FEMS-AEMH Ortak Genel Kurul Toplantısı Yapıldı


  • Mayıs 29, 2012
  • 2995

İstanbul tabip Odasının da üye olduğu “Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) toplantısı 17-19 Mayıs'ta Bulgaristan'ın Varna şehrinde Bulgaristan Tabip Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı.
Toplantıya İstanbul Tabip Odası adına Dr. Hasan Oğan ve Dr. Arda Saygılı katıldı.

FEMS-Varna Toplantı Raporu

“Batı cephesinden de aynı haberler: hekimlerin çalışma koşulları her geçen gün kötüleşiyor ”

İlk defa iki organizasyonun “Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS), Avrupa Hastane Hekimleri Birliği (AEMH)” genel kurul toplantısı birlikte İstanbul Tabip Odası’nın da katılımı ile 17-19 Mayıs'ta Bulgaristan'ın Varna şehrinde Bulgaristan Tabip Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı bu kurumlara üye tüm Avrupa ülkelerinin hekim örgütleri ve sendika temsilcileri ile gerçekleşti.

"Hekimlerin Çalışma Koşulları" ana başlığı altında gerçekleştirilen toplantılarda Avrupa’da sağlık işgücü, tıbbi demografik yapı, hekim ücretleri, AB’de hekimlerin çalışma süresi ile ilgili düzenlemeler, mesleki yeterlilik yönergesi, AB dışı diplomalı hekimlerin özlük hakları, özelleştirme, Avrupa’da medikal örgütlenmeler ve geleceği, Brüksel'de diğer örgütlerle ortak "Hekim Evi" oluşturulması ve işlevi, ulusal raporlar, mücadelede gelecek stratejiler gibi konular değerlendirildi.

Toplantılarda ayrıca eşgüdüm, aktiviteler ve işleyişle ilgili idari konular hakkında da bilgi verildi.

FEMS toplantıları içerisinde 3 konuda çalışma gurupları oluşturuldu.

Mesleki yeterlilik yönergesi çalışma gurubu; “tıp eğitimi ve kavramı” ile ilgili olarak daha önceki yeterlilik belgelerinin modernizasyonu ve “bilimsel yeterlilik” yönergesi konusunda da fikir birliği oluşturulması çerçevesinde çalışmalar yürüttü.

Hasta güvenliği çalışma gurubu; medikal yeterliliğin arttırılmasının hasta güvenliğine etkilerini değerlendirdi.

Çalışma koşulları çalışma gurubu, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin düzenlenmesi konusu yanı sıra özellikle son yıllarda hekim örgütlerine karşı; Polonya'da hekim sendikalarına, Macaristan’da, Slovenya'da ve Türkiye’de hekim örgütlerine yönelik yasal düzenlemelerle hekimlerin örgüt ve örgütlenmelerine karşı artan bir saldırı olduğu ifade edildi.

Çalışma grubunda ülkemizdeki 663 sayılı KHK ile uğradığımız haksızlığın kınanması ve bu konuda dayanışmanın yoğun gerekliliği dile getirildi. Öneri çalışma gurubu karar metnine eklendi. Ayrıca bu konuda 6 maddelik bir rapor doğrudan Avrupa Birliği,  Tıp örgütleri birliği ve yönetimlere gönderilmesi de AEMH ve FEMS'ce onaylandı.

Kararlar;


    Sağlık sistemi AB üyesi ülkeler ortalaması temel alınarak, finansmanının ve harcamalarının, garanti altına alınması.
    Hastanelerin medikal ve teknik ortamının uluslararası ve bilimsel standartlara uygun olarak iyileştirilmesi
    Hekimlerin ücretlerinin eğitim ve becerilerine uygun olarak düzenlenmesi, ortalama ulusal aylık ücret ortalamasının 2-3 kat fazlası olarak yeniden hesaplaması
    AB 2003-88 nolu çalışma süresi yönergesine en kısa sürede ulusal hak olarak entegre  olunması
    Hekimlerin çalışma süresi ile, hekimin mesleki yaşam ve özel yaşamı arasında denge kurulmasının sağlaması
    Hekimlerin mesleki otonomi ve özyönetimlerinin sağlanması

Toplantıda ana gündem olarak görüşülen “hekimin çalışma koşulları ve alanda çalışma sürelerinin belirlenmesi” konusunda tartışmaların ve eylemlilik süreçlerinin devam ettiği belirtildi.

