Anayasa Mahkemesi Tamgün Yasasını İptal Etti!


  • Temmuz 18, 2012
  • 3815

Anayasa Mahkemesi’nin bugünkü toplantı gündeminde 650 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname olduğu biliniyordu.

A.A. tarafından aktarılan ilk haberlere göre; hekimlerin muayenehane açmasını yasaklayan 650 sayılı KHK'nın, devlet, üniversite hastaneleri, TSK, GATA gibi değişik kurumlarda çalışan hekimlere çalışma yasakları getiren maddeleri ''yetki kanunu kapsamına girmediğinden'' iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi’ne itiraz amacıyla TTB tarafından oluşturulan hukuki çalışmalarda da belirtildiği üzere, 26.08.2011 tarihinde yürürlüğe giren 650 Sayılı KHK,  6.4.2011 tarihli ve 6223 sayılı “Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu”na dayanılarak çıkartılmıştı.

Oysa Anayasa’nın 91. maddesinde Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevlerin kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceği belirtilmiş, 163. maddesinde ise Bakanlar Kurulu’na KHK ile bütçe kanununda değişiklik yapma yetkisinin verilemeyeceği düzenlenmiştir.

650 sayılı KHK da ise; Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hekimlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ndeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı hekimlerin mesailerinin bitiminde serbest meslek icra etmeleri yasaklanmış, yükseköğretim kurumlarında ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde görevli öğretim üyelerinin kurumlarında yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmamak kaydıyla serbest meslek icra edebilecekleri belirtilmektedir.

Anayasa Mahkemesi’nin E.2010/29, K.2010/90 sayılı ve 16.07.2010 günlü kararında, hekimlik mesleğinin icra edilmesine yönelik düzenlemelerin yaşama, maddi ve manevi varlığını geliştirme ve sağlık hakkı ile arasında doğrudan bir bağ bulunduğu açıkça belirtilmiştir. Yani söz konusu maddeler ile, Anayasa’nın ikinci kısmının ikinci bölümündeki 17. maddede korunan kişinin yaşama, maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı ile doğrudan bağı bulunan bir alanda düzenleme yapılmıştır.

650 sayılı KHK’nın 36, 38, 39, 40 ve 41. Maddeleri, KHK'leri çıkarma yetkisinin kapsamına ilişkin sınırları düzenleyen, Anayasa’nın 91. maddesine açıkça aykırı olduğundan iptali gerekiyordu.

Gerçekten gazetelere yansıyan haberlerde de Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesinin ''yetki kanunu kapsamına girmeme' olduğu belirtilmektedir. Bu bilginin doğru olması halinde, 650 sayılı Kanunu’nun 36, 38, 39, 40 ve 41. Maddelerinin tamamının iptal olması kuvvetle muhtemeldir.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu AYM kararı açıklanır açıklanmaz ayrıntılı bir değerlendirmeyi yaparak siz meslektaşlarımızla paylaşacaktır.

İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU


Bu HABERİ Paylaş!