilgiler değerlendirildi.

Soruşturmalar:
· Bir özel hastane hakkında Deontoloji Tüzüğü�ne aykırı ilan verdiği için soruşturma açılması,
· 988. Muayene sırasında hastaya ait edindiği sırları açıkladığı gerekçesiyle yapılan şikayette ilgili hekimin ses ve görüntü kayıtlarının incelenerek karar verilmesi kabul edildi.

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Kıyak, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


05.08.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
Şeflik sınavları için açılan kadrolar:
Şeflik sınavlarının üçüncü aşaması ile ilgili olarak İstanbul Tabip Odası ve TTB görüşlerini klinik şeflerine iletmek için gönderilen mektup üzerine özellikle şef olmayan başhekimlerden gelen eleştiriler değerlendirildi. Bu konuda ifade edilen görüşlerin herhangi bir hekimi kişisel olarak hedef almak amacıyla kaleme alınmadığı, zor koşullarda yürüttükleri görevlerinde başarılı çalışmalar yaptıklarına yürekten inandığımız başhekimler söz konusu olduğunda bile yürürlükteki hükümlerin uygulanması ve sınavda adalet ilkelerinin yerine gelmesi amacıyla yazıldığının bütün klinik şefleri ve başhekimlere iletilmesi kararlaştırıldı. (Önceki yazımızda adı geçen hastanelerin başhekimlerine özel bir mektup gönderilmiştir.)
İşyeri hekimliği konusunda danışmanlık yapan Dr. Doğan Şahin�in ücretinin % 100 artırılması,

Klima alımı:
Dr. Tartanoğlu�nun önerisiyle fiyat ve sessiz çalışma özellikleri dikkate alınarak bir tercih yapılması kaydıyla salon tipi klima alınması kararlaştırıldı.

Katılanlar: Eraksoy, Kıyak, Ongan,Yıldız


12.08.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

Geçtiğimiz haftanın değerlendirilmesi:
Hiperbarik Oksijen tedavi merkezleri ile ilgili Kent TV ile görüşme.7.8.98
Sıcaklar ve yüksek nemin sağlığa etkileri konusunda basın açıklaması Dr. Zeki Karagülle, Dr. Sebahattin Umman, Dr. Kerim Güler, Dr. İlhan Satman ve Dr. Yakup Kresbi�nin katkılarıyla Dr. Haluk Eraksoy tarafından yapılan organizasyonla biraraya getirilen görüşler derlenerek yapıldı. (7.8.1998)
Sağlıkta özelleştirme konusunda NTV ile görüşme. Dr. Yıldız (4.8.1998)

Basında Tabip Odası Haberleri:
"Doktorun müşterisi olur mu?" Tempo dergisi.
İstanbul Tabip Odası: "Bugünü bile arayacağız" Günlük Emek.6.8.98
Tabip Odası, Kişisel Sağlık Sigortasına Karşı. Zaman, 5.8.98.
Facia "geliyorum" diyor. Posta, 5.8.98
Kaçak çalışan "facia", Radikal, 5.8.98
"Mıymıntılar devrim yapamaz" Necati Doğru köşe yazısı, Milliyet 5.8.98.
Milletvekilleri aileleri 30 bin kişi. Yılmaz Çetiner köşe yazısı, Milliyet, 6.8.98.

TTB Toplantıları takvimi:
Üyeler konu hakkında bilgilendirilmiştir.

Temsilciler Kurulu sonuçları:
Zaman yetmediği için gelecek toplantıya kalmıştır.

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Eraksoy, Kıyak, Ongan, Yıldız


19.08.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

Geçtiğimiz haftanın değerlendirilmesi:
· Namık Kemal Tartanoğlu babasını yitirmişti. Geçtiğimiz hafta da Dr. Baripoğlu aynı acıyı yaşadı. Tekrar başsağlığı diliyoruz.
· Üçüncü ve dördüncü katın pencereleri yapıldı. İki odanın boyanması ve elektrik aksamının yenilenmesi bitmek üzere. Çatı onarımı tamamlandı. Şu ana kadar gerçekleşen harcama 2.6 milyar TL�dır.

Basında Tabip Odası Haberleri:
· Komisyon almak için hastaları soyuyorlar. Yeni Yüzyıl 17.8.98
· Radyo Cumhuriyet�te, sağlıkta reklam Dr. Orhan Arıoğul ve ESAM II. Başkanı gazeteci Sibel Güneş�in katılımı ile, sıcaklar ve sağlık Dr. Sabahattin Umman�ın katılımıyla, şiddete yol açan etkenler Dr. Ali Nahit Babaoğlu�nun, İnternet ve Tıp ise Dr. Nihal Dizdar�ın katılımıyla işlenmiştir.
· Temel Sağlık Hizmetlerinde Geçici Görevlendirmeler konusunda basın açıklaması yapıldı. (9.8.1998)

TTB Toplantıları takvimi:
TTB Olağanüstü Büyük Kongresi, Genel Yönetim Kurulu toplantısı, Örgütsel çalışmalar için eğitim. toplantısı ve Marmara Bölgesi İlleri Tabip Odaları toplantısı. hazırlıkları gözden geçirildi.

Sağlıkta Serbest Bölgeler:
Sağlık bakanlığı tarafından gündeme getirilen konu hakkında Bakanlıktan bilgi alınarak görüş oluşturulmması, Oda başkanı tarafından bir rapor hazırlanması kararlaştırıldı.

Hekimlik uygulamaları ile ilgili standartların belirlenmesi ve ortak çalışmalar yürütülmesi amacıyla uzmanlık derneklerinin temsilcileriyle 20 Ekim 1998 günü 19.00�da Oda merkezinde bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.

Temsilciler Kurulu sonuçları değerlendirildi.

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Eraksoy, Kıyak, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


26.08.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Bilgilendirme. Dr. Ongan SSK Üst düzey yetkililerinin katıldığı toplantıyla ilgili bilgi verdi.

2. Özlük hakları mücadele planı. Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin özlük hakları ile ilgili bir eylem planının öncelikli çalışmalar içinde yer alşması kararlaştırıldı. Bu amaçla bir metin hazırlanması, birim toplantılarında, internet aracılığıyla hekimlerin görüşüne sunulması, TTB toplantılarında geliştirilmesi benimsendi. Bu çalışmalar arasında özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin sözleşmeleri konusunda Oda�nın yetkili olmasının hedeflenmesi de benimsendi. Hazırlanan metinlerin hekim milletvekil-leri, basın mensuplarına iletilmesi, Hekim Forumu�nda yayınlanması kararlaştırıldı.