Avrupa Birliği içerisinde, özellikle Anglosakson ülkelerindeki doktorlara haftalık çalışma saatlerinin arttırılmasına yönelik “hastanede kalınan her saatin çalışılan saat sayılmaması gerektiği” yönünde baskı yapıldığı, buna karşın FEMS olarak; doktorların hastanede geçirdiği her sürenin çalışma süresi olarak değerlendirilmesiyle, 72 saatlik çalışma ve nöbet sırasında dinlenmeden çalışmanın kabul edilemeyeceği ve nöbet süresinde hasta olmaması halinde de dinlenmenin çalışmanın bir parçası ve de hastaların güvenliği için gerekliliği ayrıca da uzun süreli çalışma koşullarının hekim sağlığına olumsuz etkilerinin olduğu vurgulandı.

Ülke ulusal durum raporlarının sunumları bölümünde her ülke kendi özelindeki sorunları dile getirdi.

“Uluslararası Hekim Dayanışması; AEMS-FEMS Türk Hekimlerinin Yanında”

İTO Ulusal Raporu Dr. Arda Saygılı ve Dr. Hasan Oğan tarafından genel kurula sunuldu. Sunu 663 sayılı KHK’nin getirdikleri ve epidemik hale gelen hekime yönelik şiddeti ve yürütülen mücadeleyi içeriyordu. AEMH Başkanı Joao de Deus ve FEMS Başkanı Claude Wetzel kurumsal ve kişisel olarak İTO ile dayanışma içinde olacaklarını ve birlikte mücadele edeceklerini belirtiler.   

Fransız Hekim Sendikalarının “çalışma koşulları, stress ve burn-out” konusunda yaptıkları çalışmada da doktorların konum ve çalışma koşulları ne olursa olsun %30'unun mutlaka bir mesleki hastalık ve veya buna bağlı psikolojik sorun yaşadıklarının tespiti yapılarak bu konuda hekim ve sağlık emekçilerinin sağlığı için birçok girişimin yanı sıra yardım amaçlı telefon hattı ve web adresi kurulması önerilmekteydi.

Yunanistan’da yaşanan ekonomik krizin hekimleri; hekim iş yükünün artması ve hekim emeğinin ucuzlatılmış olması şeklinde iki boyutta etkilediği ve halkın yoksul kesiminin sağlık hizmetlerine ulaşımının azaldığı, özellikle de nüfusun %20'sinin göçmenleşmesi nedeni ile göçmenlerin ortada kalarak adeta sağlıklarının can çekişir hale geldiği belirtildi.

Avrupa'da özellikle “yabancı hekim”, “mesleki konum ve uzmanlıkların tanınması” diğer tartışılan konular arasında idi. Avrupa Birliğinde mesleki uzmanlık dallarının ve tıp diplomalarının ortak bir eşdeğerlilik taşıması için daha çok çaba gerektiğinin,  Avrupa dışı yabancı tıp diplomasına sahip ve çalıştıkları ülkede eşdeğerlilik alan doktorlara bütün AB'de serbest dolaşım ve çalışma hakkının verilmesi konusundaki çalışmaların önemli olduğunun altı çizildi.

Gündemin ana maddelerinden bir diğeri de Avrupa'da da sağlıkta şiddetin giderek artmasıydı. Özellikle Bulgaristan sağlık ortamında yaşanan şiddetin ve mobbingin Bulgaristan Tabip Odası raporu sonuçlarına göre Türkiye’ye benzediği ve yaklaştığı görülmektedir. Toplantıda Türkiye’de yaşanan şiddetin aktarılması sırasında Avrupalı doktorların yüzlerini korku dolu ifadeler kaplamıştır. Tartışmalardan hareketle sahip olduğumuz ileri deneyimimiz ile neo-liberal politikaların ürünü olan “sağlıkta dönüşümün” Avrupalı meslektaşlarımıza da yaramadığını söylemek mümkün.

AEMH-FEMS genel kurulu gelecek dönemde neoliberal politikaların sonucu tüm Avrupa’da yaşanan ekonomik krizlerle birlikte faturaların tüm çalışanlara ve özelde sağlık çalışanlarına ödettirileceği, hekim emeği yanında ayrıca hekim örgütlerine karşı da saldırılarının yoğunlaşacağı ve mücadelenin daha da çetin bir durum alacağı, bu nedenle birlikte ve dayanışma içinde olmanın gerekliliği ve önemi vurgulanarak sonlanmıştır.

Dr. Arda Saygılı
Dr. Hasan Oğan


Bu HABERİ Paylaş!