Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimler TTB'de Bir Araya Geldiler


 • Ocak 31, 2014
 • 2657

Özel Sağlık Kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışan hekimlerin sorunlarının ve bu sorunlara dair çözüm önerilerinin tartışıldığı TTB Özel Hekimlik Kol toplantısı 26 Ocakta, Ankara’da yapıldı. Toplantıya Özel Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu üyeleri yanısıra, TTB Genel sekreteri Bayazıt İlhan,  Merkez Konsey üyesi Fatih Sürenkök, TTB Hukuk Bürosu avukatları Ziynet Özçelik ve Özgür Erbaş ile il Tabip Odaları temsilcileri katıldı.

Toplantıda söz alan konuşmacılar şunları dile getirdiler;

 • Ülkemizde  sağlık hizmet sunumunda özel sektörün payı gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. Özel hastane sayısı 550’yi geçmiş durumdadır.
 • Günümüzde sayıları 40.000’e yaklaşan hekim özel sektörde görev yapmaktadır. Bunların çok büyük çoğunluğu özel sağlık kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışan hekimlerdir. Bu alanda çalışan hekimlerin sorunları giitikçe ağırlaşmaktadır ve bu sorunlar üzerine daha fazla çalışılması ve mücadele edilmesi gerekmektedir.
 • Özel sektörde hekimler genel anlamda iş güvencesinden yoksundurlar. Yapılan sözleşmeler hekimleri korumakta yetersiz kalmaktadır. Çalışma şekilleri ve çalışma şartlarında sık olarak kanun dışı uygulamalar görülmekte ve devlet kurumları da bu uygulamalara karşı müsamahakar bir tavır göstermektedirler.
 • Özel sağlık kuruluşlarındaki kadro kısıtlamaları bir taraftan hekimlerin iş sahasını daraltırken, diğer taraftan özel kuruluşlarda çalışan hekimlerin üzerine ağır iş yükü binmesine neden olmakta, bu şartlarda çalışan hekimler adeta hata yapmaya zorlanmaktadırlar
 • Özel sektörde çalıştırılan hekimler güvenceli, emekliliğe yansıyan, yeterli sabit ücretler yerine, hakediş usulleri ile çalıştırılmakta ve tam gün özel kuruluşta çalıştıkları halde, sanki başka bir işyeri (muayenehane, sağlık şirketi) üzerinden hizmet satan kişi konumuna getirilmektedirler. Bu tür çalışma şekli hastaneleri  vergi açısından daha karlı konuma getirirken, hekimleri bireysel olarak pek çok hukuki ve mali sorumluluğun, altına sokmaktadır. Yapılan hesaplamalar aslında hekimlerin hizmet alımı şeklinde fatura keserek aldıkları ödemelerin sanıldığı gibi avantajlı bir yöntem olmadığını ortaya koymaktadır.
 • İş kanunu çalışanların haftalık çalışma saatine 45 saat ile sınırlama getirmiş, tatil günlerinde çalışanın onayı dışında çalıştırılmasını yasaklamış, fazla çalışmanın koşullarını ortaya koymuştur. Ancak özel sağlık kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımızın çok büyük çoğunluğu bu kanuna uygun çalıştırılmamaktadır. Hakediş ve prime dayalı ödeme sistemleri nedeniyle pek çok hekim bu çalışma şekline itiraz etmemekte, ancak bir grup hekim de istemediği halde aşırı çalışmaya zorlanmaktadır.  Sürekli olarak normalden fazla çalışmanın hekimlerin mesleki ve insani yaşam kalitelerini nasıl etkilediği incelemeye değer bir konu gibi görünmektedir.
 • Hekimlerin alacaklarının ödenmediği ihtilaflı durumlarda başvurulan mahkemeler Tabip Odaları ve TTB’ den sıklıkla hekimlerin aylık kazancının ne olması gerektiği üzerine görüş sormakta ve bu soruya karşılık birbirinden farklı cevaplar alabilmektedirler. Özel sektörde görev yapan bir hekimin aylık asgari ne kadar ücret alması gerektiği kamu ve özelde ödenen ücretler ve bir hekimin sahip olması gereken asgari yaşam standartları gözönünde bulunularak belirlenebilir.  Bu tür bir rehber tarifenin düzenlenmesinin özellikle uzun vadede hekimlerin haklarını korumada yararlı olacağı düşünülmektedir.
 • SGK anlaşmalı çalışan hastanelerde, SGK lı hasta ödemelerinden kaynaklanan hekim hakedişlerinin SGK tarafınca doğrudan hekime ödenmesinin mevzuat açısından olabilirliği diğer bir değerlendirme konusu olmalıdır.