3. Oda sekreteryasının yönetimi. Sekreteryanın yönetimi, günlük çalışmanın düzenlenmesi, yazışmaların hızlı ve doğru olarak yürütülmesi, bilgilerin arşivlenmesi, gerektiğinde bulunarak kullanılması, hekimlerin ilettiği konuların işlenmesi ve çözümü konusunda Oda merkezindeki çalışmaları koordine edecek, çıkan sorun-ları çözebilecek bir elemanın yararlı olacağı görüşünde birleşildi. Bu kişinin hekim olmasının şart olmadığı, Oda�nın maddi olanakları uygun olduğunda böyle bir ele-man istihdam edilebileceği kararına varıldı.

4. 70. Yıl kutlama programı Önümüzdeki yıl kutlayacağımız 70. Kuruluş yılımız ile ilgili bir komite kurulması ve kapsamlı bir program yapılması, Oda ambleminin yenilenmesi, gerekirse bu amaçla bir yarışma açılması kararlaştırıldı.

5. Dr. Nur Birgen olayı. Altı aylık meslekten men cezasının uygulanması konusunda Adli Tıp Kurumuna tekit yazısı yazılması, bekleme süresinin ardından hukuki girişimde bulunulması,

6. İstanbul Üniversitesi Kayıt Şenliği. 7-11 Eylül yarihleri arasında Tıp Fakültesi�ne kayıt yaptıracak öğrencileri hekimlik sorunları ve Oda çalışmaları hakkında bilgilendirmek amacıyla bir stand açılması, Yönetim Kurulu üyelerinin nöbetleşe standda bulunmaları,

7. İlk yardım kurslarında eğitimcilerin kimler olması gerektiği ve yöntem konusunda İstanbul Tıp Fakültesi İlk ve Acil Tıp Merkezi deneyiminin öğrenilmesi,

8. İlaçta patent uygulaması konusunda bilgilenme ve tutum belirleme amacıyla yapılacak toplantının duyurulması, farmakoloji öğretim üyelerinin de davet edilmeleri kararlaştırıldı (Bu hafta Yönetim Kurulu toplantısına davet mümkün olamayacaktır. 8 Eylül salı günü saat 13.00�te Eczacı Odası�nda yapılacak toplantıya katılarak konu hakkında kapsamlı bilgi edinmek mümkündür.)

9. Dünya barış günü. 1 Eylül Barış günü için bir basın açıklaması yapılması kararlaştırıldı.

10. Soruşturmalar. On ayrı dosya değerlendirilerek çeşitli kararlar alınmıştır.
971. Lazerle saç ekimi yapılan merkezde hangi kişilerin çalışabileceği konusunda Plastik Cerrahi Derneği görüşü alınması, sonucun hekimlere ve özel sağlık kuruluşlarına duyurulması
927. Kesin karar için ruh sağlığı hekimlerinden oluşan bir heyet tarafından muayene edilmesi gereğinin hastaya bildirilmesi,
968. Adli muayene konusunda genelgelere ve etik kurallara uygun davranmayan hekimin Onur Kurulu�na sevk edilmesi,
601. Fahiş ücret konusunda, azami ücretle ilgili olarak Oda�nın yaptırımı olamayacağı, kişinin üye olup olmadığının araştırılması,
722. Reklam ve asgari ücret altında çalışmak gerekçesiyle soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi,
709. Hekim olmayan kişiyi çalıştırmak konusunda yapılan araştırmada, soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi,
663. Kötü hekimlik uygulaması ve ihmal iddiası karşısında hekimin açıklamalarının bilirkişi tarafından değerlendirilmesi,
664. Şişli Etfal Hastanesi�nde verilen raporun istenmesi, soruşturma açılması,
665. Kötü hekimlik uygulaması iddiası ile ilgili bilgiler karşısında soruşturmaya gerek olmadığı,
723. Hastayı ihmal iddiası hakkında alınan bilgilerle soruşturmaya gerek olmadığı kararlaştırıldı.


01.07.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

TTB Büyük Kongresi çalışmaları ve sonuçları değerlendirildi. İstanbul Tabip Odası�nın bu süreçle ilgili görüşlerinin TTB Merkez Konseyi�ne bir mektupla iletilmesi kararlaştırıldı

Asgari ücretler:
Daha önce laboratuvar branşları için 270.000, diğerleri için 310.000 şeklinde yaptığımız önerinin TTB Merkez Konse-yi�nce önce 240.000-270.000 şeklinde değiştirilerek onaylandığı, Dr.Tartanoğlu�nun temaslarıyla yapılan yanlışlığın düzeltilerek 265.000 ve 300.000 rakamları şeklinde düzeltildiği görüldü. Asgari ücretlerin özel hastane başhekimliklerine, basına faksla bildirilmesi kararlaştırıldı.

Seçime katılan üyelere mektup:
Daha önce alınan karar gereği 3 Mayıs�taki seçimlere katılan 3200 üyeye bir mektup gönderilerek teşekkür edilmesi ve Oda çalışmalarına katkı istenmesi için hazırlanan metin geliştirilerek onaylandı. Bu metin Ağustos ayı Hekim Forumu�nda yayınlanmaktadır.

Sivas katliamının yıldönümü:
2 Temmuz 1993 Sivas�ta yaşanan şeriatçı katliamın yıldönümü ile ilgili bir basın açıklaması yapılması kararlaştırıldı.

Memur ücretlerine % 20 zam:
Hükümetin bu konudaki tutumunun yanlış olduğu, kamu sağlık hizmetlerine zarar vereceği, IMF ile bu konuda bir anlaşma yapılmasının yanlış olduğunu belirten bir basın açıklaması yapılması kararlaştırıldı..

SSK Bölge Müdürlüğü�ne yeni atama:
Onur Kurulu üyemiz Doç.Dr. Faik Çelik�in SSK İstanbul Bölge Müdürlüğü�ne atanması nedeniyle kendisine bir kutlama mektubu yazılması, Çalışma Bakanı�na bu atamadan doğan memnuniyetin iletilmesi kararlaştırıldı. 3 Temmuz günü Genel Sekreter Yönetim Kurulu adına kendisini ziyaret etti.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü�ne ziyaret:
Ziyaretin sonbahara ertelenmesi, bu konuda kendisine bir mektup gönderilerek laik-demokratik-hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda sürdürdüğü çabaların desteklendiğinin ifade edilmesi kararlaştırıldı.

