HASTANE TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR


  • Ağustos 25, 2010
  • 2570

Hükümet, tüm itirazlara rağmen Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı uygulamaya ve programla ilgili yasaları meclisteki sayısal çoğunluğuna dayanarak çıkarmaya devam ediyor. Birinci basamaktan üçüncü basamağa sağlık ortamına piyasa kuralları etkin kılınmaya çalışılmaktadır. Sağlığı bir hak olmaktan çıkarılmaya çalışılırken ilaç ve sağlık hizmetini, katkı ve katılım payları gibi karşılığını ödediğinde ulaşabileceği bir ticari metaya dönüştürülmüştür.

Bilindiği gibi hükümet sağlığı bir hak olmaktan çıkarmakla birlikte popüler söylemlerle çıkardıkları, Tam Gün Torba Yasasıyla hastane muayenehane ilişkisinin koparılacağını ifade etmiştir. Oysa hükümet bu Torba Yasa ile asıl amacını gerçekleştirmiş, hekimlerin esnek ve kuralsız çalıştırılmasını yasa maddesi haline getirmiş bulunmaktadır.

Yani, ilaç politikaları ile eczacıları kepenk kapatma durumuyla karşı karşıya getiren hükümet, Tam Gün adı altındaki Torba Yasa ile de uluslar arası tekellerin hastane zincirlerine, ucuz iş gücü temin etme taahhüdünü yerine getirmiştir.

Kuşkusuz, Tam Gün Yasası’nın çıkmasıyla birlikte Türkiye’nin sağlık ortamında hekimleri başka bir çalışma ortamı beklemektedir. Mevcut durumu meslektaşlarımızla değerlendirmek, onların sürece ilişkin önerilerini ve sorunlarını paylaşabilmek için özel ve kamu hastaneleri başta olmak üzere tüm hekim gruplarıyla birimlerde ve oda merkezinde toplantılarımız devam etmektedir.
Bugüne kadar yapılan toplantılarda, hemen her düzeydeki meslektaşlarımızın bugüne ve geleceğine ilişkin yaygın bir kaygı ve endişe duygusuna sahip olduğu gözlenmiştir. Çalışma koşullarındaki ve özlük haklarındaki olumsuzlukların mesleklerinin, gereğini yerine getirmek konusunda hekimler üzerinde ciddi baskılara neden olduğu görülmektedir.

Özel ve kamu sağlık kuruluşları ile oda merkezimizde yapılan onlarca toplantı sonrasında mesleğimiz ve geleceğimize ilişkin mücadelemizin devam ettirilmesi ve 14 Mart Sağlık Haftası’nda gerçekleştireceğimiz Taksim Yürüyüşü’nü katımlı yüksek bir Beyaz Yürüyüşe dönüştürmemiz, böylesi bir dönemde birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirerek, sesimizin daha yüksek çıkmasını sağlayacaktır.

Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU


YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ:

9 Şubat Salı günü Yedikule Göğüs Hastalıkları EA Hastanesi’nde Odamız Başkanı Prof.Dr.Özdemir Aktan,Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Ali Küçük ve Temsilciler Kurulu Divanı Başkanı Dr. Fethi Bozçalı’dan oluşan bir heyet tarafından “Sağlıkta Gündem” başlıklı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda hastane temsilcimiz Dr.Zehra Dilek Kanmaz’ın toplantı öncesi yaptığı hazırlıklar dikkat çekiciydi. Konferans salonunu tamamen dolduran hastane hekimleri, toplantıyı başından sonuna ilgiyle izlediler; katkı ve önerilerle zenginleştirdiler. Oldukça verimli geçen toplantıda Dr.Fethi Bozçalı’nın sağlık alanında öne çıkan gündemlere ilişkin yaptığı sunumun ardından, Oda Başkanımız Prof.Dr. Özdemir Aktan bir konuşma gerçekleştirdi. Sağlık alanında yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen katılımcıların sürece ilişkin cesaret verici görüş ve önerileri heyetimizde yüksek moral yarattı. (Bu toplantıda bize olanak sağlayan Yedikule Göğüs Hastalıkları EAH Başhekimi’ne teşekkür ederiz.)

