Hastaların Mahremiyetini, Hekimlerin Sır Yükümlülüğünü İhlal Eden Sağlık NET 2’nin İptali İstendi


 • Aralık 27, 2012
 • 2446

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 17.11.2012 tarihli Sağlık Net 2 Veri Gönderimi konulu yazısının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından Danıştay’da iptal davası açıldı.

Açılan davada, hastaların mahremiyet hakkını, meslek sırrı kavramını dikkate almayan, yönetsel bir işlemle hekimlere belirlenen bilgisayar programlarının satın alınması talimatı verilerek mali yükümlülük getiren yazının savunma beklenmeksizin yürütmesinin durdurulması, idarenin yanıtı sunulduktan sonra işlemle ilgili tekrar karar verilmesi istendi. Dava dilekçesinde özet olarak;

 • Sağlık Bakanlığ’ının ayrımsız bir biçimde herhangi bir hekime, sağlık kuruluşuna başvuran kişilerin, sağlıkları ile ilgili olanlar dahil özel hayatlarına dair pek çok bilginin gönderilmesini isteyerek özel hayata bütünüyle müdahale ettiği,
 • Bu müdahalenin amacı, müdahalenin kapsamı, sınırları, kullanılan yöntem ve süresi konusunda müdahaleyi sınırlandıran hiçbir ölçütün bulunmadığı,
 • Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmesi istenen hastalara ait kayıtların, kimliğine ve sağlık durumuna ilişkin verilerin, korunması gereken kişisel verilerin başında yer aldığı,
 • Özel hayata müdahale için gerekli olan unsurlardan biri olan “yasallık” unsurunun dahi yerine getirilmediği,
 • Sağlık Bakanlığı tarafından toplanan bu verilerin gizliliğinin nasıl sağlandığının belirtilmediği,
 • Toplayacağı TC kimlik no.su ile ilişkilendirilen diğer bilgilerin örneğin maliye, tapu, banka, gibi verilerin korunmasına ilişkin bir yapının bulunmadığı,
 • Sağlık verilerinin iletilmesi istenen kişilerin, bu bilgilerin Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesine rızalarının olup olmadığının sorulması ve sonucuna göre işlem yapılması yönünde bir bildirimde bulunulmadığı,
 • İnsanların sağlık verilerinin gizliliğinin gereği gibi sağlanmadığından hareketle sağlık hizmeti almakta tereddüt duyabilecekleri,
 • Hasta-hekim arasındaki güven ilişkisini bozucu ve hukuka aykırı davranışa zorlayıcı olan yazının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. Maddesi ve Anayasa’nın 20. maddesi ile koruma altına alınan hakları kullanılamaz ve güvenceleri işlemez hale getirdiği, BİYOTIP Sözleşmesi Madde 10, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Madde 4’e de aykırı olduğu,
 • Sağlık Bakanlığı’nın planladığı üstlendiği hizmetin yürütümü için gerekli olan bilgisayar programını temin etmekle yükümlü olduğu, hekimler ve özel sağlık kuruluşlarına mali yükümlülük getirilmesinin hukuksal bir dayanağının bulunmadığı ileri sürülmüştür.

Dava ile ilgili gelişmeler paylaşılacaktır.

TTB Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!