Sağlık Bakanlığı Ve OHSAD Arasında “Kurban” Pazarlığı


  • Ekim 13, 2011
  • 3584

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hekim emeğini ucuzlatma, esnek-yoğun çalıştırma biçimi ile de değersizleştirme odaklı olduğu OHSAD (Özel Hastane Sahipleri Derneği) ile Sağlık Bakanı arasında yapılan son “mutabakat” ile bir kez daha açığa çıkmış oldu.

Bakanlığın “Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı” ile kamusal niteliği ortadan kaldırılmakta olan “kamu hastanelerinin” Birlik adı altında “tekelleştirilmesi”, özel sağlık sektöründe de tıp merkezi ve dal merkezleri başta olmak üzere birçok özel hastanenin uluslararası tekellerin kar aracı haline getirilme süreci birlikte işletiliyor.

Sağlıkta Dönüşüm Programı; hasta iyileştiren, toplumun sağlığını koruyan hekim yerine, işletmeyi kara geçiren hekim işgücü piyasasını denetim altına alma telaşında. İthal hekim ve tıp fakültesi kontenjan enflasyonu ile yaratılacak işsiz-iş bekleyen hekim ordusunun oluşmasını beklemeye tahammülü olmayan Sağlık Bakanlığı ve OHSAD’ın, hekim emeğini değersizleştirme girişiminde “mutabakat” yaparak hekim ücretlerini azaltma konusunda uzlaşmaları ve bunu tüm kamuoyuna müjdelemeleri(!) manidardır.

OHSAD, resmi sitesinde yayınladığı “mutabakat” metninde Sağlık Bakanlığı’nın vereceği kadrolar karşılığında hekimlerin emeğini ucuzlatacağının sözünü vermiş bulunmaktadır.

14.09.2011 tarihli toplantının mutabakat metninde konu aşağıdaki şekilde yer almıştır.

“1- Sağlık Sektörünün Personel Problemi:
…Özel Sağlık Sektörü ile kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin ortalama gelirleri arasında çok yüksek farklar olması, hekimlerin kamu ile özel sektör arasında geçiş yapmalarına ve personel dağılım cetveli dengesizliğine yol açabilir. Bu sebeple Özel ve Kamu Hastaneleri ve Üniversiteler hastanelerinde çalışan hekim gelirlerinde anormal farklar olmamalıdır.
Sağlık Bakanlığı, 15.02.2008 tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliği sonrasında kısıtlanan hekim ve branş ilaveleri sebebi ile Özel Hastanelerin yaşadıkları sıkıntıları giderme adına 1000 ek hekim kadrosunu 2011 Eylül ayı sonuna kadar Özel Hastanelere verecektir.
…”

Sağlığın tekelleşmesi adına yürütülen bu pazarlık sonucu özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin artık hastane patronları tarafından daha az ücrete daha çok çalıştırılacakları gerçeği bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Özel sağlık sektöründe şu anda iş güvencesi olmadan, özlük hakları yok sayılarak haftada 6 gün ve günde en az 9 saat çalışan hekimlerin daha önce de mali kriz ve zarar ediyoruz gerekçeleri ile ücretleri ve hak edişleri düşürülmüş ve daha fazla çalışmaya zorlanmışlardı.

Yapılan “kurban pazarlığı” sonucu hekimleri yeniden ücret azaltılması beklemektedir.  Bu pazarlık sonucunda Bakanlık ilk adımı atmış, kadroları vermiştir. Şimdi sıra OHSAD’ın  “kurbanlar” üzerinde yapacağı tasarrufa gelmiştir.

Ancak “mutabık kalanların” şu gerçeği tüm açıklığı ile bilmelerinde yarar görüyoruz:

BİZ HEKİMLER,

BAKANLIK İLE OHSAD ARASINDA YAŞANAN BU KİRLİ PAZARLIK KONUSUNDA MUTABIK DEĞİLİZ VE BU MUTABAKATI BOZACAĞIZ!

• OHSAD üyesi sağlık sermayedarları milyonlarca dolarlık yeni hastaneler açarken, yatırımlar yaparken, tekelleşirken, hekimlerin serbest çalışma haklarını gasp ederken hangi gerekçelerle hekimlerin ücretini düşürecektir?

• Aynı şekilde hekimlerin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda çalışma yapması, sağlık sermayesinin bilim ve etik dışı davranışlarına karşı önlem alması gereken Sağlık Bakanlığı hangi bilimsel gerekçelerle özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin ücretlerinin düşürülmesini emretmekte ve bunu pazarlık konusu yapabilmektedir?

Burada yapılan gayri ahlakidir ve hekim emeğine karşı saygısızlıktır.

İstanbul Tabip Odası olarak özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin ücretlerinde gerçekleştirilecek azaltma girişimlerini hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın kesinlikle kabul etmeyeceğimizi, özel sağlık kurumlarında hizmetin yükünü taşıyan tüm meslektaşlarımızla birlikte bu tür girişimlere karşı tüm demokratik mücadele haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna açıkça belirtmek istiyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU


OHSAD Mutabakat metnine ulaşmak için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı’nın İl Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği kadro talepleri ile ilgili yazı için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!