Adana depremi:
Adana Tabip Odası�na depremle ilgili olarak bir başsağlığı mesajı gönderilmesi ve bu konuda nasıl bir katkıda bulunabileceğimizin sorulması,

Dr. Nur Birgen:
Yurtdışındaki bir Kongre�ye bildiri sunarak katılacağı öğrenilen Dr. Nur Birgen�in 6 ay meslekten men cezası almış olduğu, cezasının sürdüğü, dolayısıyla böyle bir toplantıya katılmasının yanlış olduğu konusunda Adli Tıp kurumu ve Adalet Bakanlığı�na yazı yazılması,

Temsilciler Kurulu toplantısı:
7 Temmuz�da yapılacak toplantıda çalışmalar hakkında Genel Sekreter tarafından bilgi verilmesi kararlaştırıldı.

Mali durum:
Tufan Sertlek gelir gider dengesi ile ilgili bilgi verdi. Gelir artırıcı önlemler üzerinde duruldu. Oda çalışmalarını sürdürecek bir gelirimiz var. Yeni projeler ve Oda mekanının kaçınılmaz onarımları için kaynak yaratmak zorundayız.

Alım kararları:
Genel Sekreter�in kullanımı için bir dizüstü bilgisayar ve cep telefonu alınması,

Soruşturmalar:
* Dr. Candan Övül ile ilgili araştırmada bilirkişi görüşü değerlendirildi. Soruşturmaya gerek olmadığı kararı verildi. Üyemizin mesleki saygınlığının zedelenmiş olması nedeniyle ve kortizon kullanımı konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bir basın toplantısı yapılması kararlaştırıldı.
Basın toplantısı 4 temmuz 1998 günü yapıldı. Dr. Candan Övül�ün de katıldığı toplantıya 4 TV kanalı ve 10 gazete muhabiri katıldı. Çok sayıda basın organında haber olarak yer aldı.

* Türk Oftalmoloji Derneği�nin deontoloji-etik ile ilgili çalışmaları ve bazı üyelerinin bu açıdan cezalandırılması istemiyle gönderdiği yazı değerlendirildi. Gazete küpürleri değerlendirildi, isimleri açıkça ifade edilen 5 kişi hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Not: İl Sağlık Müdürü�nün 1 Temmuz�da Odamıza yapacağı ziyaret ileri bir tarihe ertelendi.

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Kıyak, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


08.07.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

Geçen haftanın değerlendirilmesi:
* Üyelik başvurusu için verdiği evrakta sahtecilik yaptığı için hakkında dava açılan Irak uyruklu şahısla ilgili mahkemede Genel Sekreter ifade verdi.

Hekim Forumu�nun iki ayda bir yayınlanması:
PTT dağıtım ücretlerinde yapılan zamlar nedeniyle sadece postalama gideri 1.3 milyar TL oldu. Reklam gelirlerini artıramadığımız durumda derginin yayın aralıklarının 2 aya çıkarılması, arada kalan dönemde Yayın Kurulu�nun, üyeleri bilgilendirmeye dönük, elden ve temsilcilikler aracılığıyla dağıtılan bir periyodik yayın çıkarabileceği benimsendi..

Özel Hekimlik Komisyonu asgari ücret birimleri projesi: Birimlerin belirlenen standartlara göre yeniden düzenlenmesini hedef alan proje taslağı Dr. Tartanoğlu tarafından sunuldu. Gelecek toplantıda karar haline getirilmesi, TTB Merkez Konseyi�ne sunulması, kabul gördükten sonra İstanbul�da pilot proje olarak yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.

Soruşturmalar:
Dr. ... hakkında soruşturmaya gerek olmadığı, muayenehanesini kapattığına dair vergi dairesi veya sağlık ocağından alacağı belgenin istenmesi,

7 Temmuz Temsilciler Kurulu kararları:
* Birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki ebe ve hemşirelerin hastanelerde geçici görevlendirilmesi konusunda Sağlık Bakanlığı�na yazı yazılması, İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulması, basına açıklama yapılması,
* Kişisel Sağlık Sigortası konusunda Dr. Kıyak�ın da içinde yer aldığı komitenin hazırlayacağı metnin beklenmesi,
* SSK Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi. Bu konuda SSK Komisyonu�nca hazırlanacak görüşle-rin değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Hekim Forumu�nun poşetlenmesini gerçekleştiren Postkom isimli firmanın üye adreslerini disketle birlikte verilerek işlemden geçirilmesi talebi kabul edildi. İsim ve adreslerin üçüncü şahıslara verilmemesi, bilgimiz dışında kullanılmaması, bu konudaki uygulamalarda Oda�nın maddi çıkarlarının korunması için uygun bir sözleşme yapılması,

Başkan ve Genel Sekreter�in gelecek hafta izinde olması nedeniyle gündem zorunlu kılmadıkça iki hafta sonra toplanılması kararlaştırıldı.

Katılanlar: Baripoğlu, Eraksoy, Kıyak, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


22.07.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

Geçtiğimiz haftanın değerlendirilmesi:
* 9 Temmuz günü Haydarpaşa Numune Hastanesi�nde maaş artışları ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Genel Sekreter Dr. Yıldız�ın hazırlanan bir metni okuduğu açıklamaya 15�i hastane dışından, 40 hekim katıldı. Flash TV ve bazı gazete muhabir-leri izledi. Cumhuriyet, Milliyet, Ülkede Gündem Gazetelerinde yer aldı.
* Şeflik sınavları. Sınav tarihi ve boş kadrolar açıklandı. 28 Eylül�de yapılacak sınav için açıklanan kadrolar, bizim daha önce saptadıklarımızdan daha az değil. Dolayısıyla boş kadroların saklı tutulma-ması talebimiz SSK Göztepe Hastanesi Genel Cerrahi Klinik Şefliği dışında önemli ölçüde karşılanmıştır. Yine öğrendiğimize göre merkezi sınav sonuçlarına itiraz eden 14 hekimin başvurusu yerinde görülerek puanları yükseltilmiştir.
* Etik Kurul�un yeniden oluşturulması için görev üstlenen Dr.Arıoğul, Dr.Yıldırım Gülhan ve Onur Kuru-lu�nun önerileriyle saptanan üyelere 24 Ağustos�taki ilk toplantı için davet mektubu gönderildi.

