İstanbul Tabip Odasına evrak vermeme konulu dava dosyalarına ilişkin bilgi notu


  • Temmuz 05, 2010
  • 7891

 

Mahkemesi  : İstanbul 9. İdare Mahkemesi

Dosya No  : 2007/… E.

Konu : Dr. V. E. Ö., Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptığı sırada, aynı hastanede görev yapan Dr. S. K.nın “fiziksel saldırısına” maruz kalmış ve İstanbul Tabip Odası’na başvurarak kendisinden şikayetçi olmuştur. Bu nedenle başlatılan soruşturma esnasında hastane başhekimliği nezdinde bulunan bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuş ve odaya iletilmesi istenmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün bu isteği reddetmesi üzerine, dava açılmıştır. İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından “Tabip Odası’nın disiplin işlemi yapmaya yetkisi olmadığı” gerekçesiyle dava reddedilmiş ve tarafımızdan bu karar temyiz edilmiştir.

Gelinen aşama : Danıştay 10. Dairesi tarafından 2009/…. sayı ve 08.05.2009 tarihli ilam ile “hastane başhekimliğince başlatılan disiplin soruşturmasına ait bilgi ve belgelerin birer örneğinin verilmesi yönündeki istemin, 4982 sayılı Yasa’ya ve 6023 sayılı Yasa’ya aykırı bir yönü bulunmadığı gibi, uyuşmazlığa konu olan istemin, anılan yasa hükümlerine göre davalı idarece yerine getirilmesi meslek kuruluşunca yürütülen kamu hizmetinin gereğidir.” gerekçesiyle temyiz isteminin kabulüne karar verilmiştir.

-II-

Mahkemesi  
: İstanbul 10. İdare Mahkemesi

Dosya No  : 2009/… E.

Konu : M. T. isimli hastanın vekili Av. N. K. tarafından 29.12.2008 tarihinde İstanbul Tabip Odası’na başvurularak Dr. R. S. tarafından yapılan kusurlu ameliyatın araştırılması ve anılan hekimin disiplin cezası ile cezalandırılması talep edilmiştir. Bu nedenle şikayet edilen hekim hakkında inceleme başlatılmış ve soruşturmaya esas olmak üzere ameliyatın gerçekleştiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nden hastaya ilişkin kayıtlar istenmiştir. Ancak bu istem “hasta muvaffakatının gerektiği” gerekçesiyle reddedilmiştir. Bu ret işlemine karşı dava açılmıştır.

Gelinen aşama : İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından 2009/… E. sayı ve 03.06.2009 tarihli karar ile ret işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 Mahkeme 11.12.2009 tarihli kararı ile de; “İstanbul Tabip Odası Başkanlığı tarafından, kendisine şikayet edilen doktor hakkında incelemeye esas olmak üzere istenilen tıbbi kayıtların, ayrıca bir muvaffakatı gerektirmemesi sebebiyle anılan dilekçe uyarınca harekete geçen davacı idareye yaptığı başvuru nedeniyle gerekli belgelerin temin edilip verilmesi gerektiği açıktır.” diyerek, evrak vermeme işlemini hukuka aykırı bulmuş ve işlemi iptal etmiştir.

-III-

Mahkemesi  : İstanbul 5. İdare Mahkemesi

Dosya No  : 2009/… E.

Konu : A. K. isimli hasta yakını 30.01.2009 tarihinde İstanbul Tabip Odası’na başvurarak kardeşinin ölümüne sebebiyet veren sağlık ürünü konusunda araştırma yapılmasını istemiştir. Bu nedenle soruşturmaya esas olmak üzere hastanın tedavisine katılan hekimlerin adres bilgileri istenmiş ancak bu talep İl Sağlık Müdürlüğü’nün 11.05.2009 tarih ve 53147 sayılı yazısı ile reddedilmiştir. Söz konusu ret işlemine karşı dava ikame edilmiştir.

Gelinen aşama : İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından 2009/…. E. sayı ve 15.09.2009 tarihli karar ile yürütmenin durdurulması istemi reddedilmiş, bu karara karşı tarafımızdan itiraz edilmiştir. Bölge İdare Mahkemesi itirazla ilgili henüz karar vermemiştir.

