İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Haziran (2022) Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi


  • Haziran 10, 2022
  • 812

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Haziran (2022) Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Tabip Odası (İTO)  Temsilciler Kurulu Haziran ayı toplantısı, aşağıda yer alan gündemlerle,  Temsilciler Kurulu Divanı üyeleri, Yönetim Kurulu, TTB Merkez Delegeleri ve yeni dönem temsilciler kurulu üyelerinin katılımıyla,  07 Haziran 2022 tarihinde Odamız Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi.

Toplantı gündemi:

  • Yönetim Kurulu faaliyetlerinin sunulması, 
  • 29 Mayıs "Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” başlıklı Beyaz Eylemin değerlendirilmesi,
  • Sağlık alanında yapılan yeni yasal düzenlemeler,
  • Özel hastane anketi sonuçları ve bundan sonraki süreçte yapılacaklar,
  • Son doktor grevleri; beklentiler, sonuçlar ve olması gerekenlerin tespiti.

 

Toplantı gündemi konularından ilki olan Yönetim Kurulu faaliyetleri İTO Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç tarafından sunuldu. Bu kapsamda Temsilciler Kurulu Divan Başkanı Dr. Yavuz Altunkaynak söz aldı ve divan hakkında genel bilgileri paylaştı.  Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde temsilci seçiminin gerçekleştiğini belirtti. Bu hastanelerde sırası ile 8 ve 3 hekim temsilci seçilmiş olduğunu ifade etti.

29 Mayıs “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” başlıklı gündem maddesinin değerlendirilmesini Dr. Ertuğrul Oruç yaparak;  Türk Tabipleri Birliği tarafından 2021 yılı Ekim ayında başlatılan eylem sürecinde; Beyaz Yürüyüş, Beyaz Forum, Beyaz G(ö)revler, basın açıklamaları ve Beyaz Miting yapıldığını belirtti. Beyaz Miting ile ilgili görüş bildirdi.

Sağlık alanında yapılan yasal düzenlemeler gündemi ile ilgili olarak İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Esin Tuncay bir sunum yaptı.  Özellikle şiddet ile ilgili yasalar konusundan birkaç önemli başlığa dikkat çekti. İstanbul Tabip Odası’nın bu konuda ciddi mücadelelerin verdiğini ve bunun görünür kılınması gerektiğinin altını çizdi. Sunumu, Tabip Odası hukukçuları ile danışarak hazırladığını belirterek, bazı sorular yöneltti ve çözümlerini de beraberinde açıkladı. Mağdur olan hekimin/sağlık personelin ifadesinin iş yerinde alındığını ve bütün bunların hepsinin uzun süren mücadeleler sonrası kazanılmış haklar olduğu önemini vurgulandı. Malpraktis ile ilgili olan konuya da değinildi. “Mesleki Sorumluluk Kurulu” ve işleyişi hakkındaki temel bilgileri paylaştı. Sunumun Temsilciler Kurulu ile paylaşılması isteği üzerine sunumun paylaşılması kararı alındı.

“Özel hastane anketi sonuçları ve bundan sonraki süreçte yapılacaklar” konu başlığını, Dr. Güray Kılıç sundu. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin çalışma biçimlerine ilişkin bir düzenlemenin gündeme geldiğini belirtti. Anket sonuçlarını paylaştı: Tabiplerin güvencesiz çalışma şartları içinde olduğunu bildikleri ve hekimlerin de özel hekimlikte onlara dayatılan bu çalışma düzenini kabul etmedikleri şeklinde sonucun çıktığını ifade etti. Bu doğrultuda özel sağlık sektöründe şirket kurdurularak çalışmak zorunda bırakılan hekimler için TBMM’de kabul edilen bir yasal düzenlemenin iptali amacıyla anayasa mahkemesine başvuru hazırlıklarının olduğunu ifade etti. Bunun için de TTB ve İTO’nun bu konunun yakın takipçisi olduğunu belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun özel sağlık hizmeti ile yeni sözleşmelerin yapılmakta olduğu gündem konusuna da değindi. Bu konuda sorulan ve merak edilen soruları cevapladı.

Ardından serbest kürsüye geçildi. Çeşitli hastanelerden gelen hekimler söz aldılar. Çalışma koşullarının sıkıntısı, sağlıkta şiddet terörü, beş dakikada bir hasta bakma yoğunluğu, mola verebilecek ve çay içebilecekleri kantin/kafelerinin olmadığı, hastanelerde su bulmakta dahi zorlanıldığı dile getirildi. Beyaz miting ile ilgili olumlu eleştiriler yanında, olumsuz eleştiriler paylaşıldı. Miting çağrısında kapsayıcı çağrının yeterince olmadığı, Ankara’da miting alanında “ev sahibi” ortamı hissedilmediği eleştirisi yapıldı. İTO’ya son yıllarda üye olan genç hekimlerin (mecburiyet dışında) sayısının kaç olduğu sorusu yöneltildi.

Son dönemlerde üye olan 40 yaş altı hekim sayısı tespiti çalışması not alındı.

Hastanelerdeki “İş Sağlığı Güvenliği Kurulu” önemine değinildi. Şiddetten sonra çalışmaktan kaçınma hakkının “İş Sağlığı Güvenlik Kurulu” üzerinden kurulabilir olduğu hatırlatıldı. İş sağlığı güvenliği kurulu ile olan iletişimin çalışanı, yetkili sendika temsilcisi ya da İstanbul Tabip Odası hastane temsilcisi ile mümkün olabileceği belirtildi.

Hastanelerde teker teker kapanan ve yerine yenisi açılmayan kantin/kafe ihtiyaçları konusunun Yönetim Kurulu üyeleri tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşecekleri konusu dile getirildi..

Geçtiğimiz hafta sonu 04-05 Haziran tarihlerinde ”Sağlıkta Güvenli Çalışma Ortamı Oluşturma” başlıklı Eğitici Eğitimi Kursunun olduğunu ve bu eğitimin temsilcilere de verilmesi önerisinde bulunuldu. Sağlıkta şiddeti önlemek için İTO’nun hazırladığı broşürde yer alan bilgiler paylaşıldı. Broşürde bulunan kare kod barkodun içeriği hatırlatıldı. Daha aktif kullanılabileceği önerisi yapıldı.

TTB’nin sosyal medya aracılığı için “Anlat Doktor” kullanıcı hesaplı mecralarda hekimlerin samimi içerikli video çekimlerinin önemine değinerek,  katılımcıların da görevli oldukları sağlık kurumlarında kendilerinin ve meslektaşlarının yaşadığı sorunlarını paylaşılması önerisinde bulunuldu.

Yeni dönem Temsilciler Kurulu’na seçilen temsilciler kendilerini tanıtarak, iyi dileklerini ilettiler.

İTO Başkanı Dr. Nergis Erdoğan’ın Temsilciler Kurulu ile ilgili beklentilerini paylaşıp, iyi dilek ve temennilerini bildirmesinin ardından toplantı sonlandırıldı.

İstanbul Tabip Odası
Temsilciler Kurulu Divanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu HABERİ Paylaş!