ÖZEL BATI BAHAT HASTANESİ:

Sağlıkta Gündem başlığıyla duyurulan hastane toplantılarının ilki 3 Şubat 2010 Çarşamba günü Özel Batı Bahat Hastanesi'nde, İstanbul Tabip Odası'ndan Dr.Ali Küçük, Dr.Fethi Bozçalı ve Odamız Hukuk Danışmanı Av.Meriç Eyüboğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda hekimlerin hukuki, özlük sorunları ve sağlık ortamında yaşananlar ele alındı. Toplantının ilk bölümünde konuya ilişkin sunum yapıldı, daha sonra Av.Meriç Eyüboğlu, katılımcı hekimlerin yönelttikleri soruları yanıtladı. Oldukça canlı ve verimli geçen toplantının son bölümünde katılımcılar katkılarını, Odamızdan beklentilerini ve önerilerini sıraladılar. Özel Hekimlik alanında çalışan hekimlerin çalışma koşullarına ilişkin özel hazırlanan sunumda, katılımcıların yaptıkları eleştiri ve öneriler yol gösterici olurken, benzer toplantıların daha sık yapılması konusunda ortak bir duygu oluştuğu gözlemlendi.

PENDİK ÖZEL ÖZKAN HASTANESİ:

4 Şubat Perşembe günü Pendik Özel Özkan Hastanesi’nde TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr.Elif Kırteke ve Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Hasan Oğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya hekimlerin katılım ve ilgisi yüksek oldu. Toplantıda Tam Gün ve sağlıkta öne çıkan gündemlerle ilgili olarak yapılan sunumun ardından, hastane hekimlerinin önerileri ve görüşleri alındı. Hekimler “Tam Gün Yasası”nın sağlık alanında yaratacağı olumsuz sonuçların kamuoyuna açıklıkla anlatılması için yoğun bir çalışma yapılması gerektiğini, gerekirse billboard kiralanarak hekimlerin kaygılarının, taleplerinin anlatılması gerektiğini dile getirdiler.

HALİÇ HOSPITAL:

5 Şubat Cuma günü gerçekleştirilen toplantıya Odamız Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen katıldı. Sabah 8’den 9.30’a kadar süren toplantıya hastanede çalışan 26 hekimin tümü katıldı. Dr. Demirdizen’in sunumunun ardından söz alan hekimler geleceğe ilişkin endişelerinin arttığını,  “Tam Gün Yasası”nın özellikle serbest meslek makbuzu keserek çalışan hekimlerin durumunda sıkıntılara yol açacağını dile getirdiler.

KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

9 Şubat Salı günü Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan toplantıya Dr. Hüseyin Demirdizen ve Temsilciler Kurulu Divanı Üyesi Dr. Süheyla Ağkoç katıldı. 12.30’da başlayan toplantı öncesi yemekhane dolaşılarak, toplantı duyurusu yinelendi. Yine toplantı öncesindeki hafta boyunca polikliniklerin ziyaret edilmesi, toplantıya olan ilginin artmasını sağladı. Toplantıda Dr. Süheyla Ağkoç’un yaptığı sunumun ardından hekimler katkı ve öneriler getirdiler. Yapılan önerilerde; kamuoyunun desteğini almaya dönük çalışmalar yapılması, hekimlerin ortak kaygı ve taleplerinin öne çıkartılacağı çalışmalar yapılması gündeme getirildi.

ÇAMLICA MEDICANA:

11 Şubat Perşembe günü yapılan toplantı TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu ve Odamız Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen’in katılımıyla gerçekleştirildi. Sabah 8 ile 9 arasında gerçekleştirilen toplantıya hastanede görevli 60 hekimin 40’ı katıldı. Toplantıda hastane çalışmaların sistemli yürütülmesi için temsilcilerinin belirlenmesi ve sağlıkta gündem toplantılarının sürdürülmesi kararı alındı. Toplantıda bugüne dek özel hastanelerde çalışan hekimlere yeterince ilgi gösterilmediği belirtildi ve Odamız yöneticilerinin özel hastanelerde toplantı yapmalarından duyulan memnuniyet dile getirildi.

SARIYER İSMAİL AKGÜN DEVLET HASTANESİ:

Hastanede görevli hekimlerin tamamına yakınının katıldığı toplantı 11 Şubat Perşembe günü Dr. Hüseyin Demirdizen ve Dr. Güray Kılıç’n katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan sunumun ardından görüşlerini dile getiren hekimler, mesleklerinin, geleceklerinin tehdit altında olduğunu, bu anlamda kararlı bir mücadele yürütülmesi gerektiğini dile getirdiler. Önümüzdeki 14 Mart’ın hekimlerin mesleklerine, geleceklerine sahip çıkmadaki kararlılıklarını ifade etmenin bir zemini olacağı, 14 Mart’ın Pazar gününe denk gelmesinin katılımı artıracağı dile getirildi. Yapılan toplantılarda; Tam Gün Yasası’nın hekimlere ve kamuoyuna getireceği olumsuzlukların yeterince anlatılamadığı, hekimlerin de bu anlamda üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmede eksik davrandığı dile getirildi. Sağlık Bakanlığı’nın dayattığı Tam Gün Yasası’na karşı mücadelenin bundan sonra da sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