Özel Sağlık Komisyonu Projesi:
Hekimlik standartlarının belirlenmesi, buna göre asgari ücret birimlerinin yeniden saptanması için Özel Hekimlik komisyonu tarafından hazırlanan proje tartışılarak kabul edildi. Sağlık hizmetlerinin denetimi için geçerli olacak kuralları da belirleyecek projenin ilk adımı Amerikan Tabipler Birliği�nin hazırladığı rehber kitapçıkların tercüme edilerek ülke koşullarına uyarlanması olacaktır. Proje taslağının iki hafta sonra yapılacak toplantıda ele alınması, bu arada proje kapsamında çalışmak üzere profesyonel bir hekim çalıştırılması, projeye son şekli verildikten sonra TTB Merkez Konseyi�nin onayının alınması amacıyla bir görüşme yapılması kararlaştırıldı.

Pendik Belediyesi Hekimlerinin sorunları:
Konusunda Valilik görüşü alınması, Belediye�deki uygulamalarla ilgili bir raporun kısa zamanda hazırlanarak yetkililere sunulması kararlaştırıldı.

Çin�de bir tıp fakültesinde öğrenim görmüş olan Dr. ... ...�n belgeleri değerlendirilerek üyeliğe kabul edilmesi kararlaştırıldı.

TTB Merkez Konseyi�nin sözlü iletilen görüşme talebi değerlendirildi. Ağustos ayının ikinci yarısının uygun olduğu yanıtının iletilmesi benimsendi.

Şeflik sınavları ile ilgili olarak 11 Temmuz�da Ankara�da TTB Merkez Konseyi�nin düzenlediği toplantıya katılan Dr. Yıldırım Çınar�ın raporu görüşüldü. Alınan kararların eğitim hastanelerinin klinik şeflerine iletilmesi kararlaştırıldı.

Marmara Bölgesi İlleri Tabip Odaları yöneticilerini biraraya getirecek toplantı önerisi benimsendi. 5-6 Eylül�de Çorlu�da yapılması planlanan toplan-tıya "Kişisel Sağlık Sigortası ve sağlık örgütlenme-lerinde alternatif çözüm önerileri", İşyeri Hekimliği yönetmeliğinde değişiklikler", "Hekimlik uygulama-ları"nın tartışma konuları olarak önerilmesi,

Han yönetimi giderlerinin karşılanması için toplanan aidatların % 100 oranında artırılması,

Burs talebinde bulunan iki öğrenci velisinin başvuruları görüşülerek, tıp öğrencilerine verilen burslarda izlenecek yol konusunda bir politika belirlenmesi için hazırlık yapılması, Hacettepe Tıp öğrencisi için Ankara Tabip Odası�na yazı yazılması, diğer öğrenci için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi�nden bilgi istenmesi kararlaştırıldı.

Dr. Nur Birgen�in meslekten men cezasının uygulanıp uygulanmadığı konusunda İnsan Hakları Komisyonu� Nuh yazısı değerlendirildi. Adli Tıp Kurumu�na yazılarak soruşturulması kararlaştırıldı.

Tıp Fakültesi dışında yüksek öğrenimini bitirdikten sonra tıpta uzmanlık tüzüğüne göre eğitim görerek uzman olanların, serbest çalışmak için Oda�ya başvurmaları durumunda, ayrı bir deftere kayıt edilerek haberleşme ağına dahil edilmeleri, bunun gideri olarak ödenti alınması, üyelik hakları-na sahip olmadığı belirtilerek bir belge verilmesi,

1219 sayılı yasaya ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�ne aykırı olarak reklam yapan sağlık kuruluşları hakkında özel hastanelere, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Sağlık Grup Başkanlıklarına yazı yazılması kararlaştırıldı.

Çatı onarımı, bazı odalarda duvar macun-boya-badanası, sıhhi tesisat ve rezervuarların yenilen-mesi için Kardeşler Dekorasyon�a sipariş verilmesi,

İşyeri hekimliği talebinde bulunan emekli hekimlere 1000 işçiye kadar işçi çalıştıran işyerleri için yetki verilebileceği, kamu veya özelde çalışıp iki ayrı işyeri için başvuranlara 240, tek bir işyeri için talepte bulunanlara 320 işçi için yetki verilebilmesi kararlaştırıldı.

Dr. Şükrü Güner�in Oda�nın boş olan katında Hekim Dostluk Dayanışma Cemiyeti�ne yer verilmesi teklifi benimsendi.

İnsan Hakları Derneği�nin "Ayrımsız Genel Af" konulu toplantısına katılma talebinde bulunan İnsan Hakları Komisyonu�na olumlu yanıt verilmesi,

Soruşturmalar:
* Dr. .... ile ilgili araştırmada tedavi sırasında toksisitesi bilindiği halde kullanılan ilaçın yan etkisi hakkında gerekli önlemi alıp almadığı konusunda Dr. ...� ın bilirkişi olarak atanması,
* Dr. A... ve Dr. A..�nın hastalarına gerekli özeni göstermeyerek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 2. Maddesine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle Onur Kurulu�na sevk edilmesi.
* Dr. ...�nın meslektaşlarına karşı davranışları nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 38. Maddesine aykırı hareket ettiği iddiasıyla açılan soruşturmada, soruşturmacı tarafından düzenlenen fezleke de dikkate alınarak Onur Kurulu�na sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Katılanlar: Baripoğlu, Eraksoy, Kıyak, Tartanoğlu, Yıldız


29.07.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantının başında 1995 yılında Gazi Mahallesinde meydana gelen olaylarda yaşamını yitirenlerin yakınlarından oluşan bir heyet Oda�yı ziyaret etti. Adil bir yargılama yapılması taleplerini dile getiren heyet, Tabip Odası�ndan Trabzon�da görülmekte olan davayı izlemek üzere temsilci gönderilmesini, davanın hukuk kuralları içinde yürütülmesi ve adaletin yerine gelmesi için mahkeme üzerindeki baskılara karşı kamuoyu desteği istediler.

