Girişimlerimiz Sonuç Verdi: Heybeliada Sanatoryum Binasının Diyanet İşleri Başkanlığı’na Tahsis İşlemi İptal Edildi


  • Temmuz 27, 2022
  • 2768

Meslek kuruluşumuzca, Eylül 2020 itibariyle basında yer alan haberlerden Heybeliada Sanatoryumu binasının da içinde bulunduğu taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edildiği öğrenilmiştir.

İstanbul Tabip Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi), TMMOB Mimarlar Odası (İstanbul Büyükkent Şubesi), İstanbul Barosu ve Türk Toraks Derneği ile yaptığı ortak değerlendirmede, kamu yararına ve hukuka aykırı olan bu işlemin iptali için birlikte dava açmaya karar verilmiştir.

Açılan davada; “Heybeliada Sanatoryumu binasının da içinde bulunduğu mülkiyeti Hazineye ait İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeliada Mahallesi, 3 pafta, 105 ada ve 1 parsel sayılı taşınmazın eğitim merkezi olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsisine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali” talep edilmiştir.

Dava, İstanbul 14. İdare Mahkemesi’nin 2020/1609 E. sayılı dosyasından görülmüş olup yapılan yargılama sonucunda 14.06.2022 tarihinde iptal kararı verilmiştir. Meslek kuruluşumuza bugün tebliğ edilen kararda;

“…Mahkememizin 22.04.2021 ve 08.07.2021 tarihli ara kararlarıyla davalı idareden ‘uyuşmazlığa konu taşınmazın Sağlık Bakanlığı'na olan tahsisinin kaldırılarak, eğitim merkezi olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmesine ilişkin işlem tesis edilmeden önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan görüş alınıp alınmadığı, görüş alınmış ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca uygun görüş verilip verilmediği sorularak, buna ilişkin tüm bilgi ve belgelerin onaylı ve okunaklı bir örneğinin gönderilmesinin’ istenildiği, davalı idarece ara kararı gereği olarak dava dosyasına ibraz edilen 05.08.2021 tarih ve E-1434289 sayılı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yazısında ‘söz konusu tahsis işleminde önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan görüş alınıp alınmadığına dair bilgi veya belgenin idare dosyasında bulunamadığının’ belirtildiği, dolayısıyla dava konusu tahsis işleminden önce ilgili Bakanlık'tan izin veya görüş alınmadığı anlaşıldığından, ilgili Bakanlık'tan izin alınmaksızın söz konusu taşınmazın eğitim merkezi olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmesine ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

denilmiş ve tahsis işleminin hukuka aykırı olduğu saptanmıştır.

Heybeliada Sanatoryum binasının sağlık amaçlı olarak yeniden işlevlendirilmesi ve kamu yararına uygun şekilde kullanılması için mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun ve meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!