Bu konular üzerinde yapılan tartışmalar sonucu toplantıya katılanlarca aşağıdaki kararlar alınmıştır;

 • Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin yasalardan doğan hakları ve sorumlulukları üzerinde bilgilenmeye ihtiyaçları vardır. Bu bilgilenmeyi sağlamak üzere TTB  ve Tabip Odaları tarafınca çalışmalar yapılacaktır. Özel hekim rehber kitapçığı oluşturma, yazılı ve görsel materyaller üretme, toplantılar düzenleme şeklinde yapılacak bu çalışmalar süreklilik arzedecektir.
 • Hekimlerin en başta sözleşme yapma aşamasında desteğe ihtiyaçları vardır. Bu destek hekimlere talep ettikleri oranca verilmelidir.  Tabip odalarında hekim sözleşmeleri konusunda danışman olarak bir kişi tanımlanması, bu kişinin bu konuda aktif rol alması, hekimler bir özel hastanede çalışmak üzere belge almak için başvurdukları zaman sözleşme örneğinin bir kopyasının alınarak gözden geçirilmesi, hekime herhangi bir zorluk çıkarılmaması, ama sözleşmede kanuna uygun olmayan bir durum görüldüğü zaman Özel sağlık kuruluşu yetkilisi ile direkt bağlantı kurularak sözleşmenin kanuna uygun bir şekilde revize edilmesinin talep edilmesi prensip olarak uygun görülmüştür.
 • Hekimlerin çalıştıkları hastane ile ilişkilerinde oluşabilecek hukuki sorunlarla ilgili TTB Özel hekimlik web sayfasında bir danışma hattı oluşturulması, bu kaynaktan elde edilen bilgiler, süregelen ve sonuçlanan davaların biriktirilerek bir hukuk havuzu oluşturulması kararlaştırılmıştır.
 • Hastaneler iş yükleri açısından değerlendirilmeli, mevcut kadroların yeterli olup olmadığı konusunda çalışma yapılmalı. Yetersiz kadro ile çalışan ve hekimlere aşırı iş yükü yükleyen hastanelere, elde edilen gerekçelere ışığında ek kadro verilmesi için çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır.
 • Resmi tatil günlerinde hekimlerin zorunlu çalışmaya tabi tutulmasının önüne geçmek için Çalışma Bakanlığı ve SGK ile görüşülmesi kararlaştırılmıştır. TTB olarak hekimler adına bu kurumlardan bir diğer isteğimiz, hekimlere maaş ödemelerini aksatan SGK anlaşmalı hastanelerin alacakları SGK alacakları ödenirken, hekim ve diğer personel maaşlarının zamanında ödendiğine dair belge istenmesidir.  Bu konuda başvuruda bulunulacak, SGK ödemelerinin direkt hekime yapılması konusunda da görüş alışverişinde bulunulacaktır.
 • Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlere referans olacak şekilde hekim ücretlerine dair “Rehbet Tarife” hazırlanacaktır. Bu tarife ilk elden 6-7 ilde, özel ve kamuda ödenen ücretler araştırılarak buralardan elde edilecek veriler ışığında hazırlanacak, orta ve uzun vadede hekimlerin aileleri ile birlikte asgari yaşam şartlarına sahip olması için gereken baz ücret hesaplanarak yıllık olarak revize edilecektir. Rehber ücret tarifesi için yapılacak çalışmalar Özel Hekimlik Kolu, Merkez Konsey ve TTB Hukuk Bürosu koordinasyonu ile gerçekleşecektir.
 • Kol toplantısında verilen bir başka karar, belirlenmiş krtiterleri karşılayan özel sağlık kuruluşlarına “Hekim Dostu Hastane” sertifikası verilmesidir. TTB eliyle yazılan yazılarla tüm özel sağlık kuruluşları bu belgeyi almaya davet edilecektir. Bu belgeyi alan sağlık kuruluşlarının isimleri web sayfasında duyurulacak, yıllık gözden geçirme ve değerlendirmelerle yenilenecektir. Benzer bir çerçeve içinde , hekimlere karşı olumsuz, mesleki haklarımızı, meslek onurumuzu zedeleyen, kabul edilemez  tutum ve davranışlar gösteren hastaneler gözlem altına alınacak, ve bu hastanelerle ilgili şikayetler bir web sayfası aracılığı ile hekimlerle paylaşılacaktır.
 • Toplantıya hekimlik uygulamaları rehberi hazırlık çalışmalarını yürüten heyetten Dr. Eriş Bilaloğlu ve Dr. Raif Kaya da katılmışlardır. Kol üyelerine ve katılımcılara TTB asgari ücret tarifesinin hazırlanış süreci ve geleceğe dair planlanan çalışmalar ile ilgili olarak bilgi verilmiştir. TTB asgari ücret tarifesinin ağırlıklı olarak özel sektörde kullanılması göz önünde tutularak, bundan sonraki süreçte Özel Hekimlik Kolu’ndan 2 veya 3 kişinin Asgari ücret tespit çalışmalarına aktif olarak katılımı prensip olarak kararlaştırılmıştır.

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu

 


Bu HABERİ Paylaş!