Meğer Sağlık Bakanlığı “Kamuda Çalışan Hekimlerin” Ücretlerinin Yükseltilmesini Amaçlıyormuş!


  • Temmuz 13, 2012
  • 2809

Kadro karşılığında özelde çalışan hekimlerin ücretlerinin düşürülmesi içerikli
SAĞLIK BAKANLIĞI İLE OHSAD ARASINDA İMZALANAN MUTABAKAT METNİ,
kamuda çalışan hekimlerin ücretlerinin yükseltilmesini
AMAÇLIYORMUŞ!

Geçtiğimiz Ekim ayında Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği’nin (OHSAD) web sitesinde, Sağlık Bakanlığı ile OHSAD arasında 14.09.2011 tarihinde bir toplantı yapıldığı ve bir “Ortak Mutabakat Metni” oluşturulduğu duyuruldu.

Taraflar; özel hastanelerde çalışan hekimlerin ücretlerinin düşürülmesi, kamuda çalışan hekimlerin gelirleri ile paralel/eşit hale getirilmesi ve kamudan özel hastanelere geçişin azaltılması karşılığında, özel hastanelere 1000 ek kadro verilmesi konusunda “mutabık”(!) kalmıştı.

Okuyanların inanmakta güçlük çektikleri bu metin, gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı ile ülkemizdeki özel hastane sahipleri arasında yapılmış bir mutabakatı yansıtıyordu. Yurttaşların sağlığa erişimini, sağlık hizmetinin niteliğini yükseltmek ve bu hizmeti sunan hekimlerin çalışma koşullarını iyileştirip, uğradığı haksızlık ve hukuksuzlukları önlemekle yükümlü bakanlık, işi gücü bırakmış “özelde çalışmakta olan hekimlerin ücretlerini düşürmenin peşine düşmüştü. Bunu da kadro şantajını kullanarak özel hastane sahiplerine dayatıyordu. Doğal olarak hekim ücretlerini maliyet olarak gören hastane patronları için bu talebin herhangi bir sakıncası olmadı. Hem Bakanlık (bazen de SGK) istiyor diyerek ücretleri düşürmek, hem de yeni kadrolara kavuşmak hiç de fena değildi. Kamudan özele hekim “kaçışını” önleme gerekçesiyle savunulan bu girişimin sonuçlarını ise hep beraber yaşadık. Özelde ücretler, hak edişler düştü. Kamuda performans ödemeleri sürekli azalma eğiliminde, maaş artışları ise %3+3 gibi anlamsız oranlarla yerinde saymaya devam ediyor.

Daha önceki yazılarımızda ayrıntılı olarak aktardığımız gibi; Yönetim Kurulumuz tarafından Sağlık Bakanlığı’na başvurulmuş ve mutabakatta yer alan ilgili paragrafın geri alınması/iptal edilmesi ve bu yönde bir mutabakatın bulunmadığının kamuoyuna açıklanması istenmiş idi.

Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir cevap verilmemesi üzerine de, hekimlerin ücretlerinin düşürülmesine ve hekim emeğinin değersizleştirilmesine neden olacak ilgili bölümün iptali için tarafımızca dava açıldı.

Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına, Sağlık Bakanlığı cevap ve savunmalarını sundu. Bakanlığın savunmaları bir hayli dikkat çekici!!!

• Bakanlık bir yandan meslek odasının 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 1. maddesinde yer alan “meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak” amacıyla kurulduğunu belirmekte, diğer yandan ise “meslek odasının bu davayı açmakta menfaatinin bulunmadığını” ileri sürmektedir!

• Davanın esasına ilişkin olarak ise söz konusu toplantıda; kamu kurumlarında tabiplere ödenen ücretlerin özel sektöre göre düşük olduğunun, kamu kurumlarında görev yapan tabiplerin ücretlerinin yükseltilmesi gerektiğinin, tam gün yasası ile birlikte tabiplerin ücretlerinde ve emekli ücretlerinde iyileştirme yapıldığının, tabiplerin ücretlerini ve emeklilik aylıklarını artırma yönünden çaba sarf edilmesi gerektiğinin belirtildiğini” söylemekte, “yani konu tamamen kamuda görev yapan tabiplerin ücretlerinin düşüklüğünün gündeme getirilmesi olup, özel sektördeki tabiplerin ücretlerinin düşürülmesine ilişkin söylemde bulunulmamıştırdenilmektedir.

Dilekçe “özel sektör tamamen kendi dinamiklerine göre ücret politikasını belirleyen bir kurum olup, Bakanlığımızın bu ücret politikasına herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir” ifadeleri ile sonlanmaktadır.

Görüldüğü gibi Sağlık Bakanlığı, “Mutabakat Metni”ni savunamamış, hatta OHSAD’ın web sitesinde yer alan ve yazılı başvurumuza rağmen Bakanlık tarafından reddedilmeyen/aksi açıklanmayan ve/veya geriye alınmayan “mutabakatın”; özel sektörde çalışan hekimlerle ilgisi olmadığını iddia etmiştir.

Oysa “Mutabakat Metni”nde, özel hastane ve sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin ücretlerinin düşürülmesinden AÇIKÇA söz edilmektedir. Bu nedenle;

Sağlık Bakanlığı’nın, kamuda görev yapan hekimlerin ücretlerinin düşüklüğü sorununu özel hastane ve sağlık kuruluşlarının sahipleriyle konuşarak, bir “mutabakat metni” oluşturmaya neden gerek duyduğunu anlayabilmiş değiliz?!

Kamuda görev yapan hekimlerin maaş ve emekli aylıklarında düzeltme/yükseltme yapmak için, OHSAD’la “mutabakat”a varmak gerektiğini de bilmiyorduk.

14.09.2011 tarihli toplantıdan bu yana kamuda çalışan hekimlerin maaş ve emekli aylıklarında nasıl bir düzeltme/yükseltme olduğunu da ayrıca merak ediyoruz.

Keza Sağlık Bakanlığı, “özel sektör tamamen kendi dinamiklerine göre ücret politikasını belirleyen bir kurum olup, Bakanlığımızın bu ücret politikasına herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir” ifadeleriyle de özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimleri “kader”lerine terk ettiğini yinelemektedir.

Oysa Sağlık Bakanlığı’nın, hekimleri alınıp satılabilir mal ya da üzerinden pazarlık- mutabakat yapılabilir bir maliyet unsuru olarak görmekten bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. OHSAD ya da herhangi başka bir kurumla hekimlerin görüşlerini sormadan, onaylarını almadan, onlar adına, ücretlerini düşürecek veya çalışma koşullarını zorlaştıracak adımlar atmaması isteniyor.

Bunlar yerine; özel sağlık kuruluşlarında çalışan tüm hekimlerin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücret ve hak gasplarının engellenmesi için Sağlık Bakanlığı’nın alabileceği önlemler olduğunu hatırlamasını istiyoruz. Tüm diğer çalışanlar gibi hekimlerin de özelde ve kamuda grevli toplu-sözleşmeli sendikal haklara kavuşmasını temin etmek, angarya çalıştırma ve hak gasplarını engelleyecek yasal düzenlemeleri yapmak görevleri arasında duruyor.

Hepsinden önemlisi, Sağlık Bakanlığı hekimlerin, açık yada gizli hiçbir “mutabakatın” malzemesi olmak istemediklerini akıldan çıkarmamalıdır.

Saygılarımızla duyurulur,

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!