-IV-

Mahkemesi  : İstanbul 1. İdare Mahkemesi

Dosya No  : 2005/… E.

Konu : Yürütülen bir incelemeye esas olmak üzere S. A. ve S. E. isimli hastalara ait adli tıp raporlarının verilmesi talebiyle Adli Tıp Kurumu’na başvurulmuş, bu istemin reddedilmesi üzerine dava açılmıştır.

Gelinen aşama : İstanbul 1. İdare Mahkemesi davayı reddetmiş, bu karar tarafımızdan temyiz edilmiştir. Danıştay henüz bir karar vermemiştir.

-V-

Mahkemesi  : Ankara 12. İdare Mahkemesi

Dosya No  : 2004/…. E.

Konu : Yürütülen bir incelemeye esas olmak üzere S. A. ve S. E. isimli hastalara ait adli tıp raporlarının verilmesi talebiyle Adli Tıp Kurumu’na başvurulmuş, bu istemin reddedilmesi üzerine bu kez Adalet Bakanlığı’ndan, hem raporların temini hem de sonraki süreçlerde İstanbul Tabip Odası’na gerekli kolaylığın sağlanması için ATK’ya talimat yazılması istenmiştir. Adalet Bakanlığı da söz konusu istemleri reddetmiştir. Dava açılmış, Ankara 12. İdare Mahkemesi davayı reddetmiş, bu karar tarafımızdan temyiz edilmiştir.

Gelinen aşama : Danıştay 10. Dairesi tarafından 2006/…. E., 2009/…. K. sayı ve 20.03.2009 tarihli karar ile Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 2004/…. E., 2005/…. K. sayılı kararı “2569 sayılı Adli Tıp Kurumu kanunu ve mesleki faaliyetlerinin bir gereği olarak düzenlenmiş oldukları “adli raporların”, bu meslek mensuplarının görev yaptıkları kamu kurumunca, bir başka ifade ile Adli Tıp Kurumunca verilmesi ve davacı odaya gerekli yardım ve kolaylığın sağlanması yönünde kuruma talimat yazılması yönündeki istemin, 6023 sayılı Yasaya aykırı bir yönü bulunmadığı gibi, uyuşmazlığa konu istemin bu yasa hükümlerine göre davalı idarece yerine getirilmesi meslek kuruluşunca yürütülen kamu hizmetinin gereğidir.”  gerekçesiyle bozulmuştur. Ancak davalı Danıştay’ın bozma karına karşı karar düzeltme kanun yoluna başvurmuştur. Henüz bir karar verilmemiştir.

-VI-

Mahkemesi  : İstanbul 5. İdare Mahkemesi

Dosya No  : 2009/…. E.

Konu : İl Sağlık Müdürlüğü tarafından H. G. isimli hasta yakınının “kardeşi H. G.’ün aşırı narkoz verilmesi sonucunda öldüğü” yolundaki şikayeti İstanbul Tabip Odası’na iletilmiş ve konunun incelenmesi istenmiştir. Soruşturmaya esas olmak üzere otopsi raporunun örneğine ihtiyaç duyulmuş ve Adli Tıp Kurumu’ndan hastaya ilişkin kayıtlar talep edilmiştir. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından istem reddedilmiştir.  Bu nedenle dava ikame edilmiştir.

Gelinen aşama : İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından; bu istemin, 6023 sayılı Yasaya aykırı bir yönü bulunmadığı gibi, uyuşmazlığa konu istemin bu yasa hükümlerine göre davalı idarece yerine getirilmesi meslek kuruluşunca yürütülen kamu hizmetinin gereğidir…” gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Ayrıca Adli Tıp Kurumu’nun öteden beri iddia ettiği hususa da açıklık getirilerek; “Davacı tarafından yapılan başvurunun konusunun sözü edilen (Adli Tıp Kurumu Kanunu’nun 1 ve 2. maddesi) Yasa maddeleriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığı” belirtilmiştir.

Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!