Sağlık Bakanlığı’nın Çalışma İzni Ve Ruhsat İptallerine Yürütmeyi Durdurma


  • Mayıs 03, 2011
  • 4236

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile Nisan ayı boyunca, çok sayıda hekimin geçici çalışma belgelerini veya ruhsatlarını iptal etti. İptal yazılarında 7 Nisan 2011 tarihinde yapılan Yönetmelik değişikleri sonucu kamuda ve üniversitede çalışan hekimlerin bu görevlerinden ayrılarak durumlarını 1219 sayılı Yasanın 12. maddesine 2 Mayıs tarihine kadar uygun hale getirmelerini, aksi halde çalışamayacaklarını bildirmişti.

 

TTB Hukuk bürosu tarafından, İl Sağlık Müdürlüğünün bu tür ruhsat ve çalışma izin belgelerinin iptalinin hukuka aykırı olduğuna ilişkin örnek dava dilekçeleri hazırlanarak hekimlere destek sunuldu. Açılan davalarda sürenin kısalığı nedeniyle savunmaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verilmesi istenildi. İki ayrı davada yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu kararlar ekte paylaşılmaktadır. Yürütmeyi durdurma kararlarından biri öğretim üyesi hekimin mesai bitiminde çalışmakta olduğu özel hastanedeki çalışma izninin iptaline ilişkin, diğeri ise Sağlık Bakanlığına bağlı bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan hekimin görüntüleme merkezinin ruhsatının ve çalışma izin belgesinin iptaline ilişkindir.

Bu kararlar üzerine Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne başvurularak kendilerine tebliğ edilen kararlar yokmuşçasına uygulamanın sürdürülmesinin Anayasa’nın 2. maddesinde ifade edilen hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olacağı belirtilerek benzeri bütün hukuka aykırı işlemlerin geri alınması istenilmiştir.

Ankara 4. İdare Mahkemesi Kararı

Ankara 6.İdare Mahkemsi Kararı


Bu HABERİ Paylaş!