Lisans Yönetmeliği, Muayenehane, Poliklinik Tıp Merkezleri Hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan Bilgi İstendi


  • Aralık 13, 2012
  • 3341

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’na muayenehane, laboratuvar, müessese, tıp merkezi ve polikliniklerin hekim olmayan kişiler tarafından açılmasına izin veren bir düzenleme için hazırlık yapılıp yapılmadığını sordu.

Bilindiği gibi sağlık kuruluşlarının ihale sonucu verilecek lisansla açılmasına ilişkin ilk düzenleme 663 Sayılı KHK’nin 57. Maddesi ile yapıldı. Bu madde de 663 sayılı KHK’nin anayasaya aykırılığı nedeniyle iptal istenilen maddeler arasındadır.

Bu maddeye dayanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği 30 Kasım 2012 Cuma günü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yönetmelikten hastanelerin lisans uygulamasına dahil edileceği açıkça anlaşılmaktadır. Hastaneler dışında “sağlık hizmeti vermek amacıyla kurulan diğer kuruluşlar”ın da  lisans uygulamasına tabi olacağı belirtilmekle birlikte bunların ne olduğu açıklanmamıştır.

Hekim kamouoyunda yaygın bir biçimde Bakanlığın, tıp merkezi ve polikliniklerin açılması için hekim olmayan kişilere yetki vermeye hazırlandığı konuşulmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği bütün bu gelişmeler üzerine, Sağlık Bakanlığı’na;

Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinin, hastaneler dışında muayenehane, müessese, laboratuvar, poliklinik ve tıp merkezlerini kapsayıp kapsamadığını,

Tıp merkezi, poliklinik, muayenehane, müessese ve laboratuarların hekim olmayan kişiler tarafından açılmasına olanak tanıyacak düzenleme çalışmalarının yapılıp yapılmadığını sormuştur.

Aynı yazıda muayenehane, poliklinik ve tıp merkezlerinin özü itibariyle birleşik muayenehane niteliğinde olduğu, bu tür yerlerin hekimler tarafından diplomaları sonucunda edindikleri mesleği icra yetkisi kapsamında açıldığını, hekimlik yapma yetkisi olmayan kişi ve kuruluşlara, para karşılığında bu tür kuruluşları açma yetkisinin verilmesinin evrensel ilke ve değerlere uygun olmadığı, bu yönde varsa düzenleme çalışmalarından vazgeçilmesi istenilmiştir.

Sağlık Bakanlığı'na yollanan yazı için tıklayınız...


Bu HABERİ Paylaş!