Sağlık Bakanlığı Aile Hekimlerine torba yasa cezaları peşinde İstanbul'da Aile Sağlığı Merkezleri Kaderine Terk Edilemez!


  • Nisan 04, 2023
  • 1320

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu 30 Mart 2023 tarihinde çevrimiçi toplanarak, deprem bölgesindeki son durumu, birinci basamak sağlık hizmetlerindeki gelişmeleri, İstanbul’da bulunan Aile Sağlığı Merkezi (ASM) binalarının güvenliği için yapılacakları ve torba yasa tasarısında aile hekimleriyle ilgili bölümleri değerlendirmiştir.

Deprem bölgesine gönüllü giden komisyon üyelerimizin aktarımlarına göre, başta Antakya olmak üzere halkın barınma, ısınma, yıkanma, tuvalet sorunlarının hala yeterli düzeyde giderilmediği, birinci basamak sağlık hizmetlerinin tam olarak sunulması amacıyla sürdürülen çabaların çok yetersiz olduğu ve organizasyon sorunlarının giderilmediği dile getirildi.

Kahramanmaraş depremi sonrasında İstanbul’da beklenen deprem nedeniyle, İstanbul’da Aile Sağlığı Merkezleri’nin (ASM) depreme hazır olması için İstanbul Tabip Odası olarak yaptığımız açıklama ve girişimlerin Sağlık Bakanlığı tarafından önemsenmediği adeta ASM binalarının kaderine terk edildiği anlaşılmaktadır.

İstanbul'daki ASM binalarının deprem güvenliği açısından ivedilikle değerlendirilmesi amacıyla komisyonumuz adına bir heyet, 28 Mart 2023 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.
Bu görüşmede ASM binalarının deprem güvenliğine ait veri ve çalışma olmadığı, 1999-2007 yılları arasında yapılan ASM binalarının deprem güvenliği testi yapılıp yapılmadığının İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nden talep edildiği öğrenildi.
1999 yılı öncesi yapılan 300 binanın, 1999-2007 yılları arasında yapılan 188 binanın ASM olarak kullanıldığı gibi bilgilerin yetersizliği ve eksikliği nedeniyle Sağlık Müdürlüğü’nde ASM olarak kullanılan bütün binaların bilgilerinin istenmesi için başvuru yapılması kararlaştırıldı.

İstanbul'da toplam 1100 ASM binası olduğu; bunların %20’sinin 1999-2007 yılları arası, %30’unun 1999 yılı öncesi, %50’sinin 2007 yılları sonrası yapıldığı tahmin ediliyor. Ayrıca 2007 yılı sonrası yeni deprem yönetmeliğine uygun yapıldığı söylense de bina güvenlik testlerinin yapılması ve en önemlisi deprem sonrasında elektrik, su gibi temel ihtiyaçların karşılanacağı tam çalışır, hizmet verir hale getirilmesinin önemi vurgulandı.

8 Nisan 2023 tarihinde İstanbul’da bulunan tüm sağlık örgütlerinin ve Mühendisler Odası, Sağlık Müdürlüğü, AFAD, İBB gibi ilgili resmi kurum temsilcilerinin katılımıyla, İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.
Bu toplantıda İstanbul’da hizmet veren ASM binalarını olası İstanbul depremine hazır hale getirebilmek için yapılacakların konuşulması; harekete geçilmesi için bir program belirlenmesi hedeflendi.

Toplantının son gündemi olarak Sağlık Bakanlığının TBMM’ye sunduğu Sağlık Torba Yasa Tasarısının aile hekimliği ile ilgili 33-34-35. maddeleri görüşüldü.
Sağlık Torba Yasa Tasarısının 33. maddesindeki “Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, takibi ve kontrolü ile koruyucu sağlık hizmetlerinin standartlara uygun olarak yerine getirilmemesi gibi bakanlıkça belirlenen performans hedeflerine ulaşılamaması halinde sözleşmenin Bakanlıkça yenilenmemesine karar verilebilir.” ifadesiyle, ASM çalışanlarının sıradan bahanelerle keyfi işten atılmasının önü açılacağı, tasarının bu haliyle mecliste kabul edilse bile hayata geçmesine izin verilemeyeceği dile getirildi.

Torba yasanın meclisten geri çekilmesi için yürütülen çalışmaların komisyon üyeleri ile İstanbul’da çalışan tüm birinci basamak sağlık çalışanlarının ve diğer sağlık çalışanlarının ana gündemi olduğu ve yasa geri çekilene kadar mücadeleye devam edileceği vurgulanarak toplantı sonlandırıldı.

İSTANBUL TABİP ODASI AİLE HEKİMLERİ KOMİSYONU


Bu HABERİ Paylaş!