SELİMPAŞA DEVLET HASTANESİ:

İstanbul Tabip Odası olarak Şubat ayı başından bu yana sağlık alanında, hekimlerin hukuki, özlük sorunları ve sağlık ortamında yaşananların ele alındığı toplantılar gerçekleştirilmekte. Yapılan bu toplantılar çerçevesinde bir yenisini de Selimpaşa Devlet Hastanesi’nde yapılmak istendi. Ancak Selimpaşa Devlet Hastanesi Başhekimi toplantının gerçekleştirilmesine izin vermek istemedi.

Buna rağmen İstanbul Tabip Odası olarak 15 Şubat Pazartesi günü hekimlerle hastane karşısındaki kafeteryada buluşuldu. Toplantıya İTO adına Dr. Fethi Bozçalı katıldı. Dr. Fethi Bozçalı, sağlık alanında yaratılan tahribata ve hekimlerin özlük haklarındaki kayıplara ilişkin bilgiler aktararak, hekimlerin önerileri dinledi.


SİLİVRİ ÖZEL ANADOLU HASTANESİ

15.02.2010 tarihinde hastane toplantılarının bir yenisi de Silivri Özel Anadolu Hastanesi’nde yapıldı. Toplantıya İTO adına Dr. Ali Küçük ve Dr. Fethi Bozçalı katıldı. Özel hekimlik alanında çalışan hekimlerin yasal sorunları, çalışma alanlarındaki sorunlar ve sağlık gündemine ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. Toplantı, katılımcıların soru ve önerileri ile devam etti.

SİLİVRİ ÖZEL HAYAT HASTANESİ:

Özel Hekimlik alanında hekimlerin yaşamış olduğu özlük ve yasal sorunlarına ilişkin Silivri Özel Hayat Hastanesinde 12 Şubat 2010 saat 15.00’de İstanbul Tabip Odası tarafından bir toplantı düzenlendi. Sağlık alanındaki önemli başlıkların konu edildiği toplantıya İTO adına dr. Ali Küçük ve Dr. Fethi Bozçalı katıldı. Toplantının ilk bölümünde, Dr. Ali Küçük, toplantı gündemine ilişkin sunum gerçekleştirirken, toplantının son bölümü katılımcıların soru, katkı ve önerileri ile devam etti. Toplantının sonunda, katılımcı hekimlerin odanın bu ilgisinden memnun olduklarını ifade etmesi toplantının verimli geçtiğinin bir diğer göstergesi oldu.

ZEYNEP KAMİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ:

15 Şubat 2010 Pazartesi günü oda Başkanımız Dr. Özdemir Aktan ve Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Hasan Oğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya hastane başhekiminin de aralarında olduğu çok sayıda hekim katıldı.  Toplantıda “Tam Gün Yasası”nın hayata geçmesine bağlı olarak özel sektörde çalışan hekimlerin kamu hastanelerine dönüş yapmasının, döner sermaye dağıtımıyla ilgili ciddi sorunlar yaratacağı kaygısı yoğun bir şekilde dile getirildi.

Tam Gün Yasası, Kamu Hastane Birlikleri Tasarısı, performans, malpraktis gibi konularla ilgili sunumların ardından hekimlerin soru ve görüşleri alındı.

Tam Gün’ün hayata geçmesine bağlı olarak özel sektörde çalışan hekimlerin kamu hastanelerine dönüşüyle birlikte döner sermayenin dağıtımıyla ilgili ciddi sorunlar yaşanacağı kaygısı dile getirildi.

Malpraktis’e bağlı olarak hekimlerin ciddi müdahalelerden kaçınacağı, bunun da tedavi süreçlerinde sorunlara yol açabileceği dile getirildi.

Toplantıya katılan hekimler, Tam Gün Yasası’na karşı hukuksal mücadelenin sürdürülmesi ve hekimlerin söz, talep ve kaygılarının öne çıkartılacağı etkinliklerin devam ettirilmesi gerektiğini dile getirdiler.

BÜYÜKÇEKMECE DEVLET HASTANESİ


Hekimlerin hakları için mücadele eğilimi giderek artıyor!

Sağlık alanında yaşanan tahribata ilişkin bilgilendirme amaçlı 16 Şubat 2010 Salı günü düzenlenen hastane toplantılarından biri de Büyükçekmece Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın önemli ayaklarından olan Tam Gün, Kamu Hastaneleri Birliği Yasa Tasarısı gibi başlıkların konuşulup tartışıldığı toplantıya İTO adına Dr. Ali Küçük ve Dr. Fethi Bozçalı katıldı.
 
TAKSİM İLK YARDIM EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Devam eden hastane toplantılarının bir diğeri de 16 şubat 2010 tarihinde Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. A.Özdemir Aktan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Dr. Ali Küçük ve Dr. Fethi Bozçalı’nın da katıldığı toplantı etkin mücadele biçimlerinin önerildiği ve önerilerin tartışıldığı verimli bir toplantı oldu.

PENDİK SGK TOPLANTISI:

18 Şubat 2010 Perşembe günü Pendik SGK'da hastane toplantılarına devam edildi.İTO Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen'in sunum gerçekleştirdiği toplantıya 20 hekim katıldı. Toplantıda Tam Gün Yasası'nın sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra, SGK yönetiminden kaynaklı sorunlar dile getirildi, kurum bünyesinde mobbing yapıldığı aktarıldı. Tam Gün Yasası'yla birlikte Sağlık Bakanlığı kurumlarına geçmekle ilgili taleplerin olduğu ancak süreçte bir dizi sorun yaşandığı vurgulandı.
 
ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ:

Sağlıkta dönüşüm çerçevesinde sağlık alanında yaratılan tahribata ilişkin yapılan bilgilendirme toplantılarının bir yenisi 18 Şubat 2010 Perşembe günü Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde yapıldı. Katılımın oldukça yüksek olduğu toplantıda, İstanbul Tabip Odası adına katılan İTO Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen bir sunum gerçekleştirdi.
 
Yapılan toplantının oldukça verimli olduğu gözlenirken benzer toplantıların daha sık yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.
 
VAKIF GUREBA HASTANESİ:

19 Şubat 2010 tarihinde gerçekleştirilen ve İTO Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan ve Dr. Nazmi Algan katıldı.
 
SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ:

19 Şubat 2010 Cuma günü 16:00-17:30 saatleri arasında yapılan toplantıya İstanbul Tabip Odası adına İTO Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen katıldı.  Toplantıya  hastanede çalışan hekimlerin tamamına yakını katılımda bulundu.
 
SARIGAZİ İSTANBUL BÖLGE HASTANESİ:

19 Şubat 2010 Cuma günü 14:30-15:30 saatleri arasında yapılan ve İstanbul Tabip Odası adına İTO Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen'in katıldığı toplantıya katılım yüksekti.

AVCILAR HOSPİTAL

10 Şubat 2010 tarihinde saat 15:00’de gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Ali Küçük ve Dr. Zeynep Solakoğlu katıldı.

ÖZEL BUSNIESS ESNAF HASTANESİ

11 Şubat 2010 tarihinde 13:00-14:00 saatleri arasında yapılan toplantıya İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Ali Küçük ve Dr. Zeynep Solakoğlu katıldı.

ERMENİ HASTANESİ

16 Şubat 2010 tarihinde 15:00-16:00 saatleri arasında yapılan toplantıya İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Nazmi Algan ve Dr. Ayşegül Bilen katıldı.

OR AHAYİM

16 Şubat 2010 tarihinde 12:00-13:00 saatleri arasında yapılan toplantıya İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Nazmi Algan ve Dr. Ayşegül Bilen katıldı.

NP İSTANBUL (ÜMRANİYE)

16 Şubat 2010 tarihinde 13:00-14:00 saatleri arasında yapılan toplantıya Dr. Süheyla Ağkoç katıldı.

ÖZEL BAHAT HOSPITAL (SULTANGAZİ)

17 Şubat 2010 tarihinde 15:00’da başlayan toplantıya İTO Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen katıldı.

ÖZEL AVICENNA HASTANESİ (ESENLER)

17 Şubat 2010 tarihinde 16:00’da başlayan toplantıya İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Küçük, Dr. Şükrü Güner ve İTO Hukuk Danışmanı Av. Oya Öznur katıldı.


ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ

18 Şubat 2010 tarihinde gerçekleştirilen toplantı saat 16:00’da başladı. Toplantıya İTO Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. Güray Kılıç ve Dr. Serkan Özkul katıldı.

ÖZEL 29 MAYIS HASTANESİ (FATİH)

19 Şubat 2010 tarihinde 12:00–13:00 saatleri arasında yapılan toplantıya Dr. Süheyla Ağkoç katıldı.

HOSPITALIUM HAZNEDAR HASTANESİ

19 Şubat 2010 tarihinde gerçekleştirilen toplantı saat 16:00’da başladı. Toplantıya İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ali Küçük katıldı.

ÖZEL AVUSTURYA SEN JORJ HASTANESİ

22 Şubat 2010 saat 15:00’de yapılan toplantıya Dr. Şükrü Güner ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşegül Bilen katıldı.


ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ

23 Şubat 2010 tarihinde gerçekleştirilen toplantı saat 17:00’de başladı. Toplantıya Dr. Lale Tırtıl ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Küçük katıldı.


TEM HOSPİTAL TOPLANTISI
 
24 02.2010 tarihinde TEM Hospital’de Dr. Ali Küçük ve Dr. Lale Tırtıl’ın katıldığı toplantıya 20 kadar hekim katıldı. Katılımcılara yapılan sunum ardından meslektaşlarımız gündemdeki yasal süreçler ilişkin sorular yönelttiler. Bunlardan bir tanesi özellikle iş ilanlarında 11.03.2009 tarihinden önce emekli olan hekimlere yönelik arayışın nedeni sorusuydu. Toplantı sonrasındaki geri bildirimlerin beklenen üstünde olumlu olması bu tür toplantıların sürmesi gerektiğini göstermektedir. Hekimlerin isteği de bu yönde olmuştur.

BÜYÜKÇEKMECE KOLAN HASTANESİ
 
25.02.2010 tarihinde Büyükçekmece Kolan Hastanesi’nde Dr. Ali Küçük ve Dr. Lale Tırtıl’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya 20 kadar hekim katıldı. Hekimler sunumun ardından, sendikaya tabip odasının bakışını, özel hekimlere karşı tutumun değişip değişmediğini, SGK ile ilgili odanın ne yaptığını sordular. Tabip odasının hekim hakları ile ilgilenmesini, halk sağlığının sağlık bakanlığını ilgilendirdiğini dillendirdiler. Toplantı sonrasındaki geri bildirimlerin beklenen üstünde olumlu olması bu tür toplantıların sürmesi gerektiğini göstermektedir. Hekimlerin isteği de bu yönde olmuştur.

ÖZEL KADIOĞLU HASTANESİ

25 Şubat 2010 tarihinde 12:00-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilen toplantıya İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nazmi Algan ve Dr. Mazhar Çelikoyar katıldı.

GÖZTEPE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

25 Şubat 2010 günü saat 16:00’da yapılan toplantıya İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. A. Özdemir Aktan ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hasan Oğan ve Dr. Ali Özyurt katıldı.

ÖZEL DOĞAN HASTANESİ (K. ÇEKMECE)

26 Şubat 2010 tarihinde saat 12:00’de gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen katıldı.

MEDICANA INTERNATIONAL (BEYLİKDÜZÜ)

26 Şubat 2010 tarihinde saat 08:00-09:00 saatleri arasında gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Küçük, İstanbul Tabip Odası Hukuk Danışmanı Av. Meriç Eyüpoğlu ve Dr. Şükrü Güner katıldı.

ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASANESİ

1 Mart 2010 tarihinde saat 12:00-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilen toplantıya Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nazmi Algan katıldı.

AVRASYA HASTANESİ

2 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilen toplantı saat 17:00’de İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. A.Özdemir Aktan ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nazmi Algan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

GATA HAYDARPAŞA

3 Mart 2010 tarihinde saat 13:30’da başlayan toplantıya İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. A.Özdemir Aktan katıldı.

İSTANBUL GÖZ HASTANESİ (BAHÇELİEVLER)

3 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilen toplantı 08:30-09:30 saatleri arasında yapıldı. Toplantı İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Küçük’ün katılımıyla gerçekleştirildi.


OKMEYDANI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Hastane toplantılarına 15 Mart 2010 Pazartesi günü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edildi. 15:00–16:00 saatleri arasında yapılan toplantıya İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşegül Bilen ve Dr. Güray Kılıç katıldı. Toplantıda   “Tam Gün” ve “Kamu Hastaneleri Birliği Yasa Tasarısı” ile ilgili sunum gerçekleştirildi.


 

 

 


Bu HABERİ Paylaş!