SGK Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarında Çalışacak Muayenehane Hekimlerinin Dikkatine


  • Ekim 20, 2011
  • 2564

Hukuk büromuza iletilen başvurulardan yaz aylarında bazı İl Sağlık Müdürlükleri tarafından uygulamaya konulan ancak yürütmenin durdurulması kararları ile karşılaşan hukuka aykırı bir “uygulamanın” yeniden dolaşıma girdiği öğrenilmiştir.
 
Hatta yetkililer tarafından; uygulamanın yeni başvurularla sınırlı kalmayacağı, önümüzdeki hafta MEDULA  sisteminde yapılacak güncelleme ile mevcut çalışma biçimlerine de müdahale edileceği iletilmektedir.
 
Bir başka problemde hekimlere yazılı bir cevap verilmemesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin hali hazırda muayenehanesi olan ve SGK sözleşmeli bir tıp merkezi veya özel hastanede çalışmak isteyen hekimlerin başvuruları sözlü olarak red edilmekte, şayet İl Sağlık Müdürlüğü engeli aşılabilirse(!) bu kez de evraklar SGK’dan dönmektedir.
 
Oysa 5947 sayılı Tam Gün Kanunu’nun bir kısım maddesini iptal ederken Anayasa Mahkemesi ve sonrasında Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen gerekçeli kararlarda da açıklıkla işaret edildiği gibi;  1219 sayılı Yasanın 12. Maddesindeki "bentlerden yalnızca birindeki" ibaresinin iptalinden sonra; özel muayenehane açarak serbest çalışma hakkına sahip bir hekimin, yalnızca (a), yalnızca (b) ya da yalnızca (c) bendindeki sağlık kurum ve kuruluşlarının birden fazlasında da mesleğini icra edebilmesi hukuken olanaklı hale gelmiştir…
 
Aksi yöndeki “sözlü” yazılı her türlü işlem açıkça hukuka aykırıdır. Bu ihlalle karşı karşıya kalan hekimler için, hukuk büromuz tarafından hazırlanan dilekçe örneği ekte yer almaktadır.
 
Dilekçelerin verildiğini ispata yönelik evrak kayıt numarası, havale,  alındı kaşesi vb. bir kayıtla teslim edilmesini önemle hatırlatırız.  Dilekçelere verilecek red cevabına ve/veya idarenin 60 gün içinde herhangi bir cevap vermemesine (susmasına) karşı, dava açılması mümkündür.
 
Ayrıntılar hukuk büromuzdan öğrenilebilir.
 
Meslek örgütü tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ve SGK nezdinde girişimlerde bulunulacağını da belirmek isteriz.


 
20.10.2011
İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu

Dilekçe örneği için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!