Özelde Çalışma Kuralları Yine Değiştirildi


  • Eylül 29, 2011
  • 3256

Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları Yönetmeliklerini dokuzuncu kez değiştirdi.

Sağlık Bakanlığı bu gün (28 Eylül 2011) her iki Yönetmelikte aynı yönde yaptığı değişiklikleri yayımladı.

Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Verilen Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Değişiklikleri;

  • Sağlık çalışanlarının sağlık kuruluşundan ayrılmasını düzenleyen 19. Maddenin 3.fıkrasında yapılan değişiklikle, asgari sayıdaki sağlık çalışanının ayrılması durumunda yerine başlayacak personelin işe başlatılacağı, mesul müdürün çalışma belgesini düzenleyeceği ve müdürlüğe en geç beş iş günü içinde onaylatılacağı şeklinde değiştirilmiştir. Değişikliğin devamında ise  asgari sayıdaki personelin yerine olmaksızın yeni başlayacak tabip ve diğer sağlık personeli için mesul müdürün düzenlediği çalışma belgesi onaylatıldıktan sonra personelin sağlık kuruluşunda çalışabileceği eklenmiştir.
  • Ruhsatnamenin geri alınmasını düzenleyen 33. Maddesine yeni fıkra eklenmiş, Kamu görevi olan ve/veya kanunen mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve tabip dışı personelin sağlık kuruluşunda çalıştırılması durumunda faaliyetin geçici olarak durdurulacağı belirtilmiştir. Denetim formunda bunun karşılığı olan 15. Bölüm de değiştirilmiş, böylesi bir durumda sağlık kuruluşunun poliklinik faaliyetinin 10 gün durdurulacağı, 1 yıl içerisinde tekrar halinde sağlık kuruluşunun tamamında, bir ay süreyle faaliyetin durdurulacağı, üçüncü tekrarda sağlık kuruluşunun ruhsatname/uygunluk belgesinin iptal edileceği belirtilmiştir.

Böylece İl Sağlık Müdürlüklerinin hukuka aykırı ve çalışma hakkı ve özgürlüğünü yok sayarak  çalışma belgesi vermediği hekimleri, sağlık kuruluşlarının çalıştırmaması için yeni yaptırımlar getirilmiştir. Bu düzenlemelerden yalnızca kamuda ya da üniversitede çalışıp da çalışma izni iptal edilen hekimler değil, bütünüyle özelde çalışıp da bir yerde kadrolu çalışmaksızın part time çalışmak isteyen, iki işte part-time çalışmak isteyen ya da muayenehanesinin yanı sıra part-time çalışmak isteyen hekimler etkilenmektedir. Çünkü il Sağlık Müdürlükleri, aksi yöndeki işlemleri durduran yargı kararlarına rağmen bu durumdaki hekimlere çalışma belgesi vermemekte ya da mevcutları hukuksuz bir biçimde iptal etmektedir. Bu düzenleme, hekim emeği piyasasını düzenleme faaliyetleri önündeki her türlü “hak” “hukuk” engelinin, yönetmelik ile ortadan kaldırılması düşüncesinin ürünüdür.

  • Ek Madde 1’in 10.fıkrasında değişiklik yapılmış, kamudan istifa ederek sağlık kuruluşu kadrosunda ya da sağlık kuruluşundan ayrılarak kamu hastanelerinde çalışacak tabip, diş tabibi ve uzmanlar için altmış gün önceden bildirimde bulunma zorunluluğu otuz güne düşürülmüştür.  Daha önce 60 gün olan bu sürenin 30 güne düşürülmesi Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan yönetmelik iptali davasında Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararlarının bir sonucu olmakla birlikte bu haliyle de hukuka aykırı ve çalışma hakkını yok sayan bir düzenlemedir.
  • EK- 6 Özel Sağlık Kuruluşları Denetim Formu’nun birinci bölümünün 16. Satırı da yukarıda değinilen yaptırımları ifade etmek üzere değiştirilmiştir.

Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişiklikleri:

  • Diğer personel başlıklı 19. Madde değiştirilmiş, ayrılanın yerine aynı uzmanlık dalında hekimin önce başlatılacağı ardından mesul müdür tarafından personel çalışma belgesi düzenleneceği, en geç beş iş günü içinde onaylatılacağı belirtilmiştir. Ayrılanın yerine başlayış dışındaki her türlü personelde ise, mesul müdür tarafından personele çalışma belgesi düzenleneceği onaylatıldıktan sonra hastanede çalışabileceği belirtilmiştir.
  • Hastanenin Tamamında Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulmasına ilişkin 64. Maddenin 2.fıkrası değiştirilmiş, kamu görevi olan ve/veya kanunen mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve tabip dışı personelin sağlık kuruluşunda çalıştırılması durumunda faaliyetin geçici olarak durdurulacağı belirtilmiştir.
  • Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi değiştirilmiş, kamudan istifa ederek özel hastane kadrosunda ya da özel hastaneden ayrılarak kamu hastanelerinde çalışacak tabip, diş tabibi ve uzmanlar için altmış gün önceden bildirimde bulunma zorunluluğu otuz güne düşürülmüştür.

Türk Tabipleri Birliği, sağlık hakkı mücadelesini sürdürmenin yanı sıra, hekimlerin çalışma hakkını zedeleyen, emeklerinin karşılığını almalarını önlemeye yönelik uygulama ve düzenlemelere karşı sonuç alana kadar sabırla ve bilinçle gerekli girişimleri yapmaya devam edecektir.


Bu HABERİ Paylaş!