Sağlıkta Torba Yasama Faaliyetleri Bugün Ne Durumda?


  • Temmuz 05, 2013
  • 2421

altTBMM gündeminde “Torba Yasama” faaliyetleri karıştı.

Dün itibariyle Adına 657 Torbası” denen tasarının TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyordu. “Sağlık Torbası”nın ise bu Yasama döneminde mi yoksa Ekim ayında başlayacak yeni yasama döneminde mi görüşüleceği belirsizliğini koruyordu.

Anımsanacağı üzere “657 Torbası” nın içinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu’nun hekimlere süreli ve süresiz meslekten men cezası vermesi ile hastaların rızaları olmaksızın bütün kişisel bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve paylaşılmasına ilişkin hükümler yer alıyordu.

Dün gece “Sağlık Torbası” adı verilen 40 maddelik Tasarıdan 9 maddenin seçilip TBMM gündemine getirilen  bir başka “Torba Tasarıya” önerge ile eklenme girişimlerinin başlatıldığı öğrenilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Bürokratları tarafından seçilip muhalefet partilerine destekleri için verilen 9 maddelik “Öz Torba” metni için tıklayınız.

Yasama Faaliyetinin bu sürprizli, demokratik, katılımcı, usule uygun, kıvrak manevrası karşısında kısa süreli şaşkınlık geçirildiğini öğrendik(!).

Sağlık Bakanlığı tarafından “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”na eklenmesi için girişimlerin başlatıldığı maddeler şunlar:

1-Anayasa Mahkemesinin 5957 sayılı Yasa ve 650 sayılı KHK ile iptal ettiği kamu görevlisi olan hekimlere yönelik mesai saatleri dışında serbest meslek icrasına ilişkin yasaklar,

2- Yoğun bakım,112 ve acil gibi özellikli ünitelerde nöbet tutan hekimlerin saati 6,65 TL  olan nöbet ücretinin 9,97 TL’ye çıkarılması,

3- Anayasa Mahkemesi tarafından 5947 sayılı Yasa ve 650 sayılı KHK ile iptal edilen öğretim üyelerinin mesai sonrası mesleklerini serbest icra yasağının yeniden getirilmesi,  sözleşmeli profesör ve doçent çalıştırılmasının ve akademik özerklik ve öğretim üyesi güvencelerinin ortadan kaldırılmasının yolunun açılması,

4- Üniversitelerin vatandaştan ilave ücret alarak öğretim üyelerinin mesai sonrası çalıştırılması ile öğretim üyelerinin özel sağlık kuruluşlarına ve vakıf üniversitelerine döner sermaye yatırılacak ücret karşılığında kiralama sistemi,

5- Halen mesai sonrası mesleğini muayenehanesinde, özel sağlık kuruluşunda icra eden öğretim üyelerinin bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde bu faaliyetlerini sona erdirmeleri, aksi halde üniversitelerden atılması,

6,7,8- Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda da , Kamuda ve Üniversitelerde çalışan hekim ve öğretim üyeleri ile ilgili yapılan değişikliklere paralel düzenlemelerin yapılması,

9- Anayasa Mahkemesinin 5947 sayılı yasa ve 650 sayılı KHK ile iptal ettiği ve hekimlere çalışma sınırlamaları getiren 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesindeki  çalışma sınırlamalarının yeniden getirilmesi ile ek ödeme alamayan kurum hekimlerine mesai dışı işyeri hekimliği yapma olanağının bütün kamu hekimlerine tanınması ile sürenin 30 saat ile sınırlandırılması.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Yasama” faaliyeti adı altında yürütülen işler doğrusu aklımızı yakıyor, yüreğimizi üşütüyor.

Adına “Sağlık Torbası”, “657 Torbası” denen tasarılar, onlarca Kanun teklifi ile birleştirilip yüzlerce madde olarak TBMM’ne gönderiliyor.

Yasama organı dışında hazırlanıp gelmiş metinler, iktidar partisi milletvekillerinin bile vicdanlarına sığamaz hale gelmiş olmasına rağmen, elleri otomatik olarak kalkıp inmeye devam ediyor.

Bir kez daha soruyoruz bütün bu yapılanlara Millet adına “Yasama Faaliyeti” mi diyorsunuz?

Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi


Bu HABERİ Paylaş!