Geçtiğimiz haftanın değerlendirilmesi:
* En önemli olay, 27 Temmuz geceyarısı İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Merkezi�nde meydana gelen kazadır. Bir asistan hekimin ve iki hastanın ölümü ile sonuçlanan olayın ardından Dr. Eraksoy bu bölümü ziyaret etti. Odamız adına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletti, fakültedeki cenaze törenine katıldı. Ayrıca bir de çelenk gönderildi. Cumhuriyet Gazetesi�nde bir anma ilanı verildi. Sağlık çalışanlarının karşılaştığı mesleki riskler, eğitimine yeni başlamış bir asistanın aldığı sorumluluk, Sualtı ve hiperbarik tedavinin olası komplikasyonları ve son yıllarda özel sektörde de açılmaya başlayan bu merkezler konusunda alınması gerekli önlemler konusunda basının bilgilendirilmesi kararlaştırıldı.
* Haydarpaşa Numune Hastanesi�ndeki arazi işgali konusunda Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkan ve sekreteri ile görüşme yapıldı. Görüşmede sunulan belgeleri inceleyerek yapacakları hukuki değerlendirme sonunda nasıl bir girişimde bulunulabileceğine karar verecekler. Aynı zamanda Baro ve Mimarlar Odası ile birlikte kamuoyu oluşturmaya dönük tekliflerimizi de benimsediler. Hazırlanan ortak bir dosya basına tanıtılacak.
* Şeflik sınavları ile ilgili olarak 11 Temmuz�da Ankara�da kararların eğitim hastanelerinin klinik şeflerine iletildi.
* Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi�ne aidat almak için giden muhasebe görevlimiz, hekimlerin sadece aidat almak için gelindiği ortak düşüncesiyle hiçbirinin aidat vermediğini iletti.
* Basında sansürün kaldırılışının 90. Yıldönümünde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti�ne bir mesaj gönderildi, Bizim Gazete�ye abone olundu..
* İzmir�de SSK Tepecik Eğitim Hastanesi�nde bir hekime yönelik son saldırının, kalıcı bir sekele yol açacağı anlaşılmaktadır. TTB Merkez Konseyi, ve İzmir Tabip Odası bu konuda basın açıklaması yaptı. Şu ana kadar hekimlere yapılan saldırıları toplayan bir rapor hazırlanması, kamuoyu oluşturulması kararlaştırıldı. İzmir Tabip Odası ve saldırıya uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun mesajı iletilmesine karar verildi.

Üye-aidat kampanyası ve 99 Katalog çalışması:
Dr. Rıfat Yücel tarafından hazırlanan rapor değerlendirilerek Ekim ayına kadar aidat borçlarını yatıracak üyelere cezai yaptırım uygulanmaması, bu durumun Hekim Forumunda ilan edilmesi, 1999 yılı için bir katalog çıkarılması ve bu yıl içinde 1000 yeni üye yapılması için kampanya açılması,

Mali müşavir görevlendirilmesi:
Daha önce birlikte çalıştığımız kişi yeterince zaman ayıramadığından yeni bir mali müşavir için başvuran Serap Acar ile sözleşme yapılması,

Ağustos ayı Temsilciler Kurulu toplantısı: Toplantıya Yönetim Kurulu çalışmaları ile ilgili bir rapor sunulması kararlaştırıldı.
Temsilciler Kurulu�nun yeni dönemde seçilen üye sayısı 66�dır. Bu temsilcilerin 38�i toplam 1082 oy kullanılan 9 hastaneden, 28�i ise toplam 244 oy kullanılan 16 birinci basamak biriminden gelmektedir.
Dr.Sülkü ile ilgili Temsilciler Kurulu kararı:
Yönetim Kurulumuz, Temsilciler Kurulu�nun Odamızın ana politikalarının belirlenmesinde önemli bir role sahip olduğu görüşündedir. Ancak Temsilciler Kurulu tarafından ele alınan bu konu yürütmeyi ilgilendirmektedir. Yönetim Kurulu, kararının detaylı gerekçelerini öncelikle Dr. Sülkü ile paylaşmayı, daha sonra Temsilciler Kurulu�na sunmayı,

Büyükçekmece Sağlık Grup Başkanlığı bünyesinde bölge bürosu açılması:
Bu merkezdeki bir odada yapılacak düzenlemeyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri bölgesindeki hekimlerin üyelik hizmetlerinin yürütülebileceği bir merkez kurulması benimsenmiş, bu çalışmanın eşgüdümü için Dr. Erdinç Ünal yetkilendirilmiştir. Kısa sürede büro malzemesi (Azami 50 milyon TL) sağlanması, orta vadede bölgede çalışan üyelerden toplanacak aidatlarla faks-modem bağlantılı bir bilgisayar (300 milyon TL) alınması kararlaştırıldı.

Spor kulubü ve internet hizmet ağı:
İstanbul Tabip Odası Spor Kulübü adıyla bünyemizde bir spor kulübü kurulması girişimi sürmektedir. Hukuki formalitenin tamamlanabilmesi için kulüp merkezinin Odamız binasında faaliyet göstermesi,

Eski faks cihazının geçici olarak Genel sekreter tarafından kullanılması kararlaştırıldı.

Mali durum hakkında değerlendirme:
Ağustos ayı sonuna kadar çatı onarımı ve bina onarımı nedeniyle yapacağımız harcamaları karşılayabil-mek için rutin gelirler dışında 1.5 milyar TL�ya gereksinim vardır. Bu amaçla aidat toplanması, alacakların tahsili ve tasarruf önlemleri alınması,

İlaçta patent uygulaması konusunda Oda�nın tutumunu belirten bir metin hazırlanması,

Genel af tartışması ile ilgili olarak, çifte standart uygulamalarına karşı Oda�nın görüşlerini ifade eden bir metin hazırlanması kararlaştırıldı.

Katılanlar: Eraksoy, Kıyak, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


03.06.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
Geçtiğimiz haftanın değerlendirilmesi:
* İstanbul Tabip Odası Satranç Birinciliği, 19-31 Mayıs günleri arasında yapıldı. 13 kişinin katıldığı turnuvada birinciliği Dr. Abdullah Kasapoğlu, ikinciliği Dr. Yılmaz Baş, üçüncülüğü Dr. Gökhan Göziş aldı. Dereceye girenlere plaketlerin verildiği törene Başkan Dr. Arıoğul katıldı. İlk yedi sıradaki satranççılara bir yıllık satranç dergisi aboneliği, tüm katılımcılara birer satranç takımı armağan edildi.
Törende, satranç birinciliğinin sonbaharda geniş bir duyuru yapılarak tekrarlanacağı ve İstanbul Tabip Odası Satranç Takımı�nın kurulacağı ilan edildi.
* 30 Mayıs günü Ankara�da yapılan TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısına Dr.Yıldız, Dr. Baripoğlu ve Dr.Hikmet Çevik katıldı. 38 Tabip Odası�nın temsil edildiği toplantıda öncelikle Nisan ve Mayıs aylarında yapılan Tabip Odası seçimleriyle ilgili bilgi verildi. İstanbul seçimleriyle ilgili sayısal veriler üyelere dağıtıldı. Gelecek dönem TTB�den beklenti-lerin dile getirildiği ikinci gündem maddesinde söz alan üyeler, dileklerini ifade ettiler.
* Toplusözleşme görüşmeleri 29 Mayıs�ta başladı. Odamızda çalışan yedi sendikalı çalışanın ücretleri, sosyal haklarını belirleyen görüşmelere Yönetim Kurulu�nu temsilen Dr. Yıldız ve Dr. Baripoğlu katıldı. Görüşmelerde mali hükümler dışındaki maddeler üzerinde anlaşma sağlandı.

Dr. Baripoğlu tarafından sunulan alım-satım işlerinde uygulanacak kurallar görüşülerek kabul edildi.
a. 50 milyon TL�ya kadar alımlarda muhasip üyeye yetki verilmesi,
b. Bunun üzerindeki alımlarda üç teklif alınması,
c. Oda muhasebesinin ödeme planlarını Çarşamba günü muhasip üyeye sunması, ödemelerin Cuma günü yapılması,
d. Oda adına yapılacak seyahat ve harcamalar için talep belgesi doldurulması, muhasip üye tarafından onaylanmadıkça ödeme yapılmaması,
e. Muhasebe görevlisinin her ay sonu bilançoyu muhasip üyeye sunması,

Şehirlerarası yolculuklarda otobüs veya tren dışı seyahatlar için Yönetim Kurulu onayı aranması,

Yönetim Kurulu toplantılarının 16.15�te başlaması, gündemin "Bilgilendirme", "Bilgi alışverişi - sorun çözme" ile "Karar" aşamalarından oluşması,

TTB Merkez Konseyi�nin daveti üzerine İzmir�de yapılacak toplantıya Dr. Yıldız ve Dr. Baripoğlu�nun Yönetim Kurulu�nu temsilen uçakla gitmeleri,

Temsilciler kurulu seçimleri sırasında üyeleri bilgilendirmek amacıyla bir broşür bastırılması,

Soruşturmalar:

Dr. ................... ile Dr. ..........................hakkında açılan her iki soruşturmada Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 16. Maddesine aykırı hareket etmekten dolayı Onur Kurulu�na sevkedilmeleri,

Arıoğul, Baripoğlu, Eraksoy, Kıyak, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


10.06.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

Geçtiğimiz haftanın değerlendirilmesi:

*TTB Merkez Konseyi üyeleri ile Ankara, İzmir ve İstanbul Tabip Odalarının Yönetim Kurulu üyeleri ve İzmir delegelerinin biraraya geldikleri toplantıya Dr. Yıldız ve Dr. Baripoğlu katıldı. İstanbul Tabip Odası olarak Merkez Konseyi�nden beklentilerimizin ifade edildiği toplantıda yaklaşan Büyük Kongre de gündeme alındı. Şu an görevde bulunan Konsey üyelerinin büyük kısmının tekrar aday olmayı düşündükleri, Ankara Tabip Odası seçimlerinde "Gerçeğe çağrı" grubu içinde yer almış hekimlerle birlikte liste oluşturmak istemedikleri ifade edildi.

* Aynı toplantıda şef-şef yardımcılığı sınav sonuçları ele alındı. Sınavlar konusunda üç ildeki odaların katkılarıyla bir rapor hazırlanması benimsendi.

* İstanbul Valisi Kutlu Aktaş ile 8 Haziran günü yapılan görüşmede tanışmanın andından Tabip Odası�nın çalışma alanları tanıtıldı. Temel sağlık hizmetleri, kamu hastaneleri ve sağlık ocaklarının desteklenmesi gündeme geldi. Acil sağlık hizmetleri hakkında önceki yıllarda hazırlanmış rapor hakkında bilgi verildi (Bu rapor aynı hafta içinde Valiliğe iletildi). Haydarpaşa numune Hastanesi arazisi ile ilgili işgalin kaldırılması konusunda destek istendi. Vali ise, kendilerine düzenli olarak sağlıkla ilgili sorunları nedeniyle başvuran vatandaşların için bir danışma merkezi kurularak bu kişilerin doğru yönlendirilebileceğini önerdi.

* Radyo Cumhuriyet�te ilk program gerçekleşti. "Hekim Gözüyle" adıyla Dr. Özcan Baripoğlu ve Dr. Rıfat Yücel tarafından sunulan programa konuk olarak Dr. Kürşat Yıldız, telefonla Dr. Esat Eşkazan ve Dr. Füsun Sayek katıldı.

Haydarpaşa Numune Hastanesi�nden 30 hekimin uzmanlık eğitim hastanelerinde çalışan hekimlerin özlük hakları ile ilgili talepleri görüşüldü. 22 Haziran günü yapılacak EPKK toplantısına sunulması ve takibi kararlaştırıldı.

Toplusözleşme görüşmelerinde enflasyon oranının üzerinde iyileştirme yapılması benimsendi.

Bartın�daki sel felaketi konusunda Odaların görüşü dikkate alınarak yardım kampanyası açılması,

Dt. Sevinç Özgüner toplantı salonunun onarımından sonra sağlıkla ilgili tüzel kişilikler dışında kullanıma verilmemesi kararlaştırıldı.

Soruşturma dosyaları:
* Organ nakli yolsuzluğu iddiası hakkında soruşturma açılarak savunma istenmesi,
* 515 sayılı dosyada sural sinir biyopsisi sırasında hastaya istenmeyen zarar verildiği ve önceden bilgilendirilmediği iddiası karşısında Onur Kurulu�na sevkine gerek olmadığı, ancak bu işlemler için yazılı onam alınmasının önerilmesi,

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Eraksoy, Kıyak, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


24.06.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

Geçtiğimiz haftanın değerlendirilmesi:
* TTB-UDKK toplantısı 20 Haziran günü Ankara�da yapıldı. Toplantıya 22 dernek temsilcisi katıldı. Tababet Uzmanlık Tüzüğü�nün Danıştay�dan geçtiği şekliyle yürürlüğe girmesi önerisi benimsenmedi. TTB-UDKK Yönergesi ile ilgili hazırladığımız değişiklik teklifi aynen benimsendi. Buna göre TTB Büyük Kongresi sonrasında TTB-UDKK Yürütme Kurulu için yeniden seçim yapılacak.
*TTB-UDKK�daki İstanbul Tabip Odası temsilcilerini yeniden belirlemek için UEÇG�nin önerilerinin alınması kararlaştırıldı.
* Marmara Bölge Tabip Odaları toplantısı 21 Haziran Pazar günü yapıldı. Edirne ve Tekirdağ Tabip Odaları Başkanları ile Tekirdağ Tabip Odası�ndan iki delegenin katıldığı toplantıda TTB Büyük Kongresi ile ilgili görüş alışverişi yapıldı. Toplantı sonunda Marmara Bölge İlleri Tabip Oda-ları toplantılarının düzenli yapılması benimsendi.
* EPKK toplantısı 22 Haziran günü yapıldı. Roche salonundaki toplantıya 11 EPKK üyesi katıldı. Üç kişilik bir Yürütme Kurulu seçildi. Şeflik sınavları konusunda Odamızın stratejisinin uygun bulunduğu görüldü. Eğitim hastanelerinin özlük hakları ile ilgili çalışma yapmak konusunda;
a. Mevcut durumu, tıp fakülteleriyle karşılaştırmayı içeren bir saptama,
b. Beklentileri, gerekçesini ve maliyetini içeren bir rapor hazırlanması,
c. Bu raporun basına, hekim milletvekilleri, siyasi partiler ve kamuoyuna ulaştırılması,
d. Eylül ayında bu konuda, Bakanlık temsilcileri ve maliyecilerin de davet edildiği geniş katılımlı bir toplantının düzenlenmesi kararlaştırıldı.
*Toplusözleşme görüşmeleri. Odamızın sendikalı çalışanları ile yapılan toplusözleşme görüşmeleri, anlaşma ile sonuçlandı. Temel ücretlere % 90 zam ve 5 milyon TL artışın yanısıra gıda tazminatının 9 milyon TL�dan 25 milyon TL�ya çıkarılması ve diğer sosyal haklarda % 90 artış yapılması üzerinde anlaşma sağlandı. Buna göre "giydirilmiş ücretler"de artış oranı ortalama % 100 oldu.

TTB Büyük Kongresi:
27-28 Haziran günlerinde yapılacak Kongre�de Oda Başkanı�nın "Güçlü bir TTB Girişimi" listesinin Denetleme Kurulu adayları arasında yer alması oyçokluğuyla kabul edildi.

Klinik şefi olmayanların eğitim hastanelerine başhekim atanması:
Hukuken açık bir yönetmelik ihlali gibi görünen konu hakkında genel bir idari dava açılması kararlaştırıldı. Bundan önce böyle bir uygulamanın olduğu bütün hastanelerle ilgili Sağlık Bakanlığı ve SSK Genel Müdürlüğü�ne uygulama-nın geri alınmasını talep eden yazılar gönderilmesi,

İstanbul Sağlık Platformu; Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi�nin talebi üzerine 8 Temmuz 1998 günü ortak bir toplantı yapılması,
Sözleşmeli çalışanlar için ücret artışı:
Enflasyon oranını esas alan bir artış kararlaştırıldı.
Soruşturmalar:
TTB�ye olan aidat borçlarına mahsuben 500 milyon TL ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Eraksoy, Kıyak, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


06.05.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

3 Mayıs 1998 tarihinde yapılan seçimlerle göreve gelen Yönetim Kurulu, geçen dönem görev yapan üyelerle bir saat süren bir devir-teslimin ardından ilk toplantısını yaptı.

İşbölümü:
Başkanlığa Dr.Orhan Arıoğul, Genel Sekreterliğe Dr. Kürşat Yıldız, Saymanlığa Dr. Özcan Baripoğlu, Veznedarlığa Dr. Haluk Eraksoy oybirliğiyle seçildi. Dr. Rıfat Yücel�in basınla ilişki-lerden sorumlu olarak çalışması kararlaştırıldı.

Çalışma alanı için görev bölümü:
Tıp fakülteleri, tıp eğitimi, tıbbi etik Dr. Arıoğul; işyeri hekimliği-işçi sağlığı Dr. Baripoğlu; uzmanlık eğitimi Dr. Eraksoy; temel sağlık hizmetleri ve halk sağlığı Dr. Kıyak; özel sağlık hizmetleri Dr. Tartanoğlu; SSK sağlık hizmetleri Dr. Ongan; diğer kamu hastaneleri ise Dr. Yıldız�ın görev ve yetki alanı olarak belirlendi.
Komisyon çalışmalarının ne aşamada olduğunun saptanması, TTB Organları çalışma yönergesine uygun görev paylaşımlarının yapılması,

Onarımlar:
Oda binasına ait 4. Katın onarımdan geçirilmesi, kullanışlı bir toplantı salonu ve lobiden oluşacak bir düzenleme yapılması, çatının onarımı, dış cephe sıvalarının onarılması kararlaştırıldı.

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Eraksoy, Kıyak, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


13.05.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı öncesinde yapılan basınla tanışma toplantısında Oda�nın iki yllık hedefleri ile ilgili basına bilgi verilerek sorular yanıtlandı.
Saat 16.00�da Oda�nın profesyonel çalışanlarıyla tanışma toplantısı yapıldı. Tanışmanın ardından Oda çalışmaları ile ilgili öneriler üzerinde duruldu.

Geçen haftanın değerlendirilmesi:
Sağlık Bakanı�nın Oda�yı ziyareti,
Oda Başkanı�nın seçimlerle ilgili teşekkür ziyaretleri,
Cumhuriyet Gazetesi�nin kuruluş yıldönümü nedeniyle Dr. Ongan�ın ziyareti,
Kan Haftası nedeniyle düzenlenen toplantıya Dr. Kıyak�ın katılımı,
Dr. Tartanoğlu�nun Özel Hekimlik Komisyonu ile toplantısı,
Anneler Günü nedeniyle gazete ilanı,
Görev dağılımı ile ilgili basın açıklamasının basındaki yansımaları değerlendirildi.

SSK İstanbul Bölge Müdürü Dr. Fevzi Sağıroğlu ve Odamızın çeşitli komisyonlarında görev yapmış olan Dr. Melih Uzel�in ölümleri nedeniyle gazete ilanı verilmesi ve 14 Mayıs günü kaldırılacak Dr. Sağıroğlu�nun cenaze törenine Dr. Ongan�ın temsilen katılması kararlaştırıldı.

Haydarpaşa Numune Hastanesi yanındaki kamu arazisinin işgali:
Şimdiye kadar yapılan hukuki girişimlerin sürdürülmesi, Valilikle görüşme yapılması, konu hakkında kamuoyu oluşturulmak için Baro ve Mimarlar Odası ile ilişki kurulması,

İnsan Hakları Derneği Başkanı Akın Birdal�ın silahlı bir saldırıda yaralanması nedeniyle İnsan Hakları Derneği�ne geçmiş olsun dilekleri ve olayı kınama mesajının iletilmesi kararlaştırıldı.

Katılan üyeler: Arıoğul, Baripoğlu, Eraksoy, Kıyak, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


20.05.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

Geçen haftanın değerlendirilmesi:
*SSK Bölge Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Sağıroğlu�nun cenaze törenine Dr. Arıoğul ve Dr. Ongan katıldı. Oda Başkanımız bir konuşma yaptı.
*Dr. Arıoğul, Sinop-Ayancık�da İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri ile birlikte yapılan sağlık taraması hakkında bilgi verdi. Benzer çalışmaların Tabip Odası düzenlemesiyle yapılması çok yararlı olabilir.
*Dr. Ongan, Malatya�da katıldığı Ortopedi toplantısı hakkında bilgi verdi. Malatya Tabip Odası ve İnönü Üniversitesi�ndeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. *Dr. Baripoğlu, Karadeniz Ereğlisi�nde katıldığı işyeri hekimliği gezisi ve maden ocaklarındaki durum ile ilgili bilgi verdi.
*Dr. Yıldız, katıldığı Adli Tıp Enstitüsü�ne bağlı olarak kurulan Drog Araştırma Eğitim Merkezi (DAREM) hakkında bilgi verdi. Uyuşturucu ile ilgili olarak sağlık topluluğu içinde etkinlik gösteren merkezlerin koordinasyonu konusunda Tabip Odası�na görev düşebileceği düşünüldü.
* Hafta sonu yapılan şeflik sınavları ele alındı. Sınavla ilgili değerlendirmelerin ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı�na iletilmesi, ÖSYM�nin değerlendirme-sinin istenmesi kararlaştırıldı.
*Üyelerin ölümleri nedeniyle verilen gazete ilanları konusunda, öncelikle Hekim Forumu�nda topluca ilan edilmesi, bu amaçla Dirim Dergisi�nden bilgi alınması kararlaştırıldı.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı:
Dr. Arıoğul
Tıp eğitimi, tıp fakülteleri
Etik Kurul

Dr. Yıldız
Kamu hastaneleri ve Başhekim toplantıları
Hekimlik uygulamaları
Onur Kurulu
Hukuk Bürosu
TTB Delegasyonu ile ilişki
Temsilciler Kurulu Divanı ile ilişki
İnsan Hakları Komisyonu
Asistan Hekimlik Komisyonu

Dr. Kıyak
Temel Sağlık Hizmetleri
Pratisyen Hekimlik
Çevre ve Halk sağlığı
Sağlık Grup Başkanlıkları toplantıları

Dr. Ongan
SSK Sağlık Hizmetleri
KİGEM

Dr. Eraksoy
Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu
Eğitim Planlama Koordinasyon toplantıları

Dr. Baripoğlu
İşyeri Hekimliği
Denetleme Kurulu ile ilişkiler

Dr. Namık Kemal Tartanoğlu
Özel Hekimlik Komisyonu

Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu ve İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu için Dr. Kıyak ve Dr. Ongan�a temsil görevi verilmiştir.

TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı:
Bu dönem TTB-GYK�da İstanbul�u temsil etmek üzere Dr. Yıldız ve Dr. Baripoğlu görevlendirilmiştir.
Aynı gün toplanan TTB Delegasyonu, Dr. Hikmet Çevik ve Dr. Şükrü Güner�i TTB-GYK çalışmalarına katılmak üzere görevlendirmiştir.

Toplusözleşme görüşmeleri:
Toplu sözleşme görüşmelerini yürütmek üzere Genel Sekreter, Muhasip Üye ve Dr. Tartanoğlu yetkilendirilmiştir.

İnternet projesi:
Dr. Nihal Dizdar�ın hastaneler ve üyelere dönük bir iletişim ağı oluşturulması amacıyla internet ile ilgili önerisi benimsendi. Ayrıntılı ve seçenekli bir proje geliştirilmesi, konunun başhekim toplantısında gündeme alınması,

Asgari ücretler:
Dr. Sedat Azak�ın asgari ücret birim ve katsayılarının yeniden tespiti konusundaki önerisi, Dr. Tartanoğlu ile birlikte geliştirilmek üzere çalışma takvimine alınması,

Tabip Odası Basketbol Takımı:
Dr. Turgut Adatepe�nin İstanbul Tabip Odası�nın adını taşıyan hekim sporculardan oluşan bir basketbol takımı kurma önerisi kabul edilmiştir.

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Eraksoy, Kıyak, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


27.05.1998 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

İletişim bülteni:
Örgüt içi hızlı haber iletişimini sağlamak amacıyla bir "Bülten" hazırlanması önerisi kabul edildi. Bu konuda Dr. Rıfat Yücel ve Dr. Önder Alpdoğan�a görev-yetki verildi.

Radyo Cumhuriyet�te program:
Dr. Rıfat Yücel�in Radyo Cumhuriyet�te "Hekim Gözüyle" başlıklı haftalık bir sağlık programı yapma önerisi kabul edildi. Konu önerilerinin YK üyelerince incelenmesi, program yapımında Dr. Ongan ve Dr. Kıyak�ın destek olmaları benimsendi.

Vapur gezisi:
Bir vapur gezisi düzenlenmesi, mali yönden Oda�ya yük oluşturmamak kaydıyla "Reçete" Lokali�ne düzenleme yetkisi verilmesi,

Temsilciler Kurulu seçimleri:
Seçimlerin Haziran ayı ortasından itibaren başlatılması, bu amaçla temsilci adaylarına yönelik bir rehber hazırlanması,

Gezi düzenlenmesi:
Dr. Erdinç Köksal�ın yurtdışı ve yurtiçi gezi önerisinin ilke olarak kabulü, gerçekleştirilmesi için kendisine yetki verilmesi,

Başhekimliklere şef yardımcılarının atanması:
Konunun EPKK ve başhekimler toplantısında görüş alınarak değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Katılanlar: Arıoğul, Baripoğlu, Eraksoy, Kıyak, Ongan, Tartanoğlu, Yıldız


BENZER HABERLER

Bu HABERİ